Ìrosùn Méjì

Ìrosùn Méjì

Ifá le desea la fortuna de los hijos, y las buenas bendiciones nunca le eludirán, para esto deberá ofrecer muchas Babosas (Caracoles). Mujeres y hombres de este odù se convertirán en padres. Ifá dice que esta persona es un nativo de Òyó.

Èjì Ìrosùn ni ò gbààwè
A dífá fún Òní
Ợmợ Onísin ikó ti Kólójo
Níjó ti ń fomi ojúú şògbérè ợmợ
Wón ni yóó bímợ lợpợlợpợ
Wón láyéé rè ó dáá
Wón ni ire gbogbo ní ó jókòó ti í
Şùgbón kó rúbợ
Òní bá rúbợ
Ayé yẹ Òní
N ní wá ń jó ní wá ń yò
Ní ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn Babaláwo tòún wí
Èjì Ìrosùn ni ò gbààwè
A dífá fún Òní
Ợmợ Onísin ikó ti Kólójo
Níjó ti ń fomi ojúú şògbérè ợmợ
Wón ni yóó bímợ lợpợlợpợ
Ệbợ ợmợ ní kó şe
Ệni ó fi Ìşín rúbợ
Ká ti móợ pè é?
Ìyáa mòjèşín
Bàbá mòjèşín
Mòjèşín ló kómợ délè yí bèèrè.

Èjì Ìrosùn, no desayunó rápido.
Lanzó adivinación para Òní, el hijo del clan Onísin ikó de Kólójo, cuando gemía a causa de la falta de hijos.
Le dijeron que tendría muchos hijos, pero debía ofrecer.
Y así le llegarían los hijos, además de las demás cosas que le estaban rondando, sin llegarle.
Òní ofreció el sacrificio y la vida le fue placentera.
Él se regocijó y alabó a sus babaláwos.
Ellos alabaron a Ifá.
Él hizo lo que los babaláwos le dijeron que hiciese.
Èjì Ìrosùn, no desayunó rápido.
Lanzó adivinación para Òní, el hijo del clan Onísin ikó de Kólójo, cuando gemía a causa de la falta de hijos.
Le dijeron que tendría muchos hijos, pero debía ofrecer.
Quien usó Ìşín (manzana Akee) como sacrificio.
¿Qué llamamos a semejante persona?
La madre de Mòjèşín.
El padre de Mòjèşín.
Es Mòjèşín quien trajo los hijos al mundo en multitudes.

Ìta rúkú lawo Ìta rúkú
Ìta rùkù lawo Ìta rùkù
Rúkúrùkù tataata
A dífá fún Ìgbà
Níjó ti ń sawoó ròde Òyó
Ló bá şe tán ló bá kó looko
Ó wáá şe şee şe lóko
Òkan ò lójú
Ó bá súré teteete
Ó gboko Aláwo lợ
Wón ní kó rú Ilá
Ó rú ilá
Àwợn ti ón wáá ri Ìgbà lona
Àwợn bá ní ó kálợ ilé
Òyó nílée gbogboo wa
Bééyàn bá looko
Yóó fàbò sílé
Ìgbà ba şẹrí wà òde Òyó
Ló bá bèrè síí lá
N ní wá ń jó ní wá ń yò
Ní ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn Babaláwo tòún wí
Ìta rúkú lawo Ìta rúkú
Ìta rùkù lawo Ìta rùkù
Rúkúrùkù tataata
A dífá fún Ìgbà
Níjó ti ń sawoó ròde Òyó
Ó şe tán ó kó ìgbà lợ sóko
Wón ní kí ìgbà ó móợ bò wálé
Òyó nílé ò
Ìgbà, emi lo wà dóko?
Òyó nílé ò
Ìgbà, emi lo wà dóko?
Ìgbà ká ròyó ilè ò
Ìgbà, emi lo wà dóko?

Ìta rúkú es el sacerdote de Ìta rúkú.
Ìta rùkù es el sacerdote de Ìta rùkù.
Rúkúrùkù tataata
Fueron quienes lanzaron Ifá para Ìgbà, cuando se aventuraba a ejercer el sacerdocio en la ciudad de Òyó.
Él decidió después seguir para las granjas del pueblo y allí asentarse.
Él probó toda clase de cosas en la granja para hacer riquezas.
Todas le fueron insolventes.
Él pensó en una solución rápidamente y corrió a ver a sus babaláwos.
Ellos le dijeron que ofrendara con Okra (Quimbombó) y con Huevos de jardín (Berenjena) en grandes cantidades. Él ofreció.
Poco después unas personas vieron a Ìgbà, y le pidieron que regresara con ellos a casa.
Nosotros todos somos naturales de Òyó, y si alguien se va a las plantaciones, algún día debe regresar a la aldea.
Ìgbà decididamente regresó a su casa en Òyó.
Y comenzó a ver y tener riquezas.
Él se regocijó y alabó a sus babaláwos.
Ellos alabaron a Ifá.
Él hizo lo que los babaláwos le dijeron que hiciese.
Ìta rúkú es el sacerdote de Ìta rúkú.
Ìta rùkù es el sacerdote de Ìta rùkù.
Rúkúrùkù tataata
Fueron quienes lanzaron Ifá para Ìgbà, cuando se aventuraba a ejercer el sacerdocio en la ciudad de Òyó.
Él decidió después seguir para las granjas del pueblo y allí asentarse.
Ellos le pidieron a Ìgbà que regresara a casa.
Òyó es tu casa.
¿Ìgbà, por qué estás localizado en la aldea?
Òyó es tu casa.
¿Ìgbà, por qué estás localizado en la aldea?
Ìgbà, vamonos para la casa de Òyó.
Òyó es tu casa.
¿Ìgbà, por qué estás localizado en la aldea?

Ìrosùn Ogbè

Deberá ofrecer sacrificios para llegar a ser cuantiosamente rico. Por otra parte, él será exitoso contra todo pronóstico de destrucción que se le desee o se le haga. Ifá le pide no ser ávido ni desesperarse. La buena fortuna ha entrado en su vecindario y solo aquellos que la merezcan, la obtendrán.

Ìrosùúngbèmí
Èlà gbé mí
Èlà pin pin pin
Babaláwo Işin ló şefá fún Işin
Níjó ti Işin ń fomi ojú şògbérè ire
Òún le là báyìí?
Òún le láya?
Òún si bímợ?
Ire gbogbo tó òun lówó?
Wón ní kí Işin ó rúbợ
Işin bá dẹbợólè ó rúbợ
Işin bá là
Bí ón ti jáwé è tó
Wón pààpo è
Wón wà á légbò
Síbèsíbè Işin là
N ní wá ń jó ní wá ń yò
Ní ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn Babaláwo tòún wí
Ìrosùúngbèmí
Èlà gbé mí
Èlà pin pin pin
Babaláwo Işin ló şefá fún Işin
Níjó ti Işin ń fomi ojú şògbérè ire
Wón ní ó rúbợ kó lè baà là láyé
Işin gbébợ ńbè
O rúbợ
Işin ò sàì là
Ojú pónsin, pónsin ò
Işin ò sàì là
Oró téẹ dásin ò o
Işin ò sàì là.

Ìrosùn gana para mí.
Èlà gana para mí.
Èlà cierra y abre.
Lanzaron adivinación para la Manzana Akee, cuando se lamentaba de no tener ninguna de las buenas cosas de la vida.
¿Seré rico, tendré esposas, hijos, poseeré las buenas cosas de la vida? Él se preguntaba a diario.
Ellos le dijeron que hiciera sacrificio y así él lo hizo.
Aún cuando ellos cortan sus hojas, quitan su corteza y frutos, y siegan la mies de sus raíces para medicina, a pesar de todo esto, la Manzana de Akee se vuelve adinerada.
Él comenzó a regocijarse y alabó a sus babaláwos.
Ellos alabaron a Ifá.
Ìrosùn gana para mí.
Èlà gana para mí.
Èlà cierra y abre.
Lanzaron adivinación para la Manzana Akee, cuando se lamentaba de no tener ninguna de las buenas cosas de la vida.
Ellos le dijeron que hiciera sacrificio y así él lo hizo.
Işin ò sàì là
Ojú pónsin, pónsin ò
Işin ò sàì là
El daño que pudisteis haberle causado, lo convirtió en ganancias netas.
Işin ò sàì là.

Por favor leer el pie de nota de este sagrado verso.

Nota: La manzana Akee, es un tipo de fruta, que rompe abierta al madurar. Dos formas de acciones significan esta fase. Primero es el cambio de su color de crema a rojo cremoso, y el segundo, los frutos se rompen abiertos como un mecanismo explosivo de dispersión (aunque en este caso, las semillas no se esparcen). Por su fuerte rojo (el color cambiante), se dice que la Manzana Akee ha pasado por un periodo difícil que tiene por eso “los ojos inyectados de sangre” pero finalmente, al romperse, ahora significa la libertad de todas las formas de empobrecimiento y opresiones. Aunque “Là” es ambiguo, dice sobre romper abiertamente para que él pudiera hacerse rico.

Ver Òsá Méjì para crear una comparación (2do. Verso).

Òde táa ni ó mó hu gbégi
Òdé hu gbégi
A dífá fún Gúnnugún tíí sợmợ Olórèé
Tètè táa ní ó mó hù láàtàn
Tètè hù láàtàn
A dífá fún Kólikóli ợmợ Olórèé
Ohùn Awo nibà
Ohùn Awo làşẹ
A dífá fún Èlulùú tíí sợmợ Olórèé Àgbợn
Ợmợ Olórèé ni àwợn métèèta
Olórèé wá dàgbà dàgbà
Ó re ibi, ti àgbàá rè
Àwợn ợmợ è bá ń duyèe babaa wợn
Gúnnugún tíí şe àgbà àwợn ợmợ Olórèé
Wón ní ó fi agbàdà ợrùun rè rúbợ
Igún fi rúbợ
Kólikóli náà
Wón ní ki òun náà ó fi aşợ è rúbợ
Kò fi rúbợ
Èlulùú ợmợ Olórèé
Wón ní kó fi agbàdà ợrùn è rúbợ
Òun náà kò, kò fi rúbợ
Èlulùú si yááyi
Ó réwà
Ó si dáa
Òun níí sợmợ ìkéyìín wợn
Aşợ ợrùun rè pupa yòò
Tó si wùùyàn
Èlulùú ti gbékè le pé òun dáa
Kólikóli náà mợ òròó sợ
Igún si şe dièdiè
Ìgbà ó tó gégé tí ón dá
Wón mú Igún
Pé kí àwợn e dédù oyè
Àwợn èèyàn bá kò
Wón làwợn ò fé Igún
Wón léèyàn dièdiè ni
Kò jáfáfá
Igún si ti rúbợ
Wón bá mú Kólikóli
Wón e dédù
Kólikóli si dáko púpợ
Àwợn èèyàn si ń wó ó pé
Bí àwợn ò bá mú Igún tíí şe àgbà
Kólikóli náà ló kàn
Láimò fún Kólikóli
Àwợn kan ti lòó fi nňkan sínú agbè tíí fíí mumi lóko
Bí Kólikóli tí gbé agbè sénu
Kò bá mợ òròó sợ geere mó
Ní bá ń kílòlò
Wón bá ní é è wa jé á mú Èlulùú
Igún ní ń şe dièdiè
Kólikóli làwợn tún ń bi léèrè òrò ni ń wí kótokòto yìí
Ệ jé á mú Èlulùú
Ni wón bá mú Èlulùú
Àwợn Ìkóňkósó tidi bògbé ó tanjú ranran sólóko
Àwợn ló dífá fún Ìlè dèèrè tíí solórí
Àwợn náà ni wón a dífá fún Èlulùú
Wón níwợ Èlulùú
O ò gbợdò şe òkánjùwà
Mó şe ojú kòkòrò o
Wón bá fi Èlulùú dédù oyè
Wón bá gbé bàbá gorí ẹşin
Wón bá ń jóó lợ
Ńgbà ti ón rin diè
Èlulùú bá ri irè ńnú igbó
Kò mợ pé okùn ń bẹ ńbè
Kó si fé ki ẹnìkan ó bá òun jẹ ńbè
Ó ní ẹ sòun kalè
Wón ní bàbá ẹnìkan Ì Í sòó kalè lórí ẹşin báhun
Àgbàlagbà Ì Í sòó kalè lórí ẹşin
Ó ní rárá o
Ệ sá sợ òun kalè ni
Òun ó şu ni
Óun ó to ni
Wón bá sợ Èlulùú kalè
Geere to lợ
Sàkà ló lòó sá irè jẹ
Àfi pákó
Okùn mú Èlulùú lórùn
Ní bá ń jà
Ní ń pé Ìlè dèèrè şe ńmi
Ìlè dèèrè şe ńmi
Bí ti ń jà
Ló bá da agbádá ti ón ni ó fi rúbợ borí è
Wón bá wá Bàbá tó lòó gbợnsè
Nigbàa wón wo inú igbó
Wón ní háà!
Ệ è wo ẹni àwợn fi joyè!
Irè ni jagún ri látorí ẹşin
Okùn ti mú bàbá
Wón bá padà wá ilé
À á tíí şe báyìí
Wón ní kò si kinni kan mó
Igún náà láá fi joyè Olórèé
Wón ni béè làwợn Babaláwo wí
Òde táa ni ó mó hu gbégi
Òdé hu gbégi
A dífá fún Gúnnugún tíí sợmợ Olórèé
Tètè táa ní ó mó hù láàtàn
Tètè hù láàtàn
A dífá fún Kólikóli ợmợ Olórèé
Ohùn Awo nibà
Ohùn Awo làşẹ
A dífá fún Èlulùú tíí sợmợ Olórèé Àgbợn
Wón ní gbogboo wón ó rúbợ
Igún nikàn ló gbébợ ńbè tó rúbợ
Ìkóňkósó tidi bògbé ó tanjú ranran sólóko
Àwợn ló dífá fún Ìlè dèèrè tíí solórí ẹyẹ láàrin Ìgbè
Ohùn Awo mò nibà
Ohùn Awo mò làşẹ
A mú Igún jẹ Olórèé Àgbợn
Ohùn Awo mò nibà
Ohùn Awo mò làşẹ
Ì wonnà Ì wonpápá
A mú Igún jẹ Olórèé
Ì wonnà Ì wonpápá
A wáá mú Igún jẹ Olórèé
Ì wonnà Ì wonpápá
A wáá mú Igún jẹ Olórèé ò
ayé yẹni.

En el espacio abierto que nosotros detestamos el césped crece terco.
Ha crecido el césped terco.
Lanzaron adivinación para Gúnnugún (El Buitre) el hijo de Olórèé.
El vegetal Tètè, al cual detestamos, está creciendo en un vertedero de desechos (basurero).
En un basurero ha crecido el vegetal Tètè.
Lanzaron adivinación para Kólikóli, el hijo de Olórèé.
La Voz del sacerdote está invocando.
La Voz del sacerdote está comandando.
Lanzaron adivinación para Èlulùú el hijo de Olórèé Àgbợn.
Olórèé ya estaba viejo y ellos tres eran sus hijos.
Los hijos comenzaron a rivalizar, debido al vacío dejado por el fallecimiento del padre.
Gúnnugún era el mayor de ellos y se le pidió sacrificar su vestimenta Agbàdà. Él cumplió.
El otro hijo, el pájaro Kólikóli, se le pidió ofrendar su ropa, pero se negó rotundamente.
El pájaro Èlulùú, se le pidió ofrendar su vestimenta Agbàdà, pero se rehusó a sacrificar.
Èlulùú era el menor de todos y era muy hermoso, agradable y encantador, y estas virtudes le hacían confiar mucho en su bienestar propio. Kólikóli era muy buen orador, pero el Buitre era muy torpe.
Cuando llegó el día señalado, ellos escogieron al Buitre y le sentaron en el trono del padre ya fallecido, pero el pueblo protestó y dijeron que no querían al Buitre, porque era muy torpe y de poca inteligencia, para reinar sobre ellos. Pero Gúnnugún había sacrificado.
Entonces escogieron en su lugar a Kólikóli, que era un gran orador y muy buen trabajador agrícola. Mientras los hacedores de reyes se dirigían a su casa, alguien vertió una medicina en la jícara que usaba para beber agua y al hacerlo, se le empezó a trabar el lenguaje y comenzó a tartamudear sorpresivamente.
Los ancianos pensaron que si Kólikóli estaba tartamudeando y Gúnnugún era torpe y bruto, lo próximo sería ascender al trono a Èlulùú el menor de ellos. Así fue como ellos levantaron a Èlulùú.
Pero el awo Ìkóňkósó tidi bògbé ó tanjú ranran sólóko, también había lanzado adivinación para Èlulùú y le había dicho:
– ¡Eh, Èlulùú, espera, no seas ambicioso ni ávido! –
Los ancianos entonces instalaron como rey a Èlulùú. Ellos ensillaron un caballo, para que él lo montase y recorriese los alrededores de la ciudad en señal de reconocimiento general. Cuando lo estaba realizando, en unos arbustos, divisó un grillo, sin saber que era un cebo o trampa para capturar presas de caza y comenzó a gritar, pidiendo bajarse del lomo del caballo, pero los ancianos le dijeron que:
– Un rey no baja del caballo, hasta llegar al trono –
Pero Èlulùú, siguió diciendo que debía bajarse, para defecar y haciendo caso omiso se internó en los arbustos sin previo aviso. Allí persiguió al grillo y al levantarlo, la soga que le ataba, se le prendió del cuello a Èlulùú, y le hizo gritar oyéndolo todos los allí congregados y surgiendo la voz de que el rey había desmontado del caballo y eso le había provocado estar prisionero de esa trampa, ya que había violado las reglas de la costumbre ancestral, entonces se escucho un largo grito:
– ¿Qué vamos a hacer ahora, que ha perdido su condición de rey? –
Y no les quedó otra alternativa que coronar a Gúnnugún, y eso era lo que sucedería indudablemente concordando con la predicción hecha por los babaláwos.
En el espacio abierto que nosotros detestamos el césped crece terco.
Ha crecido el césped terco.
Lanzaron adivinación para Gúnnugún (El Buitre) el hijo de Olórèé.
El vegetal Tètè, al cual detestamos, está creciendo en un vertedero de desechos (basurero).
En un basurero ha crecido el vegetal Tètè.
Lanzaron adivinación para Kólikóli, el hijo de Olórèé.
La Voz del sacerdote está invocando.
La Voz del sacerdote está comandando.
Lanzaron adivinación para Èlulùú el hijo de Olórèé Àgbợn.
Olórèé ya estaba viejo y ellos tres eran sus hijos.
A ellos tres se les pidió sacrificar, pero solo Gúnnugún cumplió.
Ellos escogieron a Gúnnugún como el nuevo Olórèé.
La voz de un sacerdote es para mantenerse en reverencia.
La voz de un sacerdote es el verdadero mandato.
Ì wonnà Ì wonpápá (Una contesta a un grito de alegría).
Nosotros escogimos a Gúnnugún como el nuevo Olórèé.
Ì wonnà Ì wonpápá (Una contesta a un grito de alegría).
Ahora hemos instalado a Gúnnugún como el nuevo Olórèé.
La Vida no será confortable.

Ìrosùn Òyèkú

Ifá dice que esta persona no deberá apurarse de archivar riquezas ni triunfos. Él deberá ser paciente, especialmente si es Babaláwo. Esta persona recogerá las ganancias de alimentar y cuidar a sus niños. Él no recordará tener pérdidas en su vida. Hay una herencia destinada a él, pero no deberá proclamarlo hasta obtenerla.

Alágbára níí jagun
Èèyàn rùşèrùşè níí sàgbè
Èèyàn pèlépèlé níí şe Babaláwo
A dífá fún Şojúẹwà
Tíí sàrèmợ Èèbó
Wón ní ó rúbợ
Wón níre ợlà fún un
Orí ó tèle
Ayé ó si yẹ é
Ó bá rúbợ
Ó rú ẹyẹlé àti ợpợlợpợ owó
Ợkàan rè balè ó nísinmi
N ní wá ń jó ní wá ń yò
Ní ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn Babaláwo tòún wí
Alágbára níí jagun
Èèyàn rùşèrùşè níí sàgbè
Èèyàn pèlépèlé níí şe Babaláwo
A dífá fún Şojúẹwà
Tíí sàrèmợ Èèbó
Ệbợ n wón ní ó şe
A rójú ẹwà ợmợ wa ò o ò
A rójú ẹwà ợmợ wa
A rójú ẹwà
A ò kú mó
A rójú ẹwà ợmợ wa.

Solo un hombre poderoso y fuerte pelea en la guerra.
Y un hombre endurecido puede ser granjero.
Solo personas corteses pueden ser Babaláwos.
Lanzaron adivinación para Şojúẹwà, el mayor de los hijos de Òyinbó.
Se le pidió sacrificar y ellos le desearon la fortuna de obtener riquezas.
– ¡Tú Orí te proporcionará buenas ganancias! – ellos invocaron.
– ¡Y la Vida te será placentera! –
Entonces él sacrificó dinero y palomas. Y tuvo paz mental y sosiego.
Entonces él bailó y se regocijó, alabando a sus babaláwos.
Ellos hicieron lo mismo y alabaron a Ifá.
Solo un hombre poderoso y fuerte pelea en la guerra.
Y un hombre endurecido puede ser granjero.
Solo personas corteses pueden ser Babaláwos.
Lanzaron adivinación para Şojúẹwà, el mayor de los hijos de Òyinbó.
Se le pidió sacrificar y ellos le desearon la fortuna de obtener riquezas.
Vemos los ojos de la belleza, nuestros hijos.
No moriremos de nuevo.
Vemos los ojos de la belleza, nuestros hijos.

Kétékété ni wóón lémó
Kàtàkàtà ni wóón léjò
Àì kówòó rin ejò
Nikú fi ń pa wón lókòòkan lókòòkan
A dífá fún Ìrosùn
Ń lợ rèé ta Kèlèkú ègbón è féèbó
Wón ní wón ó rúbợ
Kín lòun ó wá rú lébợ?
Wón ní nňkan ogún kàn ń bẹ ńlè
Wón ní ó mó gbe tà
Ìrosùn kò
Kò şe é
Ó bá gbé Kèlèkú ègbón è tà féèbó
Èèbó bá ń dá bírà
Ìrosùn ò ríkan dá mó
Wón ní háà
Nnkan ti baje
Ó ní Kétékété ni wóón lémó
Kàtàkàtà ni wóón léjò
Àì kówòó rin ejò
Nikú fi ń pa wón lókòòkan lókòòkan
A dífá fún Ìrosùn
Ń lợ rèé ta Kèlèkú ègbón è féèbó
Aşợ téẹ tà
Aşợ ogún ni
Ìrosùn ló ta Kèlèkú ègbón è féèbó
Aşợ téẹ tà
Aşợ ogún ni

Uno sigue una rata en una ruta recta.
Uno sigue una serpiente de una manera entrecruzada.
La naturaleza no-colectiva de andar de las serpientes.
Es la razón para que la muerte los mate uno a uno.
Lanzaron adivinación para Ìrosùn, quien venía a vender al hombre blanco a Kèlèkú, su propio hermano como esclavo.
Ellos le dijeron que ofrendase.
– ¿Por qué debo ofrecer, si este esclavo es mi herencia? – El dijo.
No debes venderlo nunca, los babaláwos le dijeron. Él rehusó escuchar el consejo de no venderlo, ni el de sacrificar.
Y vendió al hombre blanco a Kèlèkú su propio hermano y esclavo.
Y el Hombre Blanco comenzó a realizar maravillas.
E Ìrosùn no pudo realizar más nada en su vida, que le fue desastrosa a partir de ese momento.
Todos se pusieron muy tristes, porque él cometió un grave incesto.
Ellos dijeron: – Uno sigue una rata en una ruta recta.
Uno sigue una serpiente de una manera entrecruzada.
La naturaleza no-colectiva de andar de las serpientes.
Es la razón para que la muerte los mate uno a uno –
Lanzaron adivinación para Ìrosùn, quien venía a vender al hombre blanco a Kèlèkú, su propio hermano como esclavo.
La ropa que vendes es una herencia invaluable.
Ìrosùn vendió a Kèlèkú, su propio hermano al Hombre Blanco.
La ropa que vendes es una herencia invaluable.
Ìrosùn vendió a Kèlèkú, su propio hermano al Hombre Blanco.

Ìrosùn Ìwòrì

Se deberá ofrecer para compartir algo en buenas condiciones y funciones. No debe dejar sus cosas a la mitad y tratar con las personas siempre con la verdad. Si viaja, su casa y destino, le traerán buenas cosas para que su vida le sea más apacible. Si el Padre está vivo no se deberá desaprobar nada de lo él diga. Si está muerto, la persona deberá meditar e invocar a este espíritu, debido a los problemas que no puede resolver en busca de buenas soluciones durante siete días. En estos días, él no deberá salir de su casa y perseverar en sus invocaciones, para que sus cosas le vayan mucho mejor.

Ikú ti ò bá níí pá ni
Níí gbáláwo rere ko ni
A dífá fún Ệmì léńjé ti ń sawo ròde Ìwòyè
Ệmì léńjé ló tợ àwợn Awo è lợ
Ệ yẹ òun lóókan ibò wò
Wón ni iwợ Ệmì
Wón ó kèé sí ợ látòkèèrè
Kóo yáa tètè lợ òkèèrè òhún o
Ó mợ wá wo nňkankan ńnú iléè rẹ
Pé àbí kí n mó lợ ní?
Wón ní ó mó wo èyiun o
Ńgbà ó şe sáá
Wón bá ráńşẹ sí Ệmì léńjé látòde Ìwòyè
Pé kó wáá bá àwợn tún òde Ìwòyè şe
Òde Ìwòyè ti dàrú
Obìnrin è si lóyún ńnú
Kó sí féé kúró ńlé
Ó ló dáa
Àwợn Babaláwo òún ti sợ fún òun télè
Ó bá múra
Ó gbòde Ìwòyè lợ
Ní ń bá wợn tún òde Ìwòyè şe
Ara àwợn ará òde Ìwòyè şe dáadáa
Obìnrin rè bá bímợ ńlé
Òde Ìwòyè tó lợ lóhùún dáa
Ilé tó fi sílè náà dára
N ní wá ń jó ní wá ń yò
Ní ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn Babaláwo tòún wí
Ikú ti ò bá níí pá ni
Níí gbáláwo rere ko ni
A dífá fún Ệmì léńjé ti ń sawo ròde Ìwòyè
Ệmì léńjé mòmò dé ò Awo Ìwòyè
Ire Awo ti délé mợdẹ àárò
Ire Awo ti délé mợdẹ àjíkí
Awo rere lỆmì léńjé.

La muerte que no mataría a uno.
Trae a un buen sacerdote para uno.
Lanzó adivinación para Ệmì léńjé, que se aventuraba a ejercer el sacerdocio en la ciudad de Ìwòyè.
Ệmì léńjé fue a sus sacerdotes para que lanzaran adivinación, usando el ibò.
Ellos le dijeron: – ¡Usted Ệmì ¡, hay personas en el extranjero que esperan por usted, usted debe ir al lugar sin retraso. Pero usted estará pensando entonces en una situación en su casa. ¿Qué le haría crear una percepción ambivalente? –
– Usted no debe quedarse atrás en absoluto –
Poco después ellos enviaron por él y fue a la ciudad de Ìwòyè para ayudar a su reconstrucción.
Esta ciudad estaba en ruinas y al mismo tiempo, su esposa quedó embarazada. Ệmì léńjé no quería alejarse de ella. Y él se dijo:
– Bueno, mis babaláwos han profetizado esto que está ocurriendo – y se preparó para el viaje.
La ciudad fue sanada por completo y al mismo tiempo, su esposa entregó un hijo a su regreso a casa.
La ciudad de Ìwòyè, a la que él fue, ya estaba bien.
La casa de donde él salió estaba más buena que cuando la dejó.
Él bailó, se regocijó y alabó a sus babaláwos.
Ellos se regocijaron y alabaron a Ifá.
La muerte que no mataría a uno.
Trae a un buen sacerdote para uno.
Lanzó adivinación para Ệmì léńjé, que se aventuraba a ejercer el sacerdocio en la ciudad de Ìwòyè.
Ệmì léńjé, el sacerdote de Ìwòyè ya está aquí.
La fortuna de un sacerdote ha alcanzado su hogar antes del amanecer.
El sacerdote de Ìwòyè es Ệmì léńjé.

Béni bá ji
Ệní ó móợ wòye
Òye
Òye làgbàlagbàá wò
A dífá fún Òrúnmìlà
Bàbá ji
Bàbá ó si móợ wòye bàbáa rẹ
Gbogbo nňkan òún dáa báyìí?
Wón ní ó móợ wòyee bàbá è
Gbogbo ohun kóhun táàá bá ń tợrợ
Táa si ń fợkàn wúre lórí è
Táàá ń wúre si bàbá ẹni tàbí iyá ẹni
Gbogbo è ní ó dáa
Torí pé àwợn lợlórun ẹni
Wón ní kí Òrúnmìlà ó wòyee bàbá è fún odidi ợjó méje
Pé léyìn ợjó méje òhún
Iré dé
Àşé bàbá ẹni níí la ni?
Ó ní béni bá ji
Kéni ó móợ wòye
Òye
Òye làgbàlagbàá wò
A dífá fún Òrúnmìlà
Bàbá ó jìí
Bàbá ó móợ wòye bàbáa rẹ
Bàbá jí bàbá ń wòye bàbáa rẹ
Bàbá lájé
Bàbá láya
Òye
Òye làgbàlagbàá wò
Bí mo bá jí
Emí ó móợ wòye bàbáa mi
Bàbá ẹni níí gbeni
Òye
Òye làgbàlagbàá wò
Bí mo bá jí
Emí ó móợ wòye bàbáa mi.

Si uno se despierta.
Uno apreciaría.
La apreciación.
La apreciación es lo que hacen las personas mayores.
Lanzaron adivinación para Òrúnmìlà.
El Padre se levantó.
Y estuvo apreciando a su propio padre.
– ¿Podrían mis cosas estar bien del todo? – Preguntó a sus babaláwos.
Ellos le dijeron que apreciase a su padre (le invocase y le rezara).
– Mientras pensemos y meditemos en nuestros padres o madres, todo será archivado y superado, porque ellos son nuestros dioses –
Ellos le dijeron que hiciese estas apreciaciones durante siete días.
Al transcurrir ese tiempo, una gran cantidad de buenas cosas le llegaron……. ¡Así que es nuestro padre, quien nos enriquece!……..
Si uno se despierta.
Uno apreciaría.
La apreciación.
La apreciación es lo que hacen las personas mayores.
Lanzaron adivinación para Òrúnmìlà.
El Padre se levantó.
Y estuvo apreciando a su propio padre.
El fue adinerado, tuvo esposas, hijos, casas, propiedades.
La apreciación.
La apreciación es lo que hacen las personas mayores.
Si yo me levanto, apreciaré a mi padre (madre).
La apreciación.
La apreciación es lo que hacen las personas mayores.
Si yo me levanto, apreciaré a mi padre (madre).

Ìrosùn Òdí

Las cosas están más bien, difíciles en estos momentos. Si no lo es así, deberá ofrecer sacrificio para anticiparse a los momentos duros. Un largo cordón de cuentas rotas es un elemento del sacrificio, al cual se le añadirán otros ingredientes. Estar cerca de la perfección es lo ideal para Ifá. Si existen dos esposas o mujeres, las deberá tratar con justeza a las dos por igual.

Páà okùn
N níí já mójúu réfe
A dífá fún Olósùn ti ón lóròợ ré já dijú
Wón ní nňkan burú fún un
Òrò òún leè dáa báyìí?
Wón lóròợ rè ó níí já dijú mó
Wón ni yóó móợ jayé
Ệbợ ní kó rú
Wón ní èlà ilèkè okùn kan lẹbợ
Giripá òrúkợ lẹbợ è
Ó bá rúbợ
Ayé yẹ Olósùn
Ó lówó lówó
Bí ti ń láya ní ń bímợ
Ó kólé
Ợkàan rè balè
N ní wá ń jó ní wá ń yò
Ní ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn Babaláwo tòún wí
Páà okùn
N níí já mójúu réfe
A dífá fún Olósùn ti ón lóròợ ré já dijú
Wón ní nňkan burú fún un
Ệbợ n wón ni ó şe
Olósùn gbébợ ńbè
Ó rúbợ
Ayé làwá ń jẹ ò
Ayé làwá ń jẹ
Òrò àwà ò já dijú mó ò
Ayé làwá ń jẹ.

Abruptamente para el cordón.
Cortó la línea de las cuentas.
Lanzaron Ifá para Olósùn, de quien las cosas que ellos le exigían debían estar anudadas.
Ellos dijeron que él vivía en abierta penuria.
– ¿ Podrían mis cosas marchar mejor algún día? – el les preguntó.
Ellos le dijeron que no volvería a confrontar tiempos difíciles de nuevo.
– Si sacrificas, tu vida desde ahora se mejorará – concluyeron.
Un largo cordón de cuentas rotas y un chivo desarrollado (macho cabrío) era el sacrificio, y él cumplimentó.
Rápidamente su vida cambió. Obtuvo suficiente dinero para gastar, esposas, hijos, casas, propiedades, paz mental y sosiego, etc.
Entonces se regocijó y alabó a sus babaláwos.
Ellos alabaron fortuitamente a Ifá.
Abruptamente para el cordón.
Cortó la línea de las cuentas.
Lanzaron Ifá para Olósùn, de quien las cosas que ellos le exigían debían estar anudadas.
Ellos dijeron que él vivía en abierta penuria, y que debía ofrendar.
Él cumplimentó con el sacrificio completo.
Estamos disfrutando de la buena vida.
De hecho la disfrutamos plácidamente.
No hemos experimentado de nuevo tiempos difíciles.
De verdad que estamos disfrutando la vida de lo lindo.

Ợló bódó gbélé
Béè ni ò mohùn odó
Àmòkisi ò mohùn ẹkùn
A dífá fún Látalápò tíí şe bàbá èkúté
Nígbà ti Látalápo ó gbéyàwó
Ó ní méji
Ológbò niyáálé è
Èkúté si níyàwó
Ìyáálé è bímợ ợkùnrin méta
Ó si bímợ obìnrin náà
Ìgbà ìyàwó dé
Kò bá tójú iyáálé è mó
Kò dódò è mó
Nígbà àwợn ợmợ dàgbà
Àwợn ợmợ iyáálé bá pé iyáa wợn
Níbi ó kó góńgó sí
Wón ní iyáa wa
Gbogbo bí bàbá àwợn ti ń şe fún iyàwó
Èéşe tíí kí şe irúu rè fún iwợ?
Ìyá ni toò
Èyí tóun ri nùu
Òun ò sá le lợ ibòmìín mó
Òun ò si ni ẹnìkan ti ó tójú òun
Bàbáa yin Inkan lòún bímợ fún
Bó ti şe òun lẹ rí un
Ợkợ ò gbó tiyáálé è mó
Àfi tiyàwó nikan
Ìgbà ó dijó kan
Àwợn ợmợ èkúté bá tá pẹẹrẹ níwájú ợmợ
Ológbò
Ó bá gbé e pónkán
Ó ló dùn
Ó dùn
Èèkeji dé ibè
Ó tún gbé òun náà
Ó ló dùn
Ìtàn yí kó wa pé báa bá níyàwó méji
Ka mó fi iyà jẹ òkan
Àyin ẹyin ni bábá èkúté ń yin àwợn Babaláwo è
Ó ní Ợló bódó gbélé
Béè ni ò mohùn odó
Àmòkisi ò mohùn ẹkùn
A dífá fún Látalápò tíí şe bàbá èkúté
Èyí tí ń lợ rèé diyá Ológbò nígbèkùn
Oró ni ò
Oró ni
Èyí ò mò póró lOlógbò ń rán fómợ eku?
Oró ni ò
Oró ni
Oró lOlógbò ń rán ti fi ń pợmợ ekuú jẹ.

El molinero vive con el mortero, pero no conoce el sonido del mortero.
La Onza (¿La Hiena?) no conoce el rugido del tigre.
Lanzó Ifá para Látalápò, el padre de todas las ratas, cuando este se había casado. Estaba casado con dos esposas, una era la Madre-gato y la otra era la Madre-rata.
Cuando se casó con la Madre-gato, ella tuvo muchos hijos varones y hembras.
A la llegada de la segunda esposa, él se rehusó a seguir visitando y cuidando de la primera esposa la madre-gato.
Los hijos de las dos madres, se criaron juntos y un día los hijos-gatos notaron que su madre estaba en un rincón enajenada y despreciada y le dijeron:
– Madre, hemos notado que nuestro padre, le brinda todas las atenciones a la madre-rata y a sus hijos – ella les explicó que era debido a la naturaleza del padre, que ella había sido abandonada y que ya ningún hombre se haría cargo de ella ni de sus hijos.
Un día los hijos-ratones, se vieron rodeados por sus hermanos-gatos y uno de ellos fue capturado entre las garras de uno de los gatos.
– ¡Es delicioso! – maulló el hijo-gato.
Un segundo hijo-ratón fue capturado por el hijo-gato:
– ¡Realmente exquisito! – se saboreó el hijo-gato.
Esto nos enseña, que cuando se es polígamo, no se deberá oprimir a una esposa a costa, o a causa de la otra.
El padre-rata, comenzó a llamar a sus babaláwos, pero ya era demasiado tarde. Su anormal comportamiento, trajo la desavenencia eterna, hasta nuestros días entre sus hijos-ratas e hijos-gatos.
El molinero vive con el mortero, pero no conoce el sonido del mortero.
La Onza (¿La Hiena?) no conoce el rugido del tigre.
Lanzó Ifá para Látalápò, el padre de todas las ratas, cuando este se había casado dos veces y quiso poner a la madre-gato en esclavitud.
Es la venganza real.
Es la venganza.
¿No sabes que es por venganza que el Gato caza y mata al Ratón?
Es la venganza real.
Es la venganza.
Es la venganza del Gato al matar a los hijos de la Rata.

Ìrosùn Òwónrín

La persona se encontrará con su fortuna, si sigue un recto camino que lo guíe a realizar sacrificios. Otra persona está mirando ese mismo sendero y ambos no deben perder sus ganancias futuras. Si aún está soltero, deberá investigar a fondo el pasado de su prometida, no vaya a ser que se case con una conocida prostituta.

Ònà gbóóró
Ònà ko
A dífá fún Àpón Àko
Ệkún aya ní ń sun
Wón ní ó rúbợ kó lè baà ráya rere fé
Àpón Àko gbébợ ńbè
Ó si rúbợ
Ònà gbóóró
Ònà ko
A dífá fún Àgàn Ifè
Wón ni ó rúbợ kó lè baà rókợ rere fé
Òun náà gbébợ ńbè
Ó rúbợ
Ệnìkínní gbébợợ rè lợ oríta
Ệnikeji náà gbébợợ rè lợ oríta
Àpón Àko bá gbébợ è kalè tán
Ni bá ń wúre
Ệlédàá òun
Jóun ó ráya rere fé
Káya rere ó pàdé òun
Kó ợkan òún ó balè
Bí ti ń wúre lówó
Béè ni Àgàn Ifè náà dé
Ló gbébợ è kalè
Lòun náà ń rawó
Dákun iwợ orí òun
Jóun ó rókợ rere fé
Ợkợ onínú rere
Ti ó fi dáa fún òun
Ợkợ onínú rere
Ti ó fi dáa fún òun
Ợkợ onínú rere
Ti ó fi dáa fún òun
Tóun ó bímợ rere fún
Ni ón ba koraa wợn lónà
Ni ón bá ń yin àwợn Ònà gbóóró
Àwợn Ònà ko
Àwợn Babaláwo náà ń yin Ifá
Eón ní béè làwợn Babaláwo tàwợn wí
Ònà gbóóró
Ònà ko
A dífá fún Àpón Àko
Níjó ti ń fomi ojú şògbérè aya
Ònà gbóóró
Ònà ko
A dífá fún Àgàn Ifè
Wón ni ó rúbợ kó lè baà rókợ rere fé
Wón dójú ònà oríta méta
Pèkí ni wón koraa wợn
Ònà gbóóró
Ònà ko
Ifá kan ó níí şẹ bí Ìrosùn Ệlérin mó
Ònà gbóóró
Ònà ko.

Ònà gbóóró
Ònà ko
Lanzó Ifá para Àpón Àko, que gemía a causa de no tener esposa.
Se le dijo de ofrendar para poder obtenerla. Él sacrificó.
Ònà gbóóró
Ònà ko
Lanzó Ifá para Àgàn Ifè, a quien se le avisó de ofrendar para poder hallar un buen esposo. Ella sacrificó.
Ellos dos, llevaron sus sacrificios al cruce de caminos.
Àpón Àko, comenzó a rezar:
– Mi creador, déjame hallar una buena esposa, y que ella me halle a mí, para tener en descanso mi mente –
Ella también rezaba algo idéntico o similar.
Ellos dos invocaban a sus babaláwos Ònà gbóóró y Ònà ko.
Y ellos invocaban a Ifá. Ellos hacían lo mismo que ellos le dijeron que hicieran.
Ònà gbóóró
Ònà ko
Lanzó Ifá para Àpón Àko, que gemía a causa de no tener esposa.
Se le dijo de ofrendar para poder obtenerla. Él sacrificó.
Ònà gbóóró
Ònà ko
Lanzó Ifá para Àgàn Ifè, a quien se le avisó de ofrendar para poder hallar un buen esposo. Ella sacrificó.
Al estar invocando en el cruce de caminos, ellos dos se encontraron.
Ònà gbóóró
Ònà ko
Ningún otro Ifá predice la verdad, como lo hace Ìrosùn Ệlérin.
Ònà gbóóró
Ònà ko.

Epó dùún jẹ işu
Ìkèté dùún jèfó
Obìnrin şe é bá sùn ju ợkùnrin lợ
Bó bá dúó
Ó láyùngbá
Bó bá bèrè
Ó láyùngbá
A dífá fún Áwèlé onídií olènkére
Ìgbà ti ón fé Áwèlé onídií olènkére tán
Kò şehun méji mó
Àlè ní ń yàn kiri
Kò mẹni ó tó
Kò mẹni ti ò tó
Àti ẹni wón jợ ń gbélé
Àti èrò ònà
Ó yóó fi òbò dá ijà sílé fún wa báyìí Iwợ Áwèlé onídií olènkére?
Ifá ní kí eléyiun ó şóra şe
Kí Áwèlé ó mó fi idí è dá nňkan sílè
Epó dùún jẹ işu
Ìkèté dùún jèfó
Obìnrin şe é bá sùn ju ợkùnrin lợ
Bó bá dúó
Ó láyùngbá
Bó bá bèrè
Ó láyùngbá
A dífá fún Áwèlé onídií olènkére
Áwèlé pèlé o
Onídií olènkére
Mó fòbò díjà sílè fún wa ńlè mó.

El aceite de palma es bueno usarlo para comer el Ñame.
El aceite de palma colado y fino es bueno para comer con los vegetales.
Es más fácil de tener el sexo con una mujer que con un hombre.
Si ella está de pie, la endulza.
Si ella se agacha, la endulza.
Lanzó Ifá para Áwèlé onídií olènkére (mujer de buenas nalgas y muy promiscua), después de haberse casado. Ella se olvidó de los deberes matrimoniales (fidelidad). Ella flirteaba alrededor de su hogar, sabiendo que no era decente ni digna esa actitud.
Ella tuvo relaciones sexuales con vecinos y miembros de la familia.
Y hasta se acostó con viajeros y personas extranjeras en la comarca.
-¿Áwèlé onídií olènkére, causarás revuelo y conmoción con tu vagina?-
Ifá dice que esta persona deberá ser muy cuidadosa.
Para que su propio Áwèlé (Vagina, Pene, sexo), no le cause problemas ni conmociones generalizadas en la comarca.
El aceite de palma es bueno usarlo para comer el Ñame.
El aceite de palma colado y fino es bueno para comer con los vegetales.
Es más fácil de tener el sexo con una mujer que con un hombre.
Si ella está de pie, la endulza.
Si ella se agacha, la endulza.
Lanzó Ifá para Áwèlé onídií olènkére (mujer de buenas nalgas y muy promiscua), después de haberse casado
Yo te saludo Áwèlé.
Onídií olènkére.
¡Por favor, no uses tú Vagina para crear de nuevo un malestar general!

Ìrosùn Òbàrà

Deberá sacrificar para sobrepasar a sus detractores. Aunque esté en buena posición monetaria, no deberá rechazar pequeños regalos que le hagan, porque crearía malestar en las personas pobres que se lo dan, que pensarán que es un engreído. Esos pequeños regalos, incrementarán su progreso. Ifá habla de tres personas que no deberán ser tacaños con sus conocidos o familiares. Deberán sacrificar los tres juntos para alcanzar sus fortunas de manera simultánea. Deberán tener a la mano, abundante vino para un visitante celestial inesperado.

Ka níre lówó ò tó ká gbà kun
A dífá fún Tètèrègún
Èyí ti ń lợ rèé fi ató pợnmi ợlà fún Olókun
Olókun ti tóbí télè
Gbogbo omi ló dojú kợ ó
Şùgbón nígbà ojó bá rò tán
Omi níwòn ti tún ń bẹ nínú ató
Tètèrègún ó si tún móợ kán an sínú òkun
Àwợn kán bá ní “Iwợ Olókun”
“Omi Tètèrègún yìí ò wa kèrè jù?”
Ó ni bóun ò bá gbà á
Òun ó móợ rù
Ó ní ká níre lówó ò tó ká gbà kun
A dífá fún Tètèrègún
Èyí ti ń lợ rèé fi ató pợnmi ợlà fún Olókun
A pợnmi ợlà a ríre
Tètèrègún fató pợnmi ợlà
Ó là wálé
A pợnmi ợlà a ríre.

Tener fortuna a la mano no impide coleccionar más cosas para agregar.
Lanzó Ifá para el doble Tètèrègún, que venía a usar una pequeña jícara para recoger agua de la riqueza de Olókun.
Olókun desde su principio había sido siempre muy grande.
Cada arroyo en la región vaciaba su flujo en ella.
Pero después de cualquier lluvia, el agua dentro de la tierra de Tètèrègún goteaba constantemente y estaría goteando en el océano, gota a gota.
– ¡Eh Olókun, alguien increpó! – ¿Lo tomado por la jícara de Tètèrègún, ha sido tanto?
Olókun respondió: – Si no lo coge, no me reduzco en tamaño –
Tener fortuna a la mano no impide coleccionar más cosas para agregar.
Lanzó Ifá para el doble Tètèrègún, que venía a usar una pequeña jícara para recoger agua de la riqueza de Olókun.
Nosotros recogemos el agua de la riqueza y hacemos fortunas.
Tètèrègún, uso su pequeña jícara para recoger agua de la riqueza y regresó adinerado a su hogar.
Nosotros recogemos el agua de la riqueza y vemos las fortunas.

Ợti tán pátápátá
Awo Agbe ló dífá fún Agbe
Òsè ló kú lágbè
Awo Àlùkò ló dífá fún Àlùkò
Atợtí àtòsè
Méjèèji ni ń bẹ lágbè
A dífá fún Ègà sèsèèsè
Ègà sèsèèsè ní sawo orí ègungun
Àwợn métèèta ní ń bẹ nílé ayé
Bàbá àwợn métèèta ló si ti kú
Àwợn Ègà sèsèèsè si ń sawo ńlée tiwợn
Wón ń gba ijợ ńlée wợn
Ńgbà ó dijó ti wón ó móợ şợdún
Àwợn bàbáa wón bá wòye
Wón ní àwợn ó lòó kàn sí àwợn ợmợ àwợn
Wón bá peraa wợn jợ látòde òrun
Wón bá wá òdò àwợn ợmợ lóde isálayé
Ará ayé è é sìí rí ará òrun mó
Wón bá pàwòdà
Wón gbé àwò elòmíìn wò
Wón dé ilé ayé
Ilé Agbe ni ón kókó lợ
Ợti ń kó?
Wón lóti ti tán
Ợti ti tán pátápátá
Ńgbàa wón délé Àlùkò
Ợti tán
Òsè ló kú lágbè
Àwợn Bàbá bá tún dide
Wón kợrí sílé Ègà
Bí ón ti ń jókòó
Ni ón ń tójú oúnjẹ fún wợn
Wón lótí ńkó?
Ó lótí nùu lágbàlá un
Òsè tiè ń bẹ ńbè
E è rí ti ń ru?
Òsè ló dùn ún
Wón níwợ Ègà sèsè
Iwợ lo gbóngbón èyí?
Ni ón bá kó ohun ợlà lé Ègà lówó
Ayé yẹ Ègà
N ní wá ń jó ní wá ń yò
Ní ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn Babaláwo tòún wí
Ợti tán pátápátá
Awo Agbe ló dífá fún Agbe
Òsè ló kú lágbè
Awo Àlùkò ló dífá fún Àlùkò
Atợtí àtòsè
Méjèèji ni ń bẹ lágbè
A dífá fún Ègà sèsèèsè
Ègà sèsèèsè ní sawo orí ègungun
Taa ni ń bẹ léyin ti ń sawo?
Ègà sèsèèsè
Ègà sèsèèsè ni ń bẹ léyin ti ń sawo
Ègà sèsèèsè
Ègà sèsèèsè lá ò kóre ợlàa wa lé lówó.

El vino se ha terminado completamente.
El sacerdote de Agbe, lanzó adivinación para Agbe.
Solo los ingredientes permanecen como sedimento en la jícara.
El sacerdote de Àlùkò, lanzó adivinación para Àlùkò.
El vino y el sedimento están en la jícara.
Los sacerdotes de Ègà sèsè, lanzaron Ifá para Ègà sèsè, el sacerdote de Egúngún.
Todos ellos vivían en la tierra, pero sus padres ya habían fallecido.
El pájaro Ègà practicaba el sacerdocio en su clan y sus seguidores, permanecían alrededor de él en su morada.
Cada año celebraban sus festividades de Ifá y sus padres en el cielo, decidieron venir a visitarles en una de esas festividades.
Pero al hombre-vivo le cuesta trabajo ver a una persona muerta, y ellos al llegar a la tierra, cambiaron sus apariencias, adoptando los rostros y cuerpos de otras personas, extrañas a los ojos de sus hijos.
En cuanto llegaron a la tierra se fueron derecho a la casa de Agbe y al llegar allá, pidieron vino, pero se les dijo que se había terminado. Se fueron entonces a la casa de Àlùkò, pero allí fue la misma historia anterior, solo quedaba el sedimento en las jícaras de beber.
Sus progenitores partieron a la casa de Ègà sèsè.
Y allí fueron servidos con abundante comida y vino.
¿Usted no puede verle inmerso?
Es porque es rico en sabores mundanos de gentileza y respeto.
Es porque es muy sabio al ser predecible.
Ellos le dieron solo a él todas las cosas buenas que traían del cielo, para sus hijos.
La vida le cambió para un gran confort a el pájaro Ègà sèsè.
Él se regocijó y alabó grandemente a sus babaláwos.
Ellos se regocijaron y alabaron a Ifá.
El vino se ha terminado completamente.
El sacerdote de Agbe, lanzó adivinación para Agbe.
Solo los ingredientes permanecen como sedimento en la jícara.
El sacerdote de Àlùkò, lanzó adivinación para Àlùkò.
El vino y el sedimento están en la jícara.
Los sacerdotes de Ègà sèsè, lanzaron Ifá para Ègà sèsè, el sacerdote de Egúngún, quien llegó de último para ser el principal sacerdote honrado con altos honores.
Ègà sèsèèsè.
Ègà sèsèèsè es ahora un verdadero sacerdote.
Ègà sèsèèsè.
Y es a Ègà sèsèèsè, a quien nosotros daremos todas las bendiciones de la riqueza.

Ìrosùn Òkànràn

Ifá dice que nunca se puede dejar o delegar temporalmente, ningún puesto o posición importante o personal a nadie, a menos que sean sus hijos sanguíneos. Si lo hace, perderá para siempre esa posición o cargo.
Sacrificará en base a tener hijos una mujer muy cercana, que todos dicen que ya no puede embarazarse debido a su avanzada edad. Pero ella tendrá sus hijos, ya que un hijo no puede nunca comprarse.

Jé n fidi hẹ
Ní wón fi ń gbààyè lówó aláyè
A dífá fún Òkèrè
Èyí ti ń lợ rèé gbalè lówó Oníşakí
Wón ní wón ó rúbợ
Oníşakí ti wà ní Şakí télè rí
Ợdẹ si ni Òkèrè şe tée dé Şakí
Ńgbà ó si jẹ Òkèrè ti dẹ igbó dẹ ijú
O bá mú ibùdó sódò Oníşakí
Ní ń ba Oníşakí fidi hẹ é
Òkèrè bá gbààyè lówó Oníşakí
Bí Oníşakí ti şe şee şe tó
Òkèrè ní ń bẹ ńbè tée dónì
Ni Òkèrè bá ń jó ni ń yò
Ní ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn Babaláwo tòún wí
Jé n fidi hẹ
Ní wón fi ń gbààyè lówó aláyè
A dífá fún Òkèrè
Èyí ti ń lợ rèé gbalè lówó Oníşakí
Jé n fidi hẹ
Ó mòmò gbààyè lówó aláyè tán porongodo
Jé n fidi hẹ.

Permítame manejar el papel temporalmente para usted.
Es la táctica empleada manteniendo a alguien más tiempo en una posición.
Lanzó adivinación para Òkèrè, que venía a tomar la tierra del rey Oníşakí. Se le pidió sacrificar.
El rey Oníşakí había estado ya otras veces en Şakí. Pero Òkèrè había estado cazando piezas en lo profundo del bosque, atravesando colinas y valles, hasta que llegó a Şakí. Allí decidió hacer estancia y estuvo colaborando con el rey dirigiendo algunas de sus funciones, hasta que tomó el mando con todas las reglas habidas y por haber.
Oníşakí, se esforzó duramente en recobrar su mando y su corte, pero fue demasiado tarde.
Y es Òkèrè quien se mantiene hasta nuestros días en el trono.
Òkèrè bailó y se regocijó y alabó a sus babaláwos.
Ellos alabaron a Ifá.
Permítame manejar el papel temporalmente para usted.
Es la táctica empleada manteniendo a alguien más tiempo en una posición.
Lanzó adivinación para Òkèrè, que venía a tomar la tierra del rey Oníşakí. Se le pidió sacrificar.
Permítame manejar el papel temporalmente para usted.
Ha tomado permanentemente el taburete de las mismas manos de su dueño.
Permítame manejar el papel temporalmente para usted.

Ìrosùn a birin kánrán kànràn kanran lésè méjèèjì
A dífá fún Ợlợmợ ò sómợ látẹ
Wón bá ń dá hèè hèè rè
Wón ń pé kò sómợ látẹ ńşojú è
Òrúnmìlà ni ẹni tée ni ò lómò un
Ó lómợ láyéè!
Ifá ni yóó bímợ
Ó ní rírà lẹ ò lè rà
Şùgbón béẹ bá kí ètùtù bò ó
Téẹ sí kó àtúnşe bò ó
Ó di dandan kó bímợ
Ó rúbợ
Ó si bímợ
Ìrosùn a birin kánrán kànràn kanran lésè méjèèjì
A dífá fún Ợlợmợ ò sómợ látẹ
Wón ni ò sómợ látẹ
Ifá níró ni wón ń pá
Èké ni wón ń şe
Ợmợợ wón mòmò ń bẹ látẹ
Rírà ni wón ò lè rà.

Ìrosùn a birin kánrán kànràn kanran lésè méjèèjì
Lanzó Ifá para Ợlợmợ ò sómợ látẹ.
Las personas estaban postulando negativamente que no habría niños para ella en su vida en la tierra.
Pero Òrúnmìlà dijo: ¡Esa mujer que Vds. dicen que es estéril, tendrá sus hijos en la Tierra!
¡Y es que sucede que nadie puede comprar hijos, pero haciendo el sacrificio correcto y tomando las medidas necesarias, se puede tener hijos a cualquier edad!
Ella ofreció el sacrificio previsto y tuvo sus hijos.
Ìrosùn a birin kánrán kànràn kanran lésè méjèèjì
Lanzó Ifá para Ợlợmợ ò sómợ látẹ.
Las personas estaban postulando negativamente que no habría niños para ella en venta en su vida en la tierra.
Ifá dijo que esas eran puras mentiras de la gente y que se convertirían en puras tonterías.
Sus hijos están en actividad actualmente.
Pero ellos se rehúsan a obtenerlos.

Ìrosùn Ògúndá

Ifá le desea la fortuna de esposas. No deberá divorciarse de la esposa que su Orí escoja, ya que ella será quien le parirá sus hijos. Una vez que comience a tener hijos, el aura de ella y la de los niños le traerá la riqueza y la prosperidad. También se sacrificará a sus creadores para que no le dejen pasar por malos momentos en la vida. Hay dos personas que deberán ofrendar para que no verse envueltos en una calamidad entre ellos o una disputa ilógica.

Kóóko wééwèèwéé lawo ẹbá ònà
A dífá fún Òrúnmìlà
Níjó ti bàbá ń lợ rèé gbé Olósùn níyàwó
Ệbợ ợmợ n wón ní ó şe
Òrúnmìlà bá rúbợ
Ó si fé Olósùn
Olósùn bá bèrè síí bímợ
Ní ń kún àwợn ợmợ è lósùn
Ệ è rí bí ợmợ Olósùn ti pò tó?
Taa ló tún le bímợ tó Olósùn mó?
Àfi aládi ti ń bẹ lóko
Àfi èèrùn igàrè
Àfi pàňtí igbó
Ợmợ Olósùn pò
Ni ń jó ni ń yò
Ní ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn Babaláwo tòún wí
Kóóko wééwèèwéé lawo ẹbá ònà
A dífá fún Òrúnmìlà
Níjó ti bàbá ń lợ rèé gbé Olósùn níyàwó
Ệbợ ợmợ n wón ní ó şe
Ó gbébợ ńbè
Ó rúbợ
Kò mòmò séni ó bímợ tó Olósùn mó o
Àfi aládi oko
Àfi èèrùn igàrè
Àfi pàňtí ti ń bẹ nigbo yìí ò
Abợmợ jingbinni.

Los sacerdotes del borde del camino, los céspedes tiernos.
Lanzaron Ifá para Òrúnmìlà, cuando venía a tomar a Olósùn como esposa. Se le pidió ofrendar para tener hijos. Él ofrendó y luego se casó.
Poco después, ella comenzó a tener incontables hijos a los que frotaba su cuerpo con osùn.
¿Podemos ver a todos los incontables hijos que ha tenido Olósùn?
¿Quién en la tierra puede tener tantos hijos como ella?
Salvo los monos en lo extenso del bosque.
Las hormigas soldados y todo el desecho del bosque.
Los hijos de Olósùn existen en mayor cantidad.
Él bailó y alabó a sus babaláwos.
Ellos alabaron a Ifá.
Los sacerdotes del borde del camino, los céspedes tiernos.
Lanzaron Ifá para Òrúnmìlà, cuando venía a tomar a Olósùn como esposa. Se le pidió ofrendar para tener hijos.
Él sacrificó con fe firme.
Salvo los monos en lo extenso del bosque.
Las hormigas soldados y todo el desecho de hojas caídas del bosque.
Los hijos de Olósùn existen en mayor cantidad.
Nadie es tan numeroso como los hijos de Olósùn y Òrúnmìlà.

Wááwá ợdẹ ilé ayé
Gbúèdè ợdẹ òde òrun
Àwợn méjèèjì ni wón pàdé ni pèrèpèrè odò ìjámò
Nígbàa wón dé odò ìjámò
Wón bá ri i ti ẹja ń sợ lótùún lósi
Ợdẹ kán si dúró lókè òhùún
Èèkejì dúó lókè ìhín
Àwợn méjèèjì ní hàáà
Ệja ló pò tó báyìí?
Àwợn méjèèjì ló dáa
Bó ba dijó márùún òní
Àwợn ó wàá gbóndò yìí
Àwợn méjèèjì bá ònàa wợn lợ
Wón lợ tán
Olúwẹri bá sùn
Oorun rè ò já geere
Àtàpásùú Babaláwo Olúwẹri
Òun ló dífá fún Olúwẹri
Olúwẹri bá ráńşe sí àwợn babaláwo è
Oorun tóun sùn lónìí ò dáa
Àtàpásùú níwợ Olúwẹri rúbợ
Kóo rúbợ fún àwợn ợmợò rẹ
Kí ogún ó mó kòó wợn lótùúnla
Kín wá ni nňkan ẹbợ?
Wón ní kó rú ewúré méta
Kí wón ó si hó awợ àwợn ewúré méta òhún
Wón ní kó rú ògèdè ợpợlợpợ
Òòrí náà béè
Kó şe atàn si ègbé omi
Kó dáná si abé ògèdè
Kó wáá kó òòrí ti ón fi şe Ifá fún un lé e
Kó kó gbogbo è lé orí iná
Gbogbo è si gbợdò dé etí odò kí òsán ó tóó pón
Ńgbà ó di gégé iròlé
Gbúèdè ợdẹ òde òrun ló kókó dé eti odò
Ó bá rí iti ògèdè àti èèpo è ti ón kó jù sínú iná
Ó ní hàáà
Wááwá ợdẹ ilé ayé ti wá gbóndò yìí
Tó si jé pé àwợn jợ fi àdéhùn si òní
Gbúèdè ợdẹ òde òrun bá ònà tiè lợ
Kò pé léyìn náà
Wááwá ợdẹ ilé ayé dé
Òun náà ri iná lábé iti ògèdè
Òun náà ni hàáà
Gbúèdè ợdẹ òde òrun ti kó gbogbo ẹja ti ń bẹ ńnú odò lợ
Òun náà bá tiè lợ
Ó kợrí sílé è
Ní ón bá ń ránşé ijà siraa wợn
Ní ón ń kan araa wợn lábùkù
Olúwẹri bá mú awợ ẹran métèèta
Ló bá e kànlù
Wón kan iyáàlù
Wón kan ilù àşợmợgbè
Wón si kan ợmợle kékeré
Olúwẹri bá ń jó ni ń yò
Ní ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn Babaláwo tòún wí
Wááwá ợdẹ ilé ayé
Gbúèdè ợdẹ òde òrun
Àwợn méjèèjì ni wón pàdé ni pèrèpèrè odò ìjámò
Àtàpásùú Babaláwo Olúwẹri ló dífá fún Olúwẹri ní kùtùkùtù òwúrò
Wón ní kó rúbợ kogún ó mó baà mú
Olúwẹri gbébợ ńbè ó rúbợ
Àtàpásùú mòmò dé ò
Awo Olúwẹri
Òun ló mòmò kó Olúwẹri là lódò.

Wááwá el cazador en la Tierra.
Gbúèdè el cazador en el Cielo.
Ellos se encontraron en las riberas del río ijámò y miraban como los peces iban de un lado a otro del río.
Cada uno de ellos ocupaba una ribera del río (opuestas).
Ellos observaban cuan dadivosos se mostraban los peces en el río.
Y acordaron que dentro de cinco días regresarían para pescar en el río.
Ese mismo día, Àtàpásùú el Babaláwo de Olúwẹri, lanzó Ifá para Olúwẹri, que había tenido un sueño plagado de pesadillas.
Y le dijo que sacrificase para que sus hijos no fueran llevados por una intempestiva guerra que se avecinaba.
Olúwẹri preguntó: ¿Cuáles son los ingredientes de la ofrenda?
Ellos dijeron que 3 machos cabríos a los que se les debía quitar la piel, después de sacrificados. También se debían ofrecer muchos manojos o manos de plátanos (bananas) y manteca de Cacao.
Debería preparar un pequeño campo al lado del río y poner debajo de los manojos de plátanos un pequeño fuego y sobre todo verter la manteca de cacao usada en preparar la porción de Ifá.
Todo esto debía estar en la ribera del río antes de que saliese el Sol.
En la mañana de ese mismo día, Gbúèdè el cazador en el Cielo, vino muy temprano a inspeccionar la ribera del río y vio la fogata del pequeño campamento y exclamó: ¡Hà!, Wááwá el cazador en la Tierra ha estado aquí tratando de capturar todos los peces del río. Y se marchó desilusionado a su morada.
Wááwá el cazador en la Tierra, también llegó temprano y al ver la fogata, pensó que Gbúèdè el cazador en el Cielo, había estado allí antes para capturar todos los peces del río antes que él. Y se marchó desalentado a su hogar.
Ellos comenzaron a enviarse mensajes de guerra desde sus hogares y llamándose con otros nombres y apelativos.
Olúwẹri, tomó la piel de los chivos y armó tres tambores. El mayor, el tambor madre, el de medio y el más pequeño.
Olúwẹri, comenzó a bailar y a alabar a sus babaláwos.
Ellos alabaron a Ifá.
Wááwá el cazador en la Tierra.
Gbúèdè el cazador en el Cielo.
Ellos se encontraron en las riberas del río ijámò.
Àtàpásùú el Babaláwo de Olúwẹri, lanzó Ifá para Olúwẹri.
Y le dijo que sacrificase para que sus hijos no fueran llevados por una intempestiva guerra que se avecinaba. Y él sacrificó.
Àtàpásùú está aquí, el Babaláwo de Olúwẹri.
Él salvó a Olúwẹri de verse envuelto en una calamidad en el río.

Ìrosùn Òsá

Hay que sacrificarle a Orí con un gran pez. Nunca deberá olvidarse de sus benefactores, porque sucederá algo inolvidable en su vida.

Èkùró oríta méta ni ò sẹnu sợnsợ sólóko
A dífá fún Òrúnmìlà
Níjí ti ń lợ rèé yanrí lóde Ìdó
Yóó si yan iwà lójà Èjìgbòmẹkùn
Wón ní kí Bàbá ó rúbợ
Ńgbà Òrúnmìlà dé òde Ìdó
Ó yanríi tiè
Níjó a bá si yanrí lóde Ìdó
A à gbợdò nájà níjó òhún
Báa bá yanrí lódún yìí
Ó dèèmíin ká tóó lợ ợjà Èjìgbòmẹkùn
Ká tó lòó ra iwà
Níjó a bá si nájà
A à gbợdò yanrí lójó òhún
Déédé igbà tí wón ó si yanrí tán ni inájà náà ó parí
Şùgbón àwợn ợmợ èdá ò gbóràn
Òrúnmìlà yanrí è tán
Ó tún yàn fún ợmợ èdá
Ó wá ní ẹ móợ ní sùúrù
Níjó téẹ bá yanrí
Ệ mó nàájà
Èèkan kúkú lèèyán ó yanrí è
Bó bá si si di èèmíin
Ệ móợ bò wá si ợjà Èjìgbòmẹkùn
Kéẹ si yan iwà
Ohun gbogbo táàá fíí şe ilé ayé
Bí owó
Aya rere
Ợmợ
Ilé àti béé béé lợ
Làá pè níwà
Béèyán bá lóun ó şe méjèèjì pò
Yóó pòfo méjèèjì ni
Orí làá kókóợ yàn
Ká tó lòó yan iwà
Ayé yẹ Òrúnmìlà
Ayé si yẹ ợmợ èèyàn
Òrúnmìlà wá ń jó ni ń yò
Ní ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn Babaláwo tòún wí
Èkùró oríta méta ni ò sẹnu sợnsợ sólóko
A dífá fún Òrúnmìlà
Níjí ti ń lợ rèé yanrí lóde Ìdó
Yóó si yan iwà lójà Èjìgbòmẹkùn
Èlà nikàn ló níwà rere
Àwợn tó yanrí ò níwà lówó
Èlà nikàn ló níwà rere.

Èkùró oríta méta ni ò sẹnu sợnsợ sólóko
Lanzó Ifá para Òrúnmìlà, el día en que venía a escoger Orí en la ancestral ciudad de Ìdó y a escoger su carácter en el mercado de Èjìgbòmẹkùn.
Le dijeron que debía sacrificar.
Cuando Òrúnmìlà llegó a la ciudad de Ìdó, él escogió su Orí, pero el día que se escoge el Orí, no se puede ir al mercado a escoger el carácter.
Si uno escoge un Orí este año, escogerá el año próximo para ir al mercado de Èjìgbòmẹkùn a escoger el carácter.
Al igual sucede a la inversa, que no se puede escoger el Orí, el día que se escoge el carácter, pues los sitios serán cerrados cuando se escoge una de las dos alternativas.
Òrúnmìlà escogió su Orí y el de los hombres y le pidió paciencia, pero ellos no le escuchaban.
Si uno escoge un Orí este año, escogerá el año próximo para ir al mercado de Èjìgbòmẹkùn a escoger el carácter, les explicó.
Solo una vez se escoge el Orí en la vida.
En la próxima estación se irá al mercado y se escogerá el carácter y todas las demás cosas de la vida, como la riqueza, esposas, hijos, casas, respeto, propiedades, títulos, honor, etc.
Son las cosas que se refieren y dan una métrica de nuestro carácter, conducta y personalidad.
Si uno decide o trata de escoger Orí y carácter al mismo tiempo, tiene muchas posibilidades de perder las dos alternativas.
Si uno escoge un Orí este año, escogerá el año próximo para ir al mercado de Èjìgbòmẹkùn a escoger el carácter.
La vida le fue confortable a Òrúnmìlà.
Él alabó a sus babaláwos y ellos alabaron a Ifá.
Èkùró oríta méta ni ò sẹnu sợnsợ sólóko
Lanzó Ifá para Òrúnmìlà, el día en que venía a escoger Orí en la ancestral ciudad de Ìdó y a escoger su carácter en el mercado de Èjìgbòmẹkùn.
Le dijeron que debía sacrificar.
Es Èlà quien posee buenos caracteres y personalidades.
Aquellos que escogen solo su Orí, no poseen buen carácter.
Es Èlà quien posee buenos caracteres y personalidades.

Wónná wónná o kú megi
O kú megi ni beé
Wònnà wónná o kú megi
O kú megi ni beé
Àrìrà òkè níí béjíí rin
Níí múná lówó
Àrìrà òkè níí béjíí rin
Níí túmò eji yagbayagba
A dífá fún Gbàjà Ìròkò
Èyí ti ń lợ rèé tẹ Şàngó nífá
Ó ní ipáa Şàngó ó kàá nňkan
Ipáa rè ó kàlé ayé àtòde òrun
Ó lénikan ò níí kápáa Şàngó mó láyé
Gbàjà Ìròkò bá tẹ Şàngó nífá
Şàngó bá nípợn
Bó bá saara látòde òrun
Gbogbo èèyàn ó si móợ gbòn láyé
Ayé yẹ é
N ní wá ń jó ni ń yò
Ní ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn Babaláwo tòún wí
Wónná wónná o kú megi
O kú megi ni beé
Wònnà wónná o kú megi
O kú megi ni beé
Àrìrà òkè níí béjíí rin
Níí múná lówó
Àrìrà òkè níí béjíí rin
Níí túmò eji yagbayagba
A dífá fún Gbàjà Ìròkò
Èyí ti ó tẹ Şàngó nífá
Şàngó bóo bá jợba tán
Dákun mó gbàgbé Awo
Gbàjà Ìròkò ló tẹ Şàngó nífá
Gbàjà Ìròkò a ri ợ rólà yí pẹrẹngẹdẹ
Mo şe bíwợ ló tẹ Şàngó nífá
Gbàjà Ìròkò.

Wónná wónná o kú megi
O kú megi ni beé
Wònnà wónná o kú megi
O kú megi ni beé
El trueno acompaña una tormenta y llega con el relámpago.
El trueno acompaña una tormenta y forma torrenciales aguaceros.
Lanzaron adivinación para Gbàjà Ìròkò, que venía a iniciar a Şàngó en el culto de Ifá.
Le dijo a Şàngó que haría cosas que serían difundidas en el Cielo y en la Tierra y que nadie podría detenerlo ni resistírsele.
Y Gbàjà Ìròkò, convirtió a Şàngó en un sacerdote de Ifá y la deidad devino con mucha más fortaleza que antes.
Una vez lanzaba sus truenos en el Cielo, todos se estremecían en la Tierra.
Él bailó y alabó a sus babaláwos y ellos alabaron a Ifá.
Wónná wónná o kú megi
O kú megi ni beé
Wònnà wónná o kú megi
O kú megi ni beé
El trueno acompaña una tormenta y llega con el relámpago.
El trueno acompaña una tormenta y forma torrenciales aguaceros.
Lanzaron adivinación para Gbàjà Ìròkò, que venía a iniciar a Şàngó en el culto de Ifá.
Şàngó si últimamente, te has convertido en rey poderoso.
¡No olvides a tus sacerdotes, por favor!
Gbàjà Ìròkò, convirtió a Şàngó en un sacerdote de Ifá.
Gbàjà Ìròkò, te vemos en tu abundante riqueza.
Eres quien inició a Şàngó en el culto de Ifá
Gbàjà Ìròkò.

Ìrosùn Ìká

Dice Ifá que esta persona viaja mucho, que no deberá revelar a nadie, el día de su partida. Ha sido capaz de hacer dinero en sus viajes y alguien está tratando de robarle a su regreso, deberá ofrendar con su ropa y buscar la manera de enmascararse para no ser reconocido al regresar. Él debe ser o estar vigilante del tiempo que está visitando a su pariente político ya que hay algunos que quieren hacer intimar a su esposa con alguien más en su ausencia.

Èrò mó sùn ká
Èrò mòmò şe sun bèbè
A dífá fún Òrúnmìlà
Níjó ti ń sawoó relé Ìjerò
Òrúnmìlà ni ń relé Ìjerò
Wón ní kó rúbợ
Ńgbà ti bàbá dé ilé Ìjerò
Òrúnmìlà bá bèrè síí pá ajé
Ó lówó lợwợ
Àwợn ti ón ń bẹ níbè bá ń pète pèrò
Wón ń pé láti inú ilú àwợn
N leléyìí ó ti kó ajé tó tó báyìí jáde
Yóó si kó gbogbo è lợ sí òkè igètí ilú Bàbá è
Wón ló dáa
Ệ móợ só igbà ti ó bàá lợ
Òrúnmìlà wáá sùn
Oorun rè ò já geere
Ó bá bí òkè ipòrí è leeré
Súkù sákà gbèje gbèjợ
Erín ńlá yợ kàngí lójú ợpón
Wón ri Ìrosùn lówó òtún
Ìká lówó òsi
Wón níwợ Òrúnmìlà
Bóo bá ń relé
Ó ò gbợdò dá gbére fénìkan
Bójó tóó lợ bá ti ku márùún
Méwàá ní ó móợ pè é fún wợn
Wón ní kí Òrúnmìlà ó dá èwù miíin
Kó si lòó bợ Ògún
Wón ní kí Òrúnmìlà ó wợ èwù ợdẹ
Òrúnmìlà şe gbogbo è
Wón ní kó tójú apirù
Àwợn ợdẹ ni wón ó si yàn mú Òrúnmìlà
Pé kí wón ó lòó gợ sórí igi ti ń bẹ lónà ibi
Òrúnmìlà ó gbà
Wón ní kí wón ó dá Òrúnmìlà lónà
Kí wón ó si gba èrù lórí è
Òrúnmìlà bá pèwù dà
Kò şánsợ módìí
Ó bợ sòkòtò gíri
Ợjó márùún lÒrúnmìlà dá fún wợn
Ợjó kẹta ló kúrò ńlé
Ńgbà ó bóóde to rin jinnà
Ló sun Ìjálá
Ló ní gbogboo yìn ni mo kí ò
N ò lólódi kan ợdẹ
Èròmósùnká ẹ mómòợ şe sun bèbè
Ệ mómò şe sun bèbè ò ó o dilé Ìjerò kokooko ká tóó móju boorun
Ńbo lè ń gbé ńbo lèèyín wà
Gbogboo yìn pátápátá aráluwà èyí tíí sòwò èjè
Wón ń póokú Bàbá
Ňlé Bàbá Ológùún
Òrúnmìlà kúrò ni Bàbá Awo
Ó di Bàbá ợdẹ
Ó tun rin sàà
Ó ni gbogboo yin ni mo kí ò n ò lólódi kan ợdẹ
Mo ki yín tèsótèsó
Mo ki yín tolóógun tolóógun
Àtàgbààgbàà tí ń bẹ nífè oòyè
Ệ móợ gbó ò.
Níbo lè ń gbé níbo lèèyín wà gbogbo ẹlégbé ợdẹ
Ợdẹ ń lợ lónìí ò; ợdẹ ń lợ
Mósùnká ẹ mòmò şe sun bèbè
Ó dilé Ìjerò kokooko ká tóó mójú boorun
Aráluwà èyí tíí sòwò èjè
Wón ń pé ookú Bàbá
Òrúnmìlà tún yè ségbèé kan
Ó tún ń ba ibòmíin lợ
Ló tún sun Ìjálá
Ó ní mo dé báàá tíí dé ò
Bí edè tíí dé ò
Gbogboo yín ni mo kí ò
Ibi téẹ bá wá ẹ si wí
Gbogboo yín ni mo kí ò
Èmi ò lólódi kan ợdẹ
Mo mòó ké
Béè ni mo mòó hàn
Gbogbo ẹ gégé ẹnu ợdẹ níí şe
Mo ríbi gbé e sí ò
Mo si rónà gbé gbà
Mó rónà gbé gbà
Ệjó ń bẹ lénu bí ợmợ sáoko
Mo ródò àgbààgbà kéjóò mi lợ
Gbogbo àgbààgbà ti ń bẹ nílè yìí pátápátá
Ni wón sẹjóò mi dàre
Ńbo lè ń gbé aráluwà èyí tíí sòwò èjè
Wón ń póokú Bàbá
Wón ń kí Òrúnmìlà lótùún lósi
Ó tún wí
Yóó bàyá onílù
A bàyá oníjó ò
A bàyá òdàdà tó féé dahùn ẹnuù mi
Wợn ò pé n gbénu sóhùún mó pé ẹnuù mí ń rùn
Mo torí àròyé
Mo gbénu lợ rèé fálágbàfợ
Àwợn fálágbàfợ gbogbo ti ń bẹ ńlè yí pátá
Gbogbo wón gbẹgbàá lówóò mi
Èèyàn ò pé n gbénu sóhùún mó
Pé ẹnuù mí ń rùn
Ńgbà Òrúnmìlà dé ibodè
Ó bá paşợ dà
Ìgbà tílè mó
Wón dé inú ilé wợn ò bá Òrúnmìlà mó
Wón ní hàáà
Àşé Bàbá yìí ní ń sun Ìjálá lợ lálé àná?
Ibi ti Babaláwo ti gbợdò mợ gbogbo è é şe nùu
Apirù lásán làwợn rí lórùun rè
Ló si wợ èwù ợdẹ
Àşé Bàbá yìí ní ń lợ.

Èrò mó sùn ká
Èrò mòmò şe sun bèbè
Lanzó adivinación para Òrúnmìlà, cuando se dirigía a ejercer el sacerdocio en la ciudad de Ìjerò. Le dijeron que ofrendara.
Cuando llegó a esa ciudad, comenzó a hacer dinero, de forma tal que sus cantidades acumuladas en tan poco tiempo, trajeron el descontento de algunos de sus habitantes.
Ellos observaban que sus ganancias, él las enviaba a la ciudad de su padre Òkè Igètí y concluyeron que un día tendría que regresar allá y resolvieron estar vigilantes al día de su partida a casa.
Esa noche, Òrúnmìlà tuvo pesadillas y sondeó a Ifá buscando la causa y Ìrosùn Ìká apareció en el tablero.
E Ifá le dijo que cuando llegase el día de su regreso a casa, no le dijese a nadie, acerca de ello, que si faltaban cinco días, dijese que eran diez.
Y que debería recoger toda su ropa usada y ofrecérsela en sacrificio a Ogún. También debía conseguir la ropa y trajes de un cazador.
Òrúnmìlà lo hizo todo al pie de la letra y preparó un apirù (especie de látigo, o bastón usado por los cazadores para eliminar moscas e insectos voladores. Usado como bastón de identificación).
Sus enemigos habían instruido a algunos cazadores que emboscaran a Òrúnmìlà entre los bosques, el día de su regreso y le robaran sus riquezas y pertenencias.
Òrúnmìlà anunció que partiría dentro de cinco días y ellos se emboscaron a su espera a los tres días, sin saber que él disfrazado de cazador, se paseó entre ellos y cantó una larga canción de Ìjálá (canción de alabanza a los cazadores y sus proezas).
En esa canción, les descubría, como se había enterado de sus intenciones, que no eran las más justas y como sabiendo esto, el consejo ancestral que él siempre consultaba, le había autorizado a traficar con sangre, que sería la de ellos, si le hacían daño, etc.
Por supuesto, ellos creyeron que Òrúnmìlà se había convertido en un heroico cazador y había dejado de ser adivino y no le hicieron ningún ataque, dejándole así escapar sin apercibirse de que era él quien cantaba esa canción tan profunda.
Y es por esta razón que los babaláwos deben ser versátiles en sus conocimientos y expresar a través de sus labios siempre sociables, las mejores experiencias y consejos en la vida.
Cuando un babaláwo va al límite entre el campo y la ciudad, debe cambiarse de ropa, acorde a la función que va a realizar.
Las personas que quisieron verlo al día siguiente, no le hallaron y dijeron: ¡Hàáà, ese fue el hombre que cantó esa larga canción de Ìjálá, ayer en la noche!
Y es por esta razón que los babaláwos deben ser versátiles.
¡Pero fue el apirù que vieron sobre sus hombros!
¡Él se vistió como un cazador!
¡Eso fue lo que fingió ser ese hombre!

Òpó ti ń bẹ ńnú ilé yìí abinú gbèdugbèdu
A dífá fún Olúáwo
Níjó ti ń lợ si Àgbá ègbò ifè Olúkiribítí
Èyí ti ń lợ rèé fé Gégélóşe
Ợmợợ wợn lóde Òhan
Wón ní kí Olúáwo ó rúbợ
Olúáwo fé Gégélóşe tán
Bàbá è bá kú
Wón bá ránşẹ sí Olúáwo
Pé ó móợ bò
Kó wáá húsin
Olúáwo si ní ajá kan
Ệfun ni ń bẹ lójú kan òtún è
Àti Àgùtàn kan tó kùn lósùn lésè kan òsi
Gégélóşe ló kókó dé ibi òkú
Olúáwo ó móợ bò ńgbòó bá dijó ináwó
Ìyàwóo rè bá gbó ijàňbá táwợn kan ń pète
Wón féé şe Olúáwo ni jàňbá lójó ihúsin
Ìyàwó bá lòó dúó lójú ònà
Olúáwo náà sun
Oorun rè ò já gaara
Ó bá gbe òkè ìpòrí è kalè
Wón ó rifá méjì
Èròmósùnká ni ón ri
Wón níwợ Olúáwo
Bó bá ń lợ
Ajá tóo kùn léfun lójú kan òtún
Àti Àgùtàn kan tóo kùn lósùn lésè kan òsi
Àwợn méjèèjì ni kóo ti síwájú
Kíwợ náà ó móợ bò léyìn
Obìnrin rè si ti gợ sójú ònà ti ń wo Olúáwo
Obìnrin bá rí ajá Olúáwo tó yợ lóòókán
Ló bá ké Ìjàsì
Ó léẹkú ò ợmợ Àgbợnnìrègún gbogbo babaláwo
Wón ni Hín
Òpó ti ń bẹ ńnú ilé yìí abinú gbèdugbèdu
A dífá fún Olúáwo ti ń lợ Àgbá ègbò ifè Olúkiribítí
Hín
Ń lợ rèé fé Gégélóşe ợmợợ wợn lóde Òhan
Hín
Bàbá Gégélóşe wáá kú wón lÓlúáwo ó móợ bò wá húsin
Hín
Mo rájá Olúáwo tó kẹfun lójú kan òtún
Hín
Àgùtàn Olúáwo kosùn lésè kan òsi o
Hín
Ệ wí fún Olúáwo pé ó mó wợ ilè yí wá
Hín
Kó mó şe sùn ká o, kó mó mó şe fún bèbè o
Hín
Ilé Ìjerò kokooko ní ó móợ lợ
Hín
Mó sún ká o mó şe sun bèbè o, ó dilé
Ìjerò kokooko kó o tóó fojú boorun
Hín
Olúáwo gbòjègé Awo si ń lợ ò o ò o ò
Olúáwo gbòjègé Awo si ń lợ ò ò ò ò
Olúáwo gbòjègé Awo si ń lợ o o o o
Olúáwo gbòjègé Awo si ń lợ ợ ợ ợ ợ.

El pilar de esta casa se le está pandeando el estómago.
Lanzó adivinación para Olúáwo, cuando venía hacía Àgbá ègbò ifè Olúkiribítí.
El que iba a casarse con Gégélóşe, su hija en la ciudad de Òhan.
Ellos le pidieron a él que sacrificara.
Gégélóşe es la esposa de Olúáwo.
Su padre había muerto y él debía venir para dirigir los rituales del funeral.
Olúáwo tenía un perro, que fue pintado de color blanco en la parte derecha de su rostro y una oveja que fue pintada de color osùn en su pata izquierda.
Gégélóşe había escuchado acerca de cosas malignas que se planeaban contra su esposo y se dirigió a su encuentro antes de que él ejecutase los ceremoniales.
Él había dormido muy mal y soñó con su propio Ifá “Ìrosùn Ìká” que le decía: – ¡Durante la ceremonia, deja que vayan delante de ti, el perro y la oveja pintados! –
La esposa, había estado buscándolo afanosamente y cuando divisó a los dos animales desde lejos, rompió a cantar una canción Ìjálá:
– ¡Saludo a todos los hijos Àgbợnnìrègún de todos los Babaláwos! –
Y ellos respondieron:
– ¡Hín! –
– El pilar de esta casa se le está pandeando el estómago.
Lanzó adivinación para Olúáwo, cuando venía hacía Àgbá ègbò ifè Olúkiribítí –
– ¡Hín! –
– El que iba a casarse con Gégélóşe, su hija en la ciudad de Òhan –
– ¡Hín! –
– Su padre había muerto y él debía venir para dirigir los rituales del funeral –
– ¡Hín! –
– Yo puedo ver el perro de Olúáwo con un ojo pintado de blanco –
– ¡Hín! –
– Y veo a la oveja de Olúáwo con una pierna pintada con osùn –
– ¡Hín! –
– Por favor, díganle a Olúáwo que no entre a esta ciudad –
– ¡Hín! –
– Ni que tampoco pernocte o duerma en sus alrededores –
– ¡Hín! –
– Él deberá seguir camino recto a Ìjerò –
– ¡Hín! –
– Hasta que no llegues a Ìjerò, no te permitas descansar ni dormir a la intemperie o en los alrededores –
– ¡Hín! –
– Olúáwo escuchó, y está saliendo y también está cantando –
– Olúáwo escuchó, y está saliendo – Olúáwo escuchó, y está saliendo.
Ìrosùn Òtúrúpòn

Ifá dice que lo que le pertenece a esta persona no deberá perderse. Si es el líder de un grupo de personas o las está guiando a un lugar específico, deberá regresar con el lote y ofrecer sacrificio a Ogún. Deberá hacerse acompañar a todas partes por su hijo mayor y enseñarle las cosas secretas que solo él conoce. Ifá le ayudará a salir adelante en la Vida.

Èkó kó wợn yún
Èkó kó wợn bò
A dífá fún Òrúnmìlà
Níjó ti ń lợ si Àgbá ègbò ifè Olúkiribítí
Àgbá ègbò ifè Olúkiribítí tóun ń lợ yìí dáa báyìí?
Wón níwợ Òrúnmìlà
Wón lòó móợ lợ dáadáa
Ó móợ bò dáadáa
Wón ní Ògún ní kóo lòó bợ
Ó bá bợ Ògún
Àwợn si ń gbógun lÀgbá ègbò ifè Olúkiribítí
Wón níwợ Òrúnmìlà o la ogun òhún kợjá
Wón ní kò níí sí kínní kan ti ó mu
Wón ní ó móợ dárin
N ni àwợn Ológun ń şe téẹ dòní
Èkó kó wợn yún
Èkó kó wợn bò
A dífá fún Òrúnmìlà
Níjó ti ń lợ si Àgbá ègbò ifè Olúkiribítí
Wón ní kó rúbợ kó lè baà şégun
Òrúnmìlà gbébợ ńbè ó rúbợ
Èkó kó wợn yún
Èkó kó wợn bò
Awo rere lÈkóó şe
Héè
Awo rere lÈkóó şe
Héè.

Èkó los sacó.
Èkó los devolvió.
Lanzaron adivinación para Òrúnmìlà, cuando venía hacía Àgbá ègbò ifè Olúkiribítí.
¿Será buena mi estancia en Àgbá ègbò ifè Olúkiribítí?
Ellos le dijeron que todo estaría bien y que él regresaría con buenas cosas, pero que debía sacrificar a Ògún. Él sacrificó.
Pero ellos eran belicosos en Àgbá ègbò ifè Olúkiribítí y ellos dijeron a Òrúnmìlà que navegaría a través de la guerra interna, pero que nada malo le pasaría.
Le pidieron que cantase en esa dirección, y eso es lo que los militares hacen hasta nuestros días.
Èkó los sacó.
Èkó los devolvió.
Lanzaron adivinación para Òrúnmìlà, cuando venía hacía Àgbá ègbò ifè Olúkiribítí. Le dijeron que debía sacrificar y así lo hizo.
Èkó los sacó.
Èkó los devolvió.
¡Héè!
Èkó los sacó.
Èkó los devolvió.
¡Héè!

Akálámợbò
Mợbò, mợbò
Aborí mợbò
Abònà tààrà léyìn ợrùn
A dífá fún Akíntóhùndè
Níjó ti ń lợ sóko ợdẹ
Wón ní kó rúbợ
Olóògùn ni Akíntóhùndè
Kò sí n ti ò le şe
Àwợn Olóyo si ń bẹ lóríta Àgbàlà isalà
Akíntóhùndè bá múra oko ợdẹ
Ợmợ è lóun ó bá a lợ
Ó kò jálè
Ó lóun ò níí mú u lợ
Ó lé ợmợ òhún padà
Şùgbón ńgbà ó mẹbợ
Akíntóhùndè ti rúbợ è télè
Èşù ni kí ợmợ ó mó padà
Kó tèlé e dé ibi ti ń lợ
Akíntóhùndè bá dá gbére ńlé
Ó looko ợdẹ
Ợmợ bá ń pá a léyìn
Kò jé ó rí òun
Bó ti yi bìrí báyìí
Ló kan àwợn Olóyo
Wón níwợ tóòó móợ dá àwợn lóró níjù
O o yóó lợ lónii
Wón bá sòpàňpá è
Àwợn Olóyo jé méje
Wón ba ń bó sójú ijà lókòòkan
Wón ó bàá Akíntóhùndè jà
Wón féé pa á
Ợmợ bá gợ légbèé igi
Òun ń wò wón
Àwợn Olóyo méfà yòókù bá mórin sénu
Wón lAkíntóhùndè le jà o
Ìjàà ló le jà
Ó mu párá é e dá
Ìjàà ló le jà
Ó mu tòtò é e tò
Ìjàà ló le jà
Àdá yoojú è jẹ
Ìjàà ló le jà
Ó di pàù ó di pó
Ìjàà ló le jà
Akíntóhùndè bá dá Olóyo àkókó mólè
O bá mú àdá è
É e yoojú è kan jẹ
Ó ju ojú kan to kù sínú àpò
Ògá àwợn Olóyo ní kí enìkeji ó tún bó síbè
Ni ón bá tún wàyá ijà
Ni ón tún ń şẹ Akíntóhùndè le jà o
Ìjàà ló le jà
Ó mu párá é e dá
Ìjàà ló le jà
Ó mu tòtò é e tò
Ìjàà ló le jà
Àdá yoojú è jẹ
Ìjàà ló le jà
Ó di pàù ó di pó
Ìjàà ló le jà
Ó tún dá Olóyo keji mólè
Ó tún yợ ojú è kan jẹ
Ó ju ojú kan to kù sínú àpò
Àwợn Olóyo ni háà
Àwợn ku márùún
Ògáá wón tún ní ki ẹnikẹta ó tún bó síbè
Ệnikẹta bó síbè
Akíntóhùndè tún sán an mólè
Ó tún yợ ojú è jẹ
Tée dorí ẹnikẹta
Ògá àwợn Olóyo gaan bá bó síbè
Òun nikan ló kù
Òún ó wàá sá lợ bí?
Ó ló dáa ó yá
Ó múrá
Ó lAkíntóhùndè le jà o
Ìjàà ló le jà
Ó mu párá é e dá
Ìjàà ló le jà
Ó mu tòtò é e tò
Ìjàà ló le jà
Àdá yoojú è jẹ
Ìjàà ló le jà
Ó di pàù ó di pó
Ìjàà ló le jà
Gbígbé ló gbé Akíntóhùndè
Ló bá sán an mólè
O bá yợ ojú è kan jẹ
Ó yợ ikan jù sínú àpò
Ògá àwợn Olóyo bá lòó já ewe kan
Ni bá ń ra á si ojú àwợn ợmợ è ti Akíntóhùndè ti dá
Tó ti yoojú wợn jẹ
Lojú bá ń padàá débè
Ợmợ Akíntóhùndè si ń wo gbogbo è
Ògá àwợn Olóyo bá ji gbogbo àwợn ợmợ tiè
Ó fi Akíntóhùndè sílè ńbè
Àwợn Olóyo bá tíwợn lợ
Wón pèyindà tán
Ợmợ Akíntóhùndè bá káwó lérí
Pé háà
Bàbá òun ti kú
Ợmợ náà bá mú ewé ti ògá Olóyo ra si àwợn ợmợ è lójú
Ó bá ra á, ra á
Ó bá fi si Bàbá è lójú
Bàbá bá dide
Ệnú wáá ya Akíntóhùndè
Ìwợ ợmợ, bóo ló şe dé ibi?
Ợmợ lóun tèle yin ni
Akíntóhùndè ni háà
Bóò bá tèlé òun ní
Kàa pin báhun?
Ewé òhún ni wá ń bẹ lodo ẹyẹ Èlulùú
Tódẹ kan ò le rí lójú lásán
Béèyàn bá fé rí ewé òhún
Kó lòó fó ợmợ Èlulùú lójú
Kó fi àwợn ợmợ òhún síbi ó ti bá wợn
Bí iyáa wón bá ti débè
Èlulùú ó si lòó já ewé òhún
Ojú ó si là
Ợmợ Akíntóhùndè ló gba Bàbá è lówó ikú.

Akálámợbò
Mợbò, mợbò
Aborí mợbò
Abònà tààrà léyìn ợrùn
Lanzaron Ifá para Akíntóhùndè, el día que se iba de cacería.
Le pidieron que ofrendara. Y así lo hizo.
Akíntóhùndè era un hombre-medicina y no había magia que no supiese realizar o conformar su preparativo.
Pero desconocía que existían monos salvajes en la unión de las rutas que llevaban a Àgbàlá isalà.
Su hijo mayor le dijo que le acompañaría, pero él le ordenó permanecer en casa. Ya después de haber sacrificado, Èşù, le pidió al hijo mayor, que desobedeciese al padre y le acompañase, o le siguiese aunque fuera en silencio.
Cuando salieron, el hijo siguió al padre, sin que este se percatara de su presencia. Al llegar a lo profundo del bosque, se toparon con los monos salvajes que exclamaron al ver a Akíntóhùndè:
– ¡Eres tú quien nos mata en la selva! –
– ¡Tú también morirás hoy! –
Y los monos salvajes lo rodearon en número de siete.
Ellos decidieron comprometerlo en un rato de lucha libre.
Ellos decidieron matarlo.
El hijo que se había escondido detrás de un árbol, estaba mirando agudamente.
El resto de los seis monos empezaron a cantar.
Akíntóhùndè podría luchar.
Él realmente podría luchar.
Él sostuvo el tablón del tejado y descansos él.
Él realmente podría luchar.
Él tomó el tòtò y lo usó para congregar.
Él realmente podría luchar.
El machete tiró fuera sus ojos.
Él realmente podría luchar.
Akíntóhùndè, sacó su machete, y tumbó el primer mono.
Y tiró fuera uno de los ojos del mono en su boca, y el otro en su bolsa.
El mono líder hizo señas al segundo para pelear. Ellos empezaron a luchar. Y en unísono ellos empezaron a cantar que:
Akíntóhùndè podría luchar.
Él realmente podría luchar.
Él sostuvo el tablón del tejado y descansos él.
Él realmente podría luchar.
Él tomó el tòtò y lo usó para congregar.
Él realmente podría luchar.
El machete tiró fuera sus ojos.
Él realmente podría luchar.
Akíntóhùndè, sacó su machete, y tumbó el segundo mono.
Y tiró fuera uno de los ojos del mono en su boca, y el otro en su bolsa.
El resto de los monos gritaron:
– ¡Dos de nosotros se han perdido, sólo quedamos cinco! –
El mono líder hizo señas al tercero para pelear. Y el mono se acercó.
Akíntóhùndè, lo tumbó también y continuó matándolos a todos, quedando solo el mono líder, que al verse solo dijo:
– Solo quedo yo, podría escapar, pero prefiero luchar –
Y comenzó a cantar:
Akíntóhùndè podría luchar.
Él realmente podría luchar.
Él sostuvo el tablón del tejado y descansos él.
Él realmente podría luchar.
Él tomó el tòtò y lo usó para congregar.
Él realmente podría luchar.
El machete tiró fuera sus ojos.
Él realmente podría luchar.
Lo mataré y le sacaré sus ojos.
Él alzó a Akíntóhùndè bien alto y lo tumbó con un porrazo.
Sacó su machete, para sacarle los ojos, y puso uno en su boca y otro en su saco, como él había hecho con sus coterráneos.
Luego se dirigió al bosque y regresó con unas hojas y restregó la savia en los ojos de los monos caídos y como por arte de magia, los ojos fueron restaurados.
Todo esto sucedió delante del hijo de Akíntóhùndè, que permanecía escondido entre los arbustos.
El mono líder, después de revivir a sus compatriotas, dejo tirado allí a
Akíntóhùndè y regresaron todos juntos a lo más profundo del bosque a festejar su victoria contra el cazador.
El hijo de Akíntóhùndè, salió de su escondite, llorando por la muerte de su padre, pero decidido, repitió la operación que había realizado el mono líder con las hojas remanentes, y vio como su padre volvía a la vida, con su visión restablecida, mientras le preguntaba:
– ¿Qué haces aquí, hijo mío? –
– Padre, yo le seguí a Vd. para cuidarle y así poder salvarlo –
– Y así mismo ha sido hijo mío, tu prudencia y sagaz observación me han devuelto la vida y la vista –
Y esas son las hojas que se hallan solo con el pájaro Èlulùú.
Pero ningún cazador las ve ni las reconoce de manera ordinaria. Para obtenerlas, hay que cegar a los pichones de Èlulùú, cuando la madre no está y así cuando llega, ella buscará esas hojas, de las cuales, se apodera el cazador, después que ella haya restaurado la vista a sus crías.
Y así fue como el hijo de Akíntóhùndè, salvó a su padre de las frías manos de la muerte.

Ìrosùn Òtúrá

Ifá le desea la buena suerte de la riqueza. Una vez haya sacrificado, no deberá hablar sus secretos. Si es babaláwo, el ñame machacado será la ofrenda, si no lo es, bastará ofrecerle a Ifá uno de esos tubérculos con una larga guía, de manera constante. La persona deberá comportarse como le dice Ifá. Hay algo en su vida que ha dejado a la mitad y deberá re-comenzarla y terminarla, para poder tener un sendero de vida correcto.

Ajílówó Awoo wợn lóde Ìlówó
Ajílóró Awoo wợn lóde Ìlówó
Mòriwò òlè níí sawo Ìlómò akuunu
A dífá fún Òrúnmìlà
Níjó ti ojú ti ń pón Ikin látèsín
Bàbá bá ké sí àwợn babaláwo è
Ó ní kí wón gba òun
Wón lẹbợ ní kí bàbá ó rú
Òrúnmìlà bá rúbợ
N ní wá ń jó ní wá ń yò
Ní ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn Babaláwo tòún wí
Ajílówó Awoo wợn lóde Ìlówó
Ajílóró Awoo wợn lóde Ìlówó
Mòriwò òlè níí sawo Ìlómò akuunu
A dífá fún Òrúnmìlà
Níjó ti ojú ti ń pón Ikin látèsín
Ệbợ n wón ní kí bàbá ó şe
Ifá gbébợ ńbè ó rúbợ
Ojú ti ń pợn ikin látèsín ńkó?
Òňgò Işu
Kò sàì kóre ajé dé pòòrò
Òňgò Işu
Ojú ti ń pợn ikin látèsín ńkó?
Òňgò Işu
Kò sàì kóre aya dé pòòrò
Òňgò Işu
Ojú ti ń pợn ikin látèsín ńkó?
Òňgò Işu
Kò sàì kóre ợmợ dé pòòrò
Òňgò Işu
Ojú ti ń pợn ikin látèsín ńkó?
Òňgò Işu
Kò sàì kóre gbogbo dé pòròňgòdò
Òňgò Işu.

Ajílówó y Ajílóró eran sus sacerdotes en la ciudad de Ìlówó.
Mòriwò òlè era el sacerdote de la ciudad de Ìlómò akuunu.
Ellos lanzaron Ifá para Òrúnmìlà, el día que se quejó a Ifá de haber estado experimentando tiempos duros por espacio de un año.
Ellos le dijeron que ofrendase y Bàbá ofrendó.
Poco después, el Padre, bailó y alabó a sus babaláwos.
Ellos alabaron a Ifá y festejaron los buenos resultados obtenidos.
Ajílówó y Ajílóró eran sus sacerdotes en la ciudad de Ìlówó.
Mòriwò òlè era el sacerdote de la ciudad de Ìlómò akuunu.
Ellos lanzaron Ifá para Òrúnmìlà, el día que se quejó a Ifá de haber estado experimentando tiempos duros por espacio de un año.
Ellos le dijeron que ofrendase y Bàbá ofrendó.
¿Dónde están los malos momentos que Ikin estuvo experimentando?
El retoño del Ñame.
Llegarán las abundantes fortunas a montones.
¿Dónde están los malos momentos que Ikin estuvo experimentando?
El retoño del Ñame.
Llegarán las abundantes esposas a montones.
El retoño del Ñame.
¿Dónde están los malos momentos que Ikin estuvo experimentando?
Llegarán los abundantes hijos a montones.
El retoño del Ñame.
¿Dónde están los malos momentos que Ikin estuvo experimentando?
Les daremos a todos buenas fortunas en abundancia.
El retoño del Ñame.

Póňpólà abòsó jingbinni jingbinni
A dífá fún Ifákóládé èyí tíí şe Ệlémòsó Awo
Wón ní kó rúbợ Olóyè Awo ni Fákóládé
Ợjó pé ti ti ń sawoó bò
Ńgbà ó yá
Ó bá lóun ò bợfá mó ó bá pá Ifá ti
Ifá yìí si ni ẹrù tó ti di látòde òrun
Torí ohun táa bá ń şe láyé
Àdimérù ẹni ni látòde òrun
Béèyàn bá ti kợjá èyí tó di mérù
Kò lè rợgbợ
Fákóládé şe şee şe
Kò rójútùú è
Kò le sùn
Kò le wo
Wón ní à á
Ó ó padà sóko àárò rẹ ni
Ó ó padà síbí nňkan babaà rẹ ni
Tóò ti patì
Tóò şe mó
Fákóládé bá padà síbè ńgbà ti ò gbádùn
Layé bá yẹ Ifákóládé
N ní wá ń jó ní wá ń yò
Ní ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn Babaláwo tòún wí
Póňpólà abòsó jingbinni jingbinni
A dífá fún Ifákóládé
Èyí tíí şe Ệlémòsó Awo
Ifákóládé Ệlémòsó Awo
Èéşe tóo lòó sinfá mó?
Òòşà tó bá gbeni làá sin
Tóo bá póò sinfá mó
Àtòsán o, àtòru
Igi ti ń gbáko è é sùn o.

Póňpólà abòsó jingbinni jingbinni
Lanzó adivinación para Ifákóládé, el jefe Ệlémòsó, del comité del sacerdocio. Le pidieron que sacrificara.
Ifákóládé es un jefe en el pliego del sacerdocio y lo había sido por largo tiempo. Él se rehusó a sacrificar.
Él apartó a un lado a Ifá.
Considerando que Ifá guarda su paquete escogido en el cielo.
Cualquier cosa que nosotros hacemos aquí en la tierra.
Se condensará y guardará en nuestro paquete del cielo.
Si uno se desvía de lo que se ha parcelado para uno mismo.
No puede ser fácil, llevar una vida normal en la tierra.
Ifákóládé había hecho todo lo humanamente posible, pero no veía progresos, no dormía, no descansaba, y se extenuó en su sufrimiento.
Ellos le dijeron que debía retractarse y volver atrás, hasta el momento de su abandono de Ifá.
– Deberás retroceder a la línea de tus ancestros – ellos dijeron.
– Y recomenzar lo que dejaste abandonado –
Ifákóládé retrocedió a sus pasos anteriores de adoración y la vida le fue confortable.
Él comenzó a bailar y a regocijarse y alabó a sus babaláwos.
Ellos alabaron y festejaron apaciguando a Ifá.
Póňpólà abòsó jingbinni jingbinni
Lanzó adivinación para Ifákóládé, el jefe Ệlémòsó, del comité del sacerdocio. Le pidieron que sacrificara.
– ¿Porqué rehúsas adorar a Ifá? –
Es la deidad que cumple con nosotros, a quien se deberá adorar.
Si dices que nunca más adorarás a Ifá, día y noche, el árbol se quemará y no podrás tener paz ni sosiego mental.

Ìrosùn Ìrẹtè

Ifá le brinda a esta persona, la dicha de los hijos. Una gallina, un pez y aceite de palma será el sacrificio. La ofrenda será simultánea a Ifá y a Òşun en la misma jícara o sopera santoral, para que sus cosas sean resueltas.

Igi àjùbà ni ń jóńgò jóńgò
A dífá fún Òpìnní
Ti ń bợ Ikin è ti ń bợ Òşun nítorí ợmợ
Wón ní kó rúbợ
Wón nire gbogbo fún un
Wón ni gbogbo ire ni ó sùn ún bò
Ajé ni
Ợmợ
Aya
Şùgbón kó da Ifá àti Òşun pò sójú kan
Kó si bợ wón papò
Ó bá rúbợ
Ayé bá yẹ é
N ní wá ń jó ní wá ń yò
Ní ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn Babaláwo tòún wí
Igi àjùbà ni ń jóńgò jóńgò
A dífá fún Òpìnní
Ti ń bợ Ikin è ti ń bợ Òşun nítorí ợmợ
Ìgbà Òpìnní ń bợ Ikin è ti ń bÒşun la rájé
Ìgbà Òpìnní ń bợ Ikin è ti ń bÒşun la ráya
Ìgbà Òpìnní ń bợ Ikin è ti ń bÒşun la bímợ
Ìgbà Òpìnní ń bợ Ikin è ti ń bÒşun la kólé
Mo mòmò yin igi àjùbà ti ń mi jóńgò jóńgò
Òpìnní ti ń bợ Ikin è
Ń ti ń bÒşun.

Igi àjùbà ni ń jóńgò jóńgò
Lanzó Ifá para Òpìnní, cuando iba a sacrificarle a Ifá y a Òşun para tener hijos.
Se le pidió ofrendar. Y le desearon las bendiciones que le llegasen en paquetes de abundancia.
Serían riquezas, esposas, hijos, casas, propiedades, etc.
Pero se le advirtió de unir en la ofrenda a Ifá y a Òşun. Así él lo hizo y la vida le cambió para mucho bien.
Él se alegró y alabó a sus babaláwos, ellos alabaron a Ifá.
Igi àjùbà ni ń jóńgò jóńgò
Lanzó Ifá para Òpìnní, cuando iba a sacrificarle a Ifá y a Òşun para tener hijos.
Y fue cuando Òpìnní le sacrificó a su Ikin y a Òşun que tuvo riquezas.
Y fue cuando Òpìnní le sacrificó a su Ikin y a Òşun que tuvo esposas.
Y fue cuando Òpìnní le sacrificó a su Ikin y a Òşun que tuvo hijos.
Y fue cuando Òpìnní le sacrificó a su Ikin y a Òşun que tuvo sus casas.
Yo te invoco Igi àjùbà ni ń jóńgò jóńgò
Òpìnní ha venido adorando a su Ikin y a Òşun.

A rósùn a tè
A dífá fún Òyígí tíí sợmợ Ệlà ní wàrun
Ayé àwón dáa báyìí?
Wón ni wón ó rúbợ
Wón níkú ò leè pa Òyígí lójú Ệlà
Ó rúbợ
Ni ń bợ òkè ìpòrí è
Ayé bá yẹ é
Inú è dùn
Ní bá ń jó ní bá ń yò
Ó ní béè làwợn Babaláwo tòún wí
A rósùn a tè
A dífá fún Òyígí tíí sợmợ Ệlà ní wàrun
Ệbợ n wón ní wón ó şe
Òyígí ợmợ Ệlà gbébợ ńbè ó rúbợ
Ikú ò leè pÒyígí mó
Ikú ò bá pa Òyígí o
Ệlà
Ệlà ni ò jé o
Ệlà
Àrùn ò bá şe Òyígí o
Ệlà
Ệlà ni ò jé o
Ệlà
Òfò ò bá şe Òyígí o
Ệlà
Ệlà ni ò jé o
Ệlà
Gbogbo ajogun ò bá şe Òyígí o
Ệlà
Ệlà ni ò jé o
Ệlà.

A rósùn a tè
Lanzó Ifá para Òyígí el hijo de Ệlà en el Cielo, cuando se preguntaba si la vida le sería placentera.
Le pidieron que hiciera sacrificio. Le dijeron que la muerte nunca le mataría en presencia de Ệlà. Él sacrificó.
Y continuó sacrificándole a Ifá en lo adelante. La vida le fue maravillosa.
Por eso el bailó y alabó a su babaláwo y ellos alabaron a Ifá.
A rósùn a tè
Lanzó Ifá para Òyígí el hijo de Ệlà en el Cielo, cuando se preguntaba si la vida le sería placentera.
Le pidieron que hiciera sacrificio.
La muerte no alcanzará a Òyígí el hijo de Ệlà.
Ha sido Ệlà.
Lo ha desaprobado Ệlà.
La enfermedad no podrá alcanzar a Òyígí.
Ha sido Ệlà.
Lo ha desaprobado Ệlà.
Òyígí podría haber sufrido de muchos ajogunes.
Ha sido Ệlà.
Lo ha desaprobado Ệlà.

Ìrosùn Òşé

La persona deberá sacrificar, para poder salirse de los problemas y detractores que le rodean. Luego de ofrendar sus enemigos le verán gozar de sus beneficios, pero ya no podrán hacer nada en contra.
Se ofrendarán huevos de aves para sobrepasar los enemigos. Si él cría gallinas locales como una pollería y una de las gallinas ha puesto huevos, él debe guardar los huevos inmediatamente para el sacrificio. Lo están sometiendo a una prueba que requiere mantener serena y fría la mente.

Ajiwáwá jiwợwợ òpè ni ò şeé gbòn riri kợ
A dífá fún Ológbò jigòlò
Ti ń lợ rèé bímợ sẹnu àjé
Ibi ti òún bímợ si yìí?
Nňkan ò mú àwợn ợmợ òun báyìí?
Wón ní kó rúbợ
Ológbò jigòlò bá rúbợ
Bí ón bá gbé ợmợ è báyìí
Ti ón ń pé àwợn ó yè é wò
A pé òhun ni
Òhun ni
Ni ón ba ń jùúlè
N ní wá ń jó ní wá ń yò
Ní ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn Babaláwo tòún wí
Ajiwáwá jiwợwợ òpè ni ò şeé gbòn riri kợ
A dífá fún Ológbò jigòlò
Ti ń lợ rèé bímợ sẹnu àjé
Eléyìí ńkó?
Awo ni
Onítòhún ńkó?
Awo ni
Awo lOlógbò jigòlò tó bímợ sẹnu àjé.

Un fruto de la palma de aceite bien-germinado no puede segarse su mies de manera indiscriminada.
Lanzó adivinación para Ológbò gigoló, que iba a parir sus hijos en presencia de las brujas.
¿No le ocurrirá nada malo a mis hijos en el lugar donde los pariré? Ella se preguntó.
Ellos le dijeron que ofreciera sacrificio.
Ológbò gigoló, ofreció el sagrado sacrificio.
Cuando las brujas recogieron a sus hijos, e intentaron examinarlos uno después del otro, “¡Es un tabú!” ella gritó.
“¡Es una abominación!”, ella siguió gritando
Las brujas restauraron a los niños al lado de su madre.
Ella bailó y se regocijó, alabando a sus babaláwos.
Ellos hicieron lo mismo y alabaron a Ifá.
Un fruto de la palma de aceite bien-germinado no puede segarse su mies de manera indiscriminada.
Lanzó adivinación para Ológbò gigoló, que iba a parir sus hijos en presencia de las brujas.
¿Qué hay sobre esta persona?
Es un sacerdote.
¿Y qué hay con el otro?
Es un sacerdote también.
Ológbò gigoló, quien parió sus hijos en presencia de las brujas, es un sacerdote.

Ó dúó ní Ìlósó
Ó bèrè ní Ìlósó
A dífá fún Òrúnmìlà
Níjó tí Bàbá ń bẹ láwùjợ Ìlósó
Wón níwợ Òrúnmìlà
Àwợn ayé tí ri adiẹè rẹ to yé sẹnu ònà
Wón ní ó lòó kó ẹyin adiẹ náà
Kó si pésè fún àwợn ayé
Òrúnmìlà ba rúbợ
Òrúnmìlà wá ń jó ní wá ń yò
Ní ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn Babaláwo tòún wí
Ó dúó ní Ìlósó
Ó bèrè ní Ìlósó
A dífá fún Òrúnmìlà
Níjó tí Bàbá ń bẹ láwùjợ Ìlósó
Ệyindiẹ tí ń bẹ ńlè
Ìlè
Ìlè la fi ké o
Ệyin adiẹ tí ń bẹ lésè ònà
Ìlè
Ìlè la fi ké o
Ìlè
Wón ní kí bàbá ó sá káalè kó jàre ẹbợ ní ó şe
Òrúnmìlà gbébợ ńbè ó rúbợ
Ệyin adiẹ tí ń bẹ lónà
Ìlè
Ìlè la fi ké o
Ìlè.

Él estaba de pie en medio de las brujas.
Él se agachó en medio de las brujas.
Lanzaron adivinación para Òrúnmìlà, el día que él estaba en el medio de las brujas.
Usted Òrúnmìlà, sus enemigos han visto el pollo que ha puesto sus huevos a la entrada de su casa.
Vaya, recójalo y ofrézcalo en sacrificio a ellos.
Òrúnmìlà realizó el sacrificio.
Él comenzó a bailar y a alabar a sus babaláwos, y ellos alabaron a Ifá.
Él estaba de pie en medio de las brujas.
Él se agachó en medio de las brujas.
Lanzaron adivinación para Òrúnmìlà, el día que él estaba en el medio de las brujas.
El huevo del pollo incita en la tierra.
Es una trampa.
Nosotros nos hemos acostumbrado a poner una trampa.
Una trampa.
El huevo del pollo incita en la orilla del camino.
Es una trampa.
Nosotros nos hemos acostumbrado a poner una trampa.
Una trampa.
Ellos le pidieron a Bàbá que cuidara de la tierra y sacrificara.
Òrúnmìlà oyó hablar del sacrificio y lo ofreció.
El huevo del pollo incita en su propia manera.
Es una trampa.
Está usándose como cebo.
Es una tentación, es una verdadera trampa.

Ìrosùn Òfún

Ifá dice que todas las buenas cosas de la vida llegarán a las manos de esta persona. Deberá sacrificarle a Òòşà funfun. Y deberá preparar alimentos y bebidas y llamar a un sinnúmero de personas allegados o no para realizar un festín.

Ayé; Ayè
Awo ilé Òrúnmìlà
Ló dífá fún Òrúnmìlà
Níjó ti Bàbá ń sawoó ròde Òňjó
Ni wa ń bèèrè lówó Ifá
Òde Òňjó tóun ń lợ yìí
Ó dáa fún òun?
Wón ní Òrúnmìlà wón ń sợ ợ
Wón ni şùgbón bí ón ti wulè kí wón ó só ợ tó
Ó ó şẹgun gbogboo wợn
Wón ò ní dá ợ lónà
Wón ní bó bá si dé òde Òňjó
Ire gbogbo ní ó bá bó
Àwợn ayé ń pé àwợn ò níí jé ó lợ
Àwợn Babaláwo Òrúnmìlà niró ni
Wón ní kí Bàbá ó dẹbợ sílè
Wón ní Ifá làwón ó şe fún Bàbá
Òrúnmìlà bá dẹbợólè
Ó rúbợ
Wón bá fi pòpò şe Ifá fún un
Wón ní bí bá ń bó látòde Òňjó
Pòpò ti ón fi şe Ifá fún un
Ní kó bò fi ẹsè
Òrúnmìlà şe béè
Àwợn Elénìní wá ń pé
Nígbà ti Bàbá yìí ń lợ
A rí ẹsèẹ rẹ
Şùgbón bí ti ń bò yìí
A à rí ipa ẹsèẹ rè mó
Gbogbo ipasè tí àwợn ń rí yìí
Gbogbo è o jợ ti Bàbá yìí
Ká si mó lòó bu ẹsẹ ti è é şe tié
Wón ó bá rí nňkankan şe fún Òrúnmìlà mó
N ní wá ń jó ní wá ń yò
Ní ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn Babaláwo tòún wí
Ayé; Ayè
Awo ilé Òrúnmìlà
Ló dífá fún Òrúnmìlà
Níjó ti Bàbá ń sawoó ròde Òňjó
Ệbợ ní wón ní Bàbá ó şe kó tóó móợ lợ
Òrúnmìlà gbébợ ńbè
Ifá wáá rúbợ
Ifá dé òde Òňjó tán
Ifá ń padàá bò wálé
Ní bá ń dárin
Pòpò pa á fún mi ò
Ibi ti ń bẹ lónà ò
Pòpò pa á fún mi
Òrúnmìlà rÒňjó
Ifá ń bò
Pòpò pa á fún mi
Ibi ti ń bẹ lónà ò
Pòpò pa á fún mi.

Ayé; Ayè
El sacerdote de la casa de Òrúnmìlà.
Lanzó adivinación para Òrúnmìlà, cuando iba a ejercer el sacerdocio en la ciudad de Òňjó.
Y le preguntaba a Ifá si le sería bueno en esa ciudad a donde se dirigía.
– Serás vigilado, pero de cualquier manera podrás vencerlos – ellos le dijeron.
– Ellos no podrán acecharte en el camino, y regresarás a casa con muy buenas bendiciones y fortunas – continuaron diciéndole.
Mientras tanto sus enemigos conspiraban para detenerle, pero los babaláwos le aseguraron que eso no sería posible, pero que debía sacrificar de manera fuerte y completa.
Òrúnmìlà brindó todos los ingredientes y sacrificó.
Ellos usaron la vaina (cáscara) del plátano para preparar una porción de Ifá para él y le dijeron:
– Cuando vengas de regreso de la ciudad de Òňjó, usa esta cáscara de plátano como sandalia –
Òrúnmìlà siguió el consejo y así lo hizo.
Sus detractores se quedaron estupefactos y dijeron:
– Cuando este hombre vino a la ciudad, seguimos y vimos sus huellas, pero ahora es imposible verlas –
– Todas las huellas que podemos ver, ninguna se parecen a las de él, y nosotros somos muy cuidadosos de levantar la tierra, de las huellas de otro hombre –
Y así fue como no le pudieron hacer daño a Òrúnmìlà.
Él se alegró y alabó a sus babaláwos. Ellos alabaron a Ifá.
Ayé; Ayè
El sacerdote de la casa de Òrúnmìlà.
Lanzó adivinación para Òrúnmìlà, cuando iba a ejercer el sacerdocio en la ciudad de Òňjó.
Ellos le dijeron que sacrificara antes de su salida de la ciudad.
Él escuchó y sacrificó.
Cuando partió de regreso, él cantaba:
– ¡Cáscara de plátano, borra todo daño de mi camino! –
– ¡Cáscara de plátano, mátalos a todos por mí! –
– Òrúnmìlà vino a la ciudad de Òňjó y ahora regresa a casa –
– ¡Cáscara de plátano, borra todo daño de mi camino! –
– ¡Cáscara de plátano, mátalos a todos por mí! –

Igi ńlá ló yatè nínú-igbó
N ló nasè té e dínà
A dífá fún Òpè
Òpè tíí sẹrú Òrìşà
Wón ní ó rúbợ
Wón ní kí Òpè ó móợ ké pé Ifá
Wón si móợ bợ Òkè ìpòrí è
Kín wáá lẹbợ?
Wón ni ẹran erin
Kó si tún tójú ìgbín
Kó wáá din méjèèjè pò
Kó wá şe ijẹ şèmu
Kí wón ó lè kó ire gbogbo lé e lówó
Ó şe e
N ní wá ń jó ní wá ń yò
Ní ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn Babaláwo tòún wí
Igi ńlá ló yatè nínú-igbó
N ló nasè té e dínà
A dífá fún Òpè
Òpè tíí sẹrú Òrìşà
Wón ni ó sá káalè ẹbợ ní ó şe
Òpè dinran erin mó ìgbín o
Òòşà si fire gbogbo jin Òpè.

Es el árbol en el bosque que se ha convertido en algo enorme y produce raíces que bloquean el camino.
Lanzó adivinación para Òpè, el esclavo del Òrìşà, a quien le dijeron que sacrificase y le llorara a Ifá, ofreciéndole un cuantioso sacrificio.
¿Qué se necesita para el sacrificio? Él preguntó.
Ellos le dijeron que obtuviese la carne del Elefante y la del Caracol (Babosa), y freírlas juntas, además de conseguir alimentos y bebidas y realizar un festín con allegados y familiares, para así poder recibir las bendiciones que le estaban destinadas.
Él sacrificó y llegó todo como estaba predicho.
Él se regocijó y alabó a sus babaláwos y ellos alabaron a Ifá.
Es el árbol en el bosque que se ha convertido en algo enorme y produce raíces que bloquean el camino.
Lanzó adivinación para Òpè, el esclavo del Òrìşà, a quien le dijeron que sacrificase y le llorara a Ifá, ofreciéndole un cuantioso sacrificio.
Òpè frió y cocinó las carnes del Elefante y la del Caracol.
Òrìşà lo perdonó con todas las buenas fortunas.

Palabras Difíciles:

Tètè: Un tipo de vegetal comestible.
Kólikóli: Un tipo de pájaro con patas y cuello muy largo.
Èlulùú: Un tipo de pájaro que se alimenta de insectos.
“Ir al lugar donde envejecemos”: Persona que muere.
Agbàdà: Tipo de vestimenta.
Ìlè dèèrè: Trampas con lazos.
Ì woňnà Ì wonpápá: Una contestación a un grito de alegría.
Kelekú: Tipo de ropaje muy caro, que se hereda con gran valor.
Látalápò: Alguien que guarda un arma ofensiva entre sus ropas.
Àpón Àko: Àpón= Hombre maduro, pero soltero.
Àko= Lugar de origen.
Òdàdà: Una persona que crea chismes o falsos rumores.
Héè: Una respuesta militar u orden en una marcha.
Tòtò: Brote de una planta o flor.
Ìsin: Babosas pequeñas.
Mòjèsín: Jóvenes, adolescentes.
Ìgbà: Período o armonía con el paso del tiempo.

Deixe um comentário