Ògúndá Méjì

Ògúndá Méjì A
Ifá pé eléyìun n nawó sí ajé ni gbogbo ònà; Owóo rè ó tòó ajé. Ebo ni kó rú. Lójó ti Igún bá je ebo è lebo è ó dà.

Gúnnugún níí se yìgbó yìgbó
Àkàlàmògbò níí se yìbó yìgbó
Enìkan ò mo ibi ti ó solè sí lóla
A díá fún Lákannígbò
Èyí tíí se Ìyá Olójà mérìndílógún
Èyin ò mò ni
Gbogbo Ìsòrò
Gbogbo Ìsòpè
Èyin ò mò pé aré ajé làá n sáá kiri?
Igún mò dé o
Gèé òre
Ìgbà táa gbé ohun rere kalè
Nigún wolé dé

Ògúndá Méjì B
Ifá pé yóó dáa fún eléyìun. Ojúu rè ó sì ríre Ifá pé ká tójú eja tútù kan tó tóbi, ká sì fi bo Ògún. Ifá ó dàá eléyìun láre.

Bójú ò bá róhun bí okùn bí okùn
Kò leè róhun bíide bíide
A díá fún Wobúwobú Olókò
A díá fún Gbónbúgbónbú Olókò
Wobúwobú ló rí ibú
Béè ni ò ní igbá
Gbónbúgbónbú n tiè
Òun ní igbá
Ìgbà tí ón dé pèrèpèrè odò Ìjámò
Wobúwobú n wo inú ibú
Ó ríbú ti n mì lègbè
Wobúwobú ní háà
Ejá n be nínú ibú yìí
Gbónbúgbónbú dé ibè
Òún mú igbáa tiè lówó
Bóo làwó ó ti wáá se?
Gbónbúgbónbú ní kó jé kì àwón ó gbón on
Wón bá gbóndò
Ti odò fi dé ìsàlè
Eyo eja kan ni wón rí pa
Bí ón ti gòkè odò
Ni ón bá fijà peéta
Ení ó gbòn ibú lóun lòún ó mùú eja
Ení ó rí ibú lòún lòún ó mùú eja
Wón bá takú mó araa won lówó
Ògún sì lo igbó méje èlùjù méje
Òún n padàá bò wálé
Ó bá bá won lénu ìjà
Wón bá kéjo wón rò fún Ògún
Wobúwobú lóun lòún ríbú
Lóòótó lòun ó ní Ògbúa
Gbónbúgbónbú lóun lòón ni ògbún
Tóun jé kí àwón ó gbón odò
Bí ò bá sí Ògbún òun
Àwon ò leè peja
Wobúwobú ní bóun ò bá wáá ri ibú
Sáa lè peja lófuruufú?
Ògún ní wón ó mó jà mó
Ó ní kí wón ó dijú
Wón bá di ojúu won
Ó ní kí enìkan ó gbá Orí mú
Kí enìkan ó gbá ìrù mú
Ògún bá yo àdá è lákò
Ló bá gé eja sí méjì, féú
Ení ó mú agbon Orí
Ìrù so mó o
Enì ó mú agbon ìrù
Orí so mó o
Ejá bá di méjì
Wón ní ‘Ògún mo dá eja sí méjìi’!
N ni wón wá n jó ni wón n yò
Wón n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Wón ní béè làwon Babaláwo tàwón wí
Bójú ò bá róhun bí okùn bí okùn
Kò leè róhun bíide bíide
A díá fún Baba Aníbú mó lógbùún
A díá fún Baba Alógbùún mó níbú
Níjóo wón n lo rèé gbóndò kan
Ará roni ò
Ará roni
Ìgbà Ògún déjaá méjì
Ará roni.

Ògúndá Ogbè A
Ifá pé ire fún eléyìn Asé ó ye é. Yó ju òpòlopò àwon èèyàn lo to bá bo orí è; torí oríi rè ní ó dúró tì í. Ifá pé kí eléyìun ó tójú òkànlénígba àkàrà; kó pe àwon Babaláwo jo, kó sì fi àkàrà òhún bo orí è.
Ajé ó ya ilé è wá.
Ifá pé sùgbón ká rúbo o.

Omonídindinrin
Awo Orí ló díá fún Orí
Orí ní n sawoó ràjùlé Olórò
Àjùlé ibi tí òun n lo yìí
Ayé ye òun báyìí?
Wón ní kí Orí ó rúbo
Orí bá rúbo
Ngbà ó dé àjùlé Olórò
Wón bá bèrè síí ké e
Ayé ye Orí tán ní n jó
Ní wá n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní bèé làwon Babaláwo tòún wí
Ómonídindinrin Babaláwo Orí
A díá fun Orí
Orí ní n sawoó ràjùlé Olórò
Ajé iléè mi ni o yà wá
Omonídindinrin
Akara dindìn ò sàì yà wálé Olórò
Omonídindinrin
Aya iléè mi ni o yà wá
Omonídindinrin
Àkàrà díndín ò sàì yà wálé Olórò
Omonídindinrin
Omo, iléè mi ni o yà wá
Omonídindinrin
Àkàrà díndín ò sàì yà wálé Olórò
Omonídindinrin
Ire gbogbo, iléè mi ni o yà wá
Omonídindinrin
Àkàrà díndín ò sàì yà wálé Olórò
Omonídindinrin

Ògúndá Ogbè B
Ifá pé Orí eléyìun sore. Ifá pé kó rúbo. Nnkan è ò níi bàjé; Ifá pé ebo kí eléyìun ò ju àwon egbé è lo ni kó rú.
Oríi rè ó dúró tì í.

Agongo sígo sígo
Agòngò sígò sígò
A díá fún Ògúndá ti ó tèyìn wá
Tí ó borí Ogbè mólè
Ebo n wón ní ó se
Ògúndá bá rúbo
Ní wá n jó n n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Agongo sígo sígo
Agòngò sígò sígò
A díá fún Ògúndá ti ó tèyìn wá
Ti ó borí Ogbè mólè
Ebo n wón ní ó se
Ògúndá gbébo nbè
Ó rúbo
Ògúndá tèyìn wá o
Ó borí Ogbè mólè
Orí rere n tìrèère

Ògúndá Òyèkù A
Eléyìun ó ti móo se nnkankan fénìkan; ngbà ó bá yá yóó tùún móo se nnkan yìí félòmíìn. Eni àkókó ó wàá móo bínú è. Ifá pé kí eni tí n bínú è ó mó baà fi ènìní da nnkan è rú ni kó rúbo sí. Ifá pé kí eléyìun ó tún rúbo enu; òpòlopò oyin lebo è.

Màseere mà kú
Mà sìkà mà kú
Ilé ló meni tí ó te òun pé
Díá fún Àìkúlolá tíí se ìpòntí Òrìsà
Yóó wàá lo rèé pontí Èdú
Òòsà ni Àìkúlolá móo pon otí fún
Ngbà ó dijó kan
Èdú bá bè é ní otí
Kó bá òun pon Otí
Àìkúlolá bá pon Otí fún un
Òòsà ní hà
‘Otí tíí móo pon fún òun’
‘Tíí dùn’
‘Ní n lòó pon fún elòmíìn yí’?
‘Èsù’: o dáké ni?
‘Se bóun móo bun ìwo Èsù náà mu’?
Wón bá gbé ìkoko otí tó sèsè pon tán
Wón bá tò si
Àìkúlolá ò sì mò
Ngbà tí ón tò si tán
Wón bá gbé otí dé ibi wón ó ti mu ú
Ni ón bá n pé otí yìí ò dáa mó
‘Olótí yìí ò motíí pon’
‘Tùè’
Ni ón tu otí dànù
Wón bá bèrè síí bú Àìkúlolá
Eni tí tí n pon otí
Ti ón tí n yìn ín lówó
Ti tí n pon oti fún Òòsà
Ó wá pon oti fún Èdú
Kò wáá dùn
Wón ní Èsù ni kí wón ó lòó bá
Wón ní Èsù ní n dán nnkan báhun wò
Wón ní Ìwo Àìkúlolá rúbo fÈsù
Kóo fi òpòlopò oyin rúbo
Ló bá rúbo
Ó rúbo tán
Ayé bá ye é
Otíi rè ò té mó
Otí tí ón ti bàjé
Otí bá di dídùn
Màseere mà kú
Mà sìkà mà kú
Ilé ló meni tí ó tè un pé
Díá fún Àìkúlolá
Tíí se ìpòntí Òrìsà
Yóó wa lo rèé pontí Èdú
Èyí tí wón ba otíi rè náà jé
Wón ní ó rúbo
Kótíi náà ó le dáa
Ló bá foyin rúbo
Èsù mòmò ló botí Àìkú jé o
Otí n be lórù
Oyin momo
N mòmò n be lórù
Oyin momo

Ògúndá Òyèkù B
Ifá pé èmí léyìun ó gùn púpò.

Ògúndá ò kú
Òyè ò kú
Ookú làgbàlagbà méjì í kíraa won
A díá fún Òkè
Èyí ti n rayé ìlaìkú
Wón nó kó rúbo
Ó rúbo tán lebo è bá dà
Ó ní Ògúndá ò kú
Òyè ò kú
Ookú; Ookú làgbàlagbà Méjì í kíraa won
A díá fún Òkè èyí ti n rayé ìlaì níí kú
Ògún odún òní o
Gbonhin gbonhin ni tòkè
Òkè n be láìkú gbonhin gbonhin
Ogbòn odún òní o
Gbonhin gbonhin ni tòkè
Òkè n be láìkú gbonhin gbonhin
Àádóta odún òní o
Gbonhin gbonhin ni tòkè
Òkè n be láìkú gbonhin gbonhin
Igba odún òní o
Gbonhin gbonhin ni tòkè
Òkè n be láìkú gbonhin gbonhin
Òké wá n be níbe ni
Òkè ò kú mó láiláí
Ifá pé emí eléyìun ó gùn

Ògúndá Ìwòrì A
Ayé ó ye eléyìun. Ifá pé òun ò níí jé kí òkùnrùn ò mú eléyìun ní òkóòkan nínú ònà mésèèsán tó wo inú ara. Yóó lo ilé ayé dáadáa.

Ògúndá ni ò lapo
Ìwòrì ni ò lófà
Àgbàrá ni ò lámònà
Awo Ilé Alágbàlákin ló díá fún
Wón ní ó rúbo ònà mésèèsán tó wo inú ara è
Kòkòóòkan ó mó se dí
Ònà mésàánní n be tó wo inú ara
Imú méjì ni
Etí méjì
Enu, òkan
Ojú méjì
Méje ní n be lódò orí
Níbi à á tíí tò
Ojú kan ni
Ibi táàá tíí su
Ojú kan
Ònà mésèèsán tó wo inú ara nùu
Ibìkankan ò bàjé nínúu mésèèsán tóun n lò láyé?
Òún gbádùun gbogbo è?
Wón ní kó rúbo
Ó rúbo tán
Ayé bá ye é
Nnkankan ò bàjé lára è
Ó pé láyé
Ní wá n jó n ní n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní bèé làwon Babaláwo tòún wí
Ògúndá ni ò lápó
Ìwòrì ni ò lófà
Àgbàrá ni ò lámònà
Awo Ilé Alágbálàkin ló díá fún Alágbálákin
Wón ní ó rúbo ònà mésèèsán tó wo inú ara è
Kókòóòkan ó mó se dí
Ó gbégo nbè ó rúbo
Rírú ebo
Èèrù àtùkèsù
E wáá bá ní lárùúségun
Àrúségun láà bá nni lésè oba Òrìsà

Ògúndá Ìwòrì B
Ifá pé ká rúbo: ire Obìnrin fún wa. A ò gbodò sojo níbi òrò obìnrin; torí Ifá ní ó bàá wa ségun àwon òtá. Àdá kan lebo è.

Òtìtà nlá abìdí yèrèpé yèrèpé
A díá fún Oníyinmi Akin Àràpà
Níjó tí n fojúú sògbérè
Wón ní yóó láya lópòlopò
Ebo aya ni kó wáá se
Ó bá rúbo aya
Ngbà ti ó meé fe obìin
Obìin n pé sóo tó òún fé o?
Oníyinmì ní kò séwu
Ó bá fé e níyàwó tán ni ón bá n da Obìnrin yìí láàmú
‘Oníyinmì Akin Àràpà ló fé obìin tó dáa báyìí’?
‘Tó níwà tó báyìí’?
Àwón ó gbà á mó o lówó ni
Obìin sáà n tiraka
Kò féé fi oko è sílè
Okoo rè ò sì se bíi Okùnrin gidi
Ó bá lòó bá oko níjó kan
Ó n wo òun níran ni?
À bóò rí àwon tí n yo òun lénu ni?
Ló bá kèjàsì
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Òtìtà nlá abìdí yèrèpé yèrèpé
A díá fún Oníyinmì Akin Àràpà
Níjó tí n fojúú sògbérè aya
Oníyinmì Akin Àràpà
E bóo níwájúù ré tó gbogbé kí n tó fé o
O léyììn ré tóó gbofà kí n tóó fé o
O lágbedegbédéè ré tóó gbà mó kí n tóó fé o
Ó ní n lo o ó o o
Ògún mòmò moko máyà n lo o ò ò ò ò
Ògún mòmò moko máyà n lo o ò o ò o
Ògún mòmò moko máyà n lo o ò ò ò ò
Ògún mòmò moko máyà n lo o ò o ò o
Ó bá ta Oníyinmì jí
Ó níwo Ògbokò ayaà mi
Ó láì tíì dé ibi wéréwéré ewé ìgbá ni
Òún n bò wá
Ó ní aì tíì dñe ibi eruku yòmù yòmù tí n be nílé
Ó ní aì tíì dé ibi ilè gbé sòro lénu eni n jíje ni
Oníyinmì sì ti bo Ògún
Èsù sì fi àdá lé e lówó
Ló bá mú Àdá
Ló kojú sí àwon ti ón n gbóguún ti ayaa rè
Lòun náà bá kèjàsì
Ó léekú o ò omo Àgbonnìrègún
Hin
Òtìtà nlá abìdí yèrèpè yèrèpè ló día fún Oníyinmì Akin Àràpà o
Hin
Níjó tí n fomi ojúú sògbérè aya
Hin
Wón ní ó sá káalè kó jàre ebo aya ní ó se
Hin
Ó gbébo nbè ó wáá rúbo
Hin
Oníyinmì Akin Àràpà, Ògún móko máyà, ogún n lo
Hin
Ó laì dé ibi wéréwéré ewé ìgbáá
Hin
À ì tíí dé ibi eruku yòmù alè o
Hin
À ì dé ibi ilè gbé sòro lénu eni n jíje
Hin
Ó ní e dá mií lè e jé kí n lo o ó o
Ògún tó dáwòrì dá mìí lè jé kí n lo o ò ò
Ògún tó dáwòrì dá mìí lè jé kí n lo
Ògún tó dáwòrì dá mìí lè jé kí n lo

Ògúndá Òdí A
Ifá pé kí eléyìun ó ní sùúrù nípa Obìnrin, pàápàá nípa obìnrin òrée rè kan ti owóo wón jo wo owó; ki obìnrin ó mó lòó dá nnkan sílè láàrin won. Kí eléyìun ó mó fi isó kínnkín ba ìdí jé; ó lè jé pé eléyìun ti n se dáadáa bò láti ìbèrè, kí obìnrin ó mó lòó ba gbogbo ohun tí tí n se láti ìbèrè jé.

Ó seun seun lálo
Ó sèèyàn sèèyàn lábò
A díá fún Òrúnmìlà
Tí tí n soko Àdí
Tí Ògún n soko Epo
Nígbà ti Ògún n re ibi àtòkè dókè
Wón sìí móo gba Obìnrin òrée won lówó
Bí ààyé bá síílè fún un
Ògún bá wá gba Obìnrin Òrúnmìlà
Pé kó tèlé òun lo sí òkèèrè
Ó féé mú Àdí lo
Ògún bá mú Àdí lówó lo
Tí ón sì fi gbé gbogbo osù tí ón gbé lóhùún
Kò sí I láso wò rí
Sùgbón ngbà tí wón ó móo bò
Tó ku ibùsò diè kí wón ó dé ilé
Ilé sú won
Ni ón bá sùn
Oorun pa wón pò
Obìnrin bá n jaarunpá lu Ògún
Òrúnmìlà ti rí gbogbo è nlé
Torí àwòyeróye Awo Ilé Òrúnmìlà
Òun ti na Ìbon sí on
Tí tí n woyee won
Ògún sá se bí eré
Kò lè mú u móra mó
Bí Obiin tí n seé sí Ògún
Ògún ò sì ti yà sí I télè
Ògún bá a sùn
Ngbà tí ón dé ilé
Ìtira ò jé ó lè dé odo Òrúnmìlà mó
Obìin bá padà délé
‘Ògún dà’?
Ó ní n bò
Òrúnmìlà ní bíi báwo?
‘Ta n mú o lo’?
‘Tée fi jo lo ìrìn àjò’
‘Kò wáá níí wá mó ni’?
Okàn Ògún sì n mì
Ngbà ó dijó kan
Òrúnmìlà bá pàdé Ògún lésè ò gbèjì
Ó níwo Ògún
‘Ó sì seun seun lálo’
‘Ó sèèyàn sèèyàn lábò’
‘Ó kààbò sébété’
‘Ó wáá ba ìyókù jé’
Òrúnmìlà ló dáa
‘Sé o dó Àdí ni’
‘Móo gba Àdí’
‘Bóun mú Epo’
Òrúnmìlà bá gba Epo
Ògún bá mú Àdí
Láti ijo náà ló ti di pé Ògún àti àdí
Àwon méjèèjì ni wón jó n sùn wón jo n jí
Ó seun seun lálo
Ó kù rébété lo wá bàyókù jé
A díá fún Ògún
Èyí tí n lo rèé dó Àdí
Ògún o dó Àdí
O gba Àdí
Ifá wáá gba Epo lówóo re
Ògún lo dó Àdí
NIfá fi gba Epo lówóo re

Ògúndá Òdí B
Ifá pé ká rúbo. Ìyàwó tí eléyìun bá fe ní ó bá a kalé, Sùgbón Elenìní ò níí fé kí wón ó fé Obìnrin náà.

Ògún dádìí Ìgbín
Òkùsú jàdí Ìgèrè
Ajádìí agbón já tán
Ó daláa
Ó daláa tán
Ó jingíri
A díá fún Òkùsú tíí seran ìgàrè lódò
Òkùsú níí seran ìgàrè lódò
Àtòun àti Obínrin rè ní ón móo tèlé araa won
Wón ó móo dún
Wón ó móo rìn pò
Inú bá n bí àwon èèyàn
Wón ní àwon tí ón móo tèlé araa won sòó sòó yìí
Ni ón bá n lòó só won
Òkùsú sì rúbo
Wón lé e; lé e, pé kí wón ó pa á
Won ò leè mú u
Ó ti rúbo sí àìkú
Èmí Òkùsú gùn
Ní wá n jó ní n yò
Ni n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Ògún dádìí Ìgbín
Òkùsú jàdí Ìgèrè
Ajádìí agbón já tán
Ó daláa
Ó daláa tán
Ó jingíri
A díá fún Òkùsú tíí seran ìgàrè lódò
E mó pa á
Eran abòhun ni
Ení pa Òkùsú a bÒkùsú rìn
E mó pa á
Eran abòhun ni
Òkùsú deni ò kú mó

Ògúndá Ìrosùn A
Ifá loun pé iré. Ká se àforótì lórí isé ti à n se tí à n pé kò dára tó. Ebo ni ká rú torí isé òhún ní ó là wá. A ó sìla ojà já.

Ká yo pópó bula bula ká lo rèé kan òkun
Ká yènà tààràtà ká lo rèé kan Òsá
A díá fún pontí pontí
Tí ón ní ó mo fotíi rèé lè
Otíi re ní móo pon
Ponti ponti ló ponti pontí
Ó tóó rówó, kò rówó
Ló bá fi gbogbo ara bó
Ó bó lójú
Ó bó lórí
Ó bó lórùn
Ó bó lápá
Ó bó lésè
Ó bó léyìn
Ó wáá fi gbogbo ara bó tán
‘Bóo lòun ó ti wáá se’?
‘Iná ti òún n dá níbi otí tóun n pon’
‘Náà ló mú kí òún ó móo bò lára báyìí’
Wón ní ó mó fisée rè sílè
Wón ní ebo ni kó móo se
Ní bá n rúbo
Ngbà ó yá
Gbogbo ayé bá gba otí n pon gbó
N ti won ò ti gbàgbó télè
Otí òhún là n pè ní otí òyìnbó
Ni ón bá n pá otí Èèbó láá mu lónìí
Ifá pé kí eléyìun ó mo fisée rè sílè
Yóó là
Ó ní ká yo pópó bula bula ká lo rèé kan òkun
Ká yènà tààràtà ká lo rèé kan Òsá
A díá fún pontí pontí
Tí ón ní ó mó fotíi rèé lè
Otíi re ní ó móo pon
Wón ní ó sá káalè ó jàre ebo níi ó se
Ó sì gbébo nbè ó rúbo
Ení ó pontí tó bó lówó
Tó bó lésè
Tó bó lórùn
Tó bó nínú
Tó bó léyìn
Tó fi gbogbo ara bó tán pátápátá ni ón n pè lóyìnbó
Wón ò níí fotíi won sílè
Otíi won ni wón n pon

Ògúndá Ìrosùn B
Ifá lóun pé iré fún eléyìun; ayé ó ye é; yóó nìí ìsinmi, nnkan è ò si níí bàjé. Ifá pé kí eléyìun ó mó báàyàn jà o. Kó sì yáá tójú Àkùko kan, kó sokùn mó Àkùko òhún lésè kó wáá wó sokùn mó Àkùko òhún lésè kó wáá wó o nlè kiri. Bí ón bá ní Èsù níta, kí wón lòó pa adìe òhún sí ìdí Èsù kó mó baà róràn Èsù.
Kí eléyìun ó móo hùwà rere.

Ègbón ni bóràn bóràn
Àbúrò ni bíjà bíjà
A díá fún Alábahun ti ó peran tán
Tí ó lo rèé fèjè yí Olóngìnní lénu
Wón ní kó rúbo
Olóngìnní ní n sòrò níta
Ní n pé
‘Béèyàn ò bá ti sè’
‘Won ò le múùyàn’
‘Ení ó bá sè’
‘N lòfiín mú’
Alábahún sì n gbó
Ó sì mò pé òun ni Olóngbìnní n pòweé mó
Òré dì ni Olóngìnní àti Alábahun
Alábahun wáá ronú títí
‘O ni Olíngìnní yìí n pè lóníjàmbà’
Òún ó sì fi ohun tí àwon ayéé se hàn an
‘Ngbà tí ò bá se nnkan òràn’
‘Tì òrán sì wolé lòó bá a’
‘Òún ó wo ohun tí ó se’
‘Yóó mò pé à á móo sòrò níso wéréwéré ni’
Ngbà ó dijó kan
Olóngbìnní n be nnú ilé
Alábáhún bá lòó jí adìe gbé láti inú ìlú kejì
Ló bá ti ìhùùhu adìe láti ibè
Ó tu ú, tu ú títíí tí
Tée sì e wo inú ilé Olóngbìnní
Ló bá fi lé ilé
Olóngbìnní sì sùn fonfon
Ìgbà tí ilè mó
Àwon aládìe ò rí adìe mó
Wón bá n topa topa
Wón topa ìhùùhu adìe wo inú ilé Olóngbìnní
Wón bá mú u
Ní n kígbe ‘Òun ò se nnkankan’
Ngbà tí ón mú u dé ilé oba
Obá bá ní kí wón ó lòó pa á ngbà tí ò rówó san
Bí ón ti n mú Olóngbìnní lo síbi tí wón ó ti à á
Alábahun ní e fiílè
Ó ló tán àbí ò tán?
Ó ni ‘njé o jalè nísìín yìí’?
‘Njé òràn olè ò dódò e’?
‘E bóo ní inúù ré dáa’
‘Tóò n sòrò wàì wàì’
‘Sóo rí nnkan tí à á fíí sòrò sékù’?
Alábahún ní e fiílè
Òun lòún lòó mú adìe
Tóun sì tu ihuuhu e
Toun waa pa p sí I lórùn
‘N lérí púpò ni’
Ó ní eélòó lówó adìe
Kí aládìe ó wáá gbowó è
Ifá pé kí eléyìun ó mó báàyàn jiyàn o
Ègbón ni bòrán bóràn
Àbúrò ni bíjà bíjà
A díá fún alábahun Àjàpá
Tóun Òngìnní jó n sòré
Mée mÓgìnní lo
Abahun Àjàpá
Mée mÓgìnní lo
Jòwó dákun
Dákun fÒgìnníí lè

Ògúndá Òwónrín A
Ifá pé òun pé ire fún eléyìun; Kò gbodò fi nnkan ìsèse baba è sílè. Bó ti wù kó se ilé ayé tó, bó sì ti wù kó dàgbà tó, Ìran baba è ní ó lo bó bá dé òrun. Ifá pé a ò gbodò se ojú kòkòrò; gbogbo èyí táa sojú kòkòrò se, béèyàn bá dé òdòo won lórun, wón ó da padà ni.

Okún sú nàre nàre
Òsá sú lègbe lègbe
Alásán níí rasán
Níí sOlòwo ìsàn nilé ayé
Alazán níí rasan
Níí sOlòwo ìsàn lóde wàrun
Àwon àgbà ìmòle
Wón wògbèyìn
Wón ri pé ò sunwòn
Wón firugbòn díyà
Wón firun dínu pon poon pon
A díá fún Ìsèse tó sè wá
Èyí tíí solórí orò láyé
Ìsèse eni baba eni tó bí ni nípìlè
Ni àwon baba wá seé móo tójú Obìnrin ti wón ó bàá fé
Láti ìpìlè ni wón ó ti mú u
Wón dá Ifá sí I
Ni ón so di yèyé láyé òde òní
Torí pé baba eni, àsèse ni
Ìyá eni, àsèse eni ni
Won ò fi àsèse sílè
Ayée wón bá n dára
Nnkaan won ò bàjé mó
Ni wón wá n jo ni wón n yò
Wón n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tàwón wí
Okún sú nàre nàre
Òsá sú lègbe lègbe
Alásán níí rasán
Níí sOlòwo ìsàn nilé ayé
Alazán níí rasan
Níí sOlòwo ìsàn lóde òrun
Àwon àgbà ìmòle ni ón wògbèyìn
Wón ri pé ò sunwòn
Wón firugbòn díyà
Wón firun dínu pon poon pon
A díá fún Ìsèsè tíí solórí orò láyé
A bù fún Ìsèsè tíí solórí orò ní wàrun
Baba eni
Àsèse eni
Ìyá eni
Àsèse eni
Orí eni
Àsèse eni
Ikin eni
Àsèse eni
Àsèse mòmò làá bo
Ká tóó bÒrìsà

Ògúndá Òwónrín B
Ifá pé ire ó móo se gégé eléyìun; Ìrè ó bèrè síí yalé è. Sùgbón kó rúbo.

Ká fodúnnìí gbìn sá orí
Tó bá dèèmíìn
Ká pàjùbà kà sì fi kan odò
Bó bá dodún méta òní
Ká roko títí lá e dé ìdí Ìrókò agúnrege n jégé
Eni ó bá ni jòrúko pínnísín alé àná
Ní ó bàá ni jàgbò tó làwo wààkà waaka tó kádun méta
A díá fún Olòwu Òrògbondù
Níjó tíre gbogbó kò
Iré ò yalé è mó
Iré le ya Ilé òun báyìí?
Wón ní kó rú Àkùko adìe méjì lébo
Wón ní wón ó gbáà ìyè Ifá sí òkan lára àwon Àkùko náà
Kó sì rú òpòlopò owó
Olówu bá rúbo
Iré bá bèrè síí ya ilé è
Gbogbo iré tí tí n pé e sílè
Àkùko gàgàrá bá n pè é
Iré wá n wo ilé è
Ilé tí won ò ti mò télè
Ni ón bá n júwe è
Ó ní ká fodúnnìí ká e gbìn sá orí
Tó bá dèèmíìn ká pàjùbà ká sì fi kan odò
Bó bá dodún méta òní
Ká roko títí ká e dé ìdí ìrókò agúnrege n jégé
Eni ó bá ni jòrúko pínnísín alé àná
Ní ó bàá ni jàgbò tó làwo wààkà waaka tó kádun méta
A díá fún Olòwo Òrògbòndù
Níjó tíre gbogbó kò
Iré ò yalé è mó
Kín ló níre ó yà wálé Awo?
Àkùko gàgàra
Jé kíre ó yà wálé Awo
Àkùko gàgàra

Ògúndá Òbàrà A
Ire pò fun eléyìun. Ifá pé àwon èèyan mò pé ó gbón púpò. Ifá pé kò gbodò lòó wè lódò mó o. kó bifá leeré iye ìgbà tí ò fi níí gbodò lòó wè ní ojú odò. Osu kan ni, odún kan ni, ìgbàkíìgbà tí Ifá bá ní kó mó lo odò, kò gbodò lo o. Ifá pé yóó jeun isée rè kalè. Kó sì rú gbogbo ebo è pé.

Àkò garùn
Àkò gasè
A díá fún Òsìn gàgààà
Èyí tí n lo rèé werí olà lódò
Wón ní kí Òsìn ó rúbo
Wón níre ó tó o lówó
Wón ní sùgbón wón n só o lódò
Òsìn bá rúbo
Ayé bá ye é
Ní wá n jó n ní n yò
Ni n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Àkò garùn
Àkò gasè
A díá fún Òsìn gàgààà
Èyí tí n lo rèé werí olà lódò
Àwá werí olà a ríre
A werí olà a ò kú mó
A werí olà a ríre

Ògúndá Òbàrà B
Ifá pé eléyìun ó bìí àwon omo méta Àmì omo ni àwon omo òhún. Ifá pé kì elèyìun ó mó jà o; kó sì móo bi ìyàwó è leeré nnkan tí n se é bí bá n fowó di inú è mú. Kódà kí Obìnrin rè ó ti bí igba omo télè, méta péré nínú omo è ní ó ba ségun elénìní. Kó sì fi ota, àhàyá, ati ètù rúbo.

Wón fií párá
Ó ba párá jé
Wón fi sákò
Ó fàkò ya pèèrè peere bí aso
A díá fún Ògún tí n fomi ojú sògbérè omo
Ebo n wón ní ó se
Wón níwo Ògún
Méta làwon omoò re
Sùgbón rúbo
Ògún rúbo tán nìyàwóo rè baá lóyún
Wón ní àwon omo tí o bá o ségun lóó bìí
Ifá pé kí eléyìun ó rúbo dáadáa
Ngbà tí ó kòó bí
Ètù ló kókó bí
Òun jé Obìnrin
Àsé òun ló rorò ju àwon ìyókù lo
Ngbà ti ó tùún bí
Ó bí Àhàyá
Ngbà tí ó tùún bí
Ó bí Ota
Wón ní ìwo Ògún
Gbogbo ìyà tí tí n je ó
Ìyà ò tún je ó mó
Àwon tí ó ba o ségun ló dé yìí
Níbi tí àwon métèèta bá dojú ko
Tí iyáa wón bá ti fohùn
Ota ó sì lòó ba ibè jé
Àhàyá ó lòó ba ibè jé
Ni gbogbo àwon òtá bá n sún méyìn
Ni wón wá n jó ni wón n yò
Wón n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Wón fií párá
Ó ba párá jé
Wón fàkò ya pèèrè peere bí aso
A díá fún Ògún tí n fomi ojú sògérè omo
Wón ní yóó bímo lópòlopò
Ebo omo n wón ní ó se
Ògún gbébo nbè
Ó rúbo
Ìgbà tí ó bìí
Ó bí Ètù
Ó bí Àhàyá
Ó bí Ota tíí se ìketaa won
Taa ní n be léyìn tó ségun?
Ògún nìkàn
Ní n be léyìn tó ségun
Ògún nìkàn.

Ògúndá Òkànràn A
Ayé ó ye eléyìun. Nnkan ó yìn ín lówó. Ifá pé àsegbé n be fún un, ebo àsegbé gaan ni kó rú. Ifá pé kó sì tún rúbo kí wón ó le móo fi nnkan jìn ín lénu isée rè.

Ònà tó tara mó yà
A díá fún Ògún tí n re igbó méje èlèjù méje
Wón ní ó rúbo kó lè réran múbò wálé
Ògún bà rúbo
Ngbà ó dé òhún
Erin ló kókó rí
Ó perin nínú igbó
Ó képè è wálé
Ó pefòn náà
Ó képè è wálé
Ògún bá n jayé
Ngbà ó tún se sàà
Ó tún korí sínú ijù
Ó tún méran bò
Enìkan ò leè bi Ògún
Ayé ye Ògún
Okàan rè balè
Ní wá n jó ní n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Ònà tó tara mó yà
A díá fún Ògún
Ògún n re igbó méje èlùjè méje
Wón ní ó rúbo kó lè réran múbò wálé
Ògún mòmò dáràm kan kò tíì tan
Ògún ó tùún looko àmíìn
Béè ni ò níí tán láíláí

Ògúndá Òkànràn B
Eboo kí wón ó mó pa olá mó eléyìun lára ni kó rú. Ifá pé kí eléyìun ó rúbo è kó pé. Won ò níí lè sí adé tí n be lórí è.

Ògúndá fò ó dÒkànràn
Olòkànrán fò ó dÒgúndá
Erinmi nlá subú lAgbagba
Agbagba nlá subú lErinmi
A díá fún èìnlójo igi
Wón n tòrun bò wálé aye
Àwon èìnlojo igi ní n bèèrè lówó Ifá
Ilé ayé tí àwón n lo yìí dáa báyìí?
Wón ní kí wón ó rúbo
Wón ní mee bí báwón bá dé ilé ayé tán
Sebí ebo náà làwón ó móo rú
Ògún fò ó dÒkànràn
Olòkànrán fò ó dÒgúndá
Erinmi nlá subú lAgbagba
Agbagba nlá subú lErinmi
A díá fún Àkó
N tòrun bò wálé ayé
Wón vá fi Àkó se àgbà
Wón dé Àkó ládé
Wón níwo Àkó rúbo o
Ìwo ni ón dé ládé yìí o
Wón lébo ni kóo mò o
Kí wón ó mó baà sí adé oríì re o
Àkó ò gbó ebo yàn
Gbogbo igi bá dé ilé ayé
Wón bá pète pèrò
Bó bá sì di ojó ketàdínlógún
Wón ó bàá sí adé tí ón fi dé Àkó lórí
Wón ní sebí àwón wí fún o
Sùgbón nígbà Àkó bá dádé
Enìkan ò gbodò sá a lóbe
Béèyán bá dán irú è wò
Olúwa è rí òràn
Tée dòní
Àwon èìnlójo igi ni wón gbé èníní tì ´I
Ó ni Ògúndá fò ó dÒkànràn
Olòkànrán fò ó dÒgúndá
Erinmi nlá subú lAgbagba
Agbagba nlá subú lErinmi
A díá fún èìnlójo igi
Wón n tòrun bò wálé aye
Wón ní wón ó rúbo
Wón kò won ò rúbo
Àkó nìkàn ní n be léyìn tó dádé
Gbogbo igi
E sì pète pèrò
E wáá badé Àkó jé
Gbogbo igi

Ògúndá Òsá A
Ifá póun pé ire omo fún eléyìun. Ayé ó ye é, okàan rè ó balè; Sùgbón kó rúbo tí ón bá yàn fun.

Odán ojúde àbèyìn kulugò kulugò
A díá fún Òrúnmìlà
Wón ní kó rúbo
Kí Onígbèsè òrun ó lè baà sìn ín lówó
Wón níwo Òrúnmìlà rúbo
Eni Onígbèsè òrun ò bà sìn lówó
Kò wúlò láyé
Wón bá n rúbo
Tí ón bá rúbo tán
Wón bá n láya
Wón bá n bímo
Àsé omo lonígbèsè òrun?
Kò níí mo iséé se
Yóó sì mo òúnjeé je
Níjó tí ón bá ti bí I
Tí ón ti fomú sí I lénu
Láti ojó náà ni bàbá ó ti móo fún un lówó
Ijó náà nìyá ó ti móo fún un lówó
Àti gbogbo ebí
Nígbà ó bá dàgbà tán ni wón ó móo jère è
Ifá pé omo lonígbèsè òrun
Ní wá n jó ní n yò
Ní n tin àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Odán ojúde àbèyìn kulugò kulugò
Awo ile Òrúnmìlà lí díá fún Òrúnmìlà
Wón ní kó rúbo
Kí Onígbèsè òrun ó lè baà sìn ín lówó
Taa lonígbèsè òrun ò?
Omo eni
N lonígbèsè òrun ò
Omo eni

Ògúndá Òsá B
Ifá pe kí eléyìun ó móo ta ìbejì lóre. Kò níí rìn lóun nìkan. Ire òpò èèyàn fún un.

Olúfìkufì
Olúwòkuwò
Àgbà dimú dimù
A díá fún Edún tí n lo sígbó ìjámò o sòdí
Igbó ìjámò tóun n lo yìí
Òun ò nìkàn lo
Èèyán pò
Wón ní kí Edun ó rúbo
Wón ní ò níí nìkàn rìn
Wón níre fún un
Ó bá rúbo
Ngbà tí Edún dé Igbó Ìjámò
Èèyán tèlé e
Ní wá n jó ní n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Olúfìkufì
Olúwòkuwò
Àgbà dimú dimù
A díá fún Edún
Edún tí n lo sígbó ìjámò o sòdí
Ebo n wón ní ó se kó tóó lo
Edún gbébo nbè ó rúbo
Béè lEdún ò mòmò rìnkàn
Òwó ire la bédun
Béè lEdun ò rìnkàn

Ògúndá Ìká A
Ifá póun pé iré fún eléyìun. Ebo ni kó rú. Ayé ó ye é, okàan rè ó balè, yóó sì ní ìsinmi. Àwon omo méta kán n be tí eléyìun ó bìí; àwon omo òhún ó la ojà já láyée won. Sùgbón Ifá gbà á nímòràn pé kó rúbo o.

Ìrè níí yèdí òpè
A díá fún Aríyùnkésé Obìnrin Òrúnmìlà
Ekún omo ní n sun
Aríyùnkésé Obìnrin Òrúnmìlà ní n fojúú sògbérè omo
Wón ní ó rúbo
Wón ní wón ó tójú emo iyán
Wón bá fi emo iyán se Ifá fún un
Ó bá bí omo
Ngbà ó dijó kefà
Wón pé jo kí wón ó somo lóóko
Wón bá ní bóo lomo ó ti móo jé
Ifá ní emo iyán la fi se Ifá fún un
Tée bímo
Ifá ní e móo pe omo náà ní Elémo n teyán
Wón somo ní Elémo n teyán
Obiin tún kò
Kò tún róyún ní
Wón ní ki wón ó lòó bo Òkò
Wón bo Òkò
Wón tún bímo náà tán
Ó tún dijó kefà
Wón ó so omo lóóko
Wón ní bóo làwón ó ti so eléyìí?
Ifá ní e móo pè é ní Abìdí òkò yambarì
Ó tún pé
Won ò tún tètè róyún ní
Wón to Ifá lo
Wón tún bèère ohun ebo
Ó ní kí wón ó tójú òpòlopò emu
Wón tójú emu
Wón bá se Ifá fún won
Ngbà ti wón ó tùún bí
Okùnrin tún ni
Níjó kefà ti wón ó tùún somo lórúko
Omo eléyìí ó ti móo jé?
Wón ní ó móo jé Jàngbórúnkún abinú emu jìírìnkinkin
Omó bá n jé Jàngbórúnkún abinú emu jìírìnkinkin
Àwon omo wònyí wáá dàgbà
Isé Awo sì ni wón n se
Wón bá pa Awo pò
Wón sawo tíí
Wón re ilé Aléjé fínfín Ilé àdó
Ó ké won
Wón mu sárágede
Ngbà tí ón kúò nílé Alájé fínfín Ilé àdó
Wón re ilée Kònkò omo àmuyè
Òun náà ké won
Wón tún sawo títíí tí
Wón relé Oníràwò àgbà
Wón sì ti pé kí wón ó rúboó lè de àwon omo wònyi
‘Ngbà tí wón ó bàá di olórò léyìn òla’
‘Kí Elénìní ó mó baà dá won lónà’
‘Ilé Oníràwò àgbà tí ón sì n lo yìí
Tí ón bá e mú olàa tibè
Won ò tún tosí mó láí
Ngbà tí wón ó dèé ilé Oníràwò àgbà
Erú Oníràwò àgbà bá bó síwájú
Kò jé kí wón ó rónà dé odo Oníràwò àgbà
Oníràwò àgbà n pé fi ón sílè
‘Jé kí wón ó wá’
Ó ní rárá o
Bí wón ó bàá wo inú Ilé yìí sùn
Tí wón ó sì sawo nnú Ilé yìí
Àyàfi bí ón bá le mo òun méta tí n be nnú igbá yìí ni
Oníràwo àgbà bá lòó mú iyán
Ó fi sínú igbá kan
Ó mú èédú iná
Ó fi sínú igbá kejì
Ó sì mú òkò
Ó fi sínú igbá kan tó kù
Wón bá ní n ti n be nnú igbá yìí
Béyin métèètá bá le mò ó
Léé lo
Téè bá mò ó
Owó tè yín
Elémo n teyán ló kókó bóó wájú
Ó ní táwon ò bá fi níí mo nnkan ti n be nínú igbá ìí
‘Elémo ní ó yà teyán’
Wón ní wón ó gbé igbá iyán kúò nbè
Àwon èèyàn lóò wo erú Oníràwò Àgbà lójú
Wón ní Awo gidi ni àwon omo yìí
Eléèkejì ní ti àwon ò bá fi níí mo nnkan ti n be nínú igbá yìí
Ó ni ‘Iná jó dóríi kókó nùu’
Èédú iná tó sì jó
Ni ón n pè ní kókó
Òun ni ón kó sínú igbá
Wón ní wón ó gbé òun náà séyìn
Ngbà ó kan èèketa
Ìyuun ní ‘Ení í ju òkò níí rófiiri òkò’
Wón ní wón ó gbé métèèta
Oníràwò àgbà lóun ò wí fún o ìwo erú
‘Tóo lóó dàá on lónà’
‘Àwon omo ti ón ti rúbo fún’
Ayé ye wón
Ni wón wá n jó ni wón n yò
Wón n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ni béè làwon Babaláwo tòún wí
Ìrè níí yèdí òpè
A díá fún Aríyùnkésé tíí saya Òrúnmìlà
Ebo n wón ní ó se
Ngbà tí ó bìí
Ó bí Elémo n teyán
Ó bì abìdí òkò yambarì
Ó bí Jàngbórúnkún abinú emu jìíìrìnkinkin
Wón sawo títí
Wón relé Alájé fínfín Ilé ìdó
Wón wobè
Wón mu sárágede
Wón kí won
Wón ké won
Wón lo sí ti Kònkò omo àmuyè
Wón rebé, wón mu sárágede
Wón kí won
Wón ké won
Wón wáá dé Ilé Oníràwò Àgbà
Erú Oníràwò àgbà wáá tìlèkùn olà pin pììn pin
Wón ti pé kí wón ó rúbo
Kí wón ó tóó bì won kí wón ó tóo móo lòó sawo
Kí wón ó mó le tìlèkùn olà mó won
Wón gbébo nbè wón rúbo
Awó mòmò kóre dé tùtúru
Àwa omo Ìrè níí yèdí òpè
A mòmò kòre dé tùtúru

Ògúndá Ìká B
Ifá pé awon èèyàn ó móo gbé eléyìun ní nnkan. Ifá pé kó mó sépè o. Nítorí eni tí n gbé eléyìun ní nnkan ní ó là á; kó yáá dáké.

Àká ya lese ó bàjé lórí
A díá fún Àgbè kan gìrìsàsà
Tí n tokoó bò wá jiwo
Láyé ijóhun
Àkà ni ón móo se síwá jú Ilé
Yangan ni ón sìí móo kó sínú è
Sùgbón bí olè bá ti dé
Ibi yangan yìí ní ó lo
Yóó lòó bu ìwòn owò ti n pón on lójú
Obìin àgbé ó bàá figbe ta
‘Ta ló bu yangan o’
‘Taa ló jí yangan bù o’
Àgbè ó móo pe ‘e fiílè’
‘E fiílè’
‘Ìwòn tí ó lò ló mú’
‘E fiílè’
‘E bí n ló tún kú nbè un’
‘E fiílè’
Ò dodún kìíní
Kò sep
Ó dondún kejì
Olé tún wá
Ó tún jí yangan bù’
Obìin àgbé bà tún figbe ta
Àgbè tún ní e fiílè
Kò sépè
Ó ní sebí yangan náà ló tún kù nbè un
Ngbà olé ó móo kó todún keta
Olè ti kó sínú àká
Gégé ìgbà náà ni ìyàwó àgbè féé gbé oúnje oko è sílè
Gégé náà ni àgbè náà n bo lóòókán
Olè ò lè jade mó
Ó bá fara pamó nínú àká
Ìyàwó bá gbé oúnje ka ibi tíí gbé e kà
Ngbà ó jé pé òun níí móo tójú oúnje fóko
Níwáju Ilé sì ni àká wà
Ìgbàrà òdèdè tí ón sì se
Ti ón gbé n gbé oúnje kalè
Bí ìtàgé ló se hàn sí olè nínú àká
Àká sì ya lègbèé kan
Bí ìyàwó ti gbé oúnje kalè tán
Ìyáálé bá lòó gbon nnkan sínú è
Olè sì n wò ó láti inú àká
Ngbà tí okó dé
Wón n pé e móo bò wáá jeun
Okó bá jókòó ti oúnje
Yóó móo jeun
Owó tó kì bo inú oúnje báyìí
Olè bá n rò ó láti inú àká
‘Bóun bá dáké’
‘Tóun ò bá fohùn’
‘E bí n be láyé lòún n rí nnkan è gbé’
‘Lòún fi kó nnkan è nídunta’
‘Lòún fi kó nnkan è lésìín’
‘Lódúnìí tóun féé kó’
‘Tóun ò bá so fún àgbè yìí’
‘Òun ò yáa deni èsè báyìí’
Olé bá kígbe
Ó ló tó
Ó ní dáwo dúó
‘O ò gbodò je oúnje un’
Ó ní pe àwon Obìnrin méjèèjì tóo ní wá
Ó ní Obìnrin àgbà yìí
So fún un kó ró obè un pò
Kó sì bu òkèlè méta nbè
Kó sì gbé e mì
Obìin bá n gbòn
Kò leè je é
Olé ní sée ráyé o
Ení ó gbóúnje sílè nìyí
Eni tóun rí tó wáá gbon nnkan sí I nìí
Okó bá so òkèlè tí n be lówóò rè sílè
Okó bá n jó ní n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Àká ya lese ó bàjé lórí
A díá fún Àgbè kan gìrìsàsà
Èyí ti n tokoó bò wáá jiwo
Kín ní n be nínú àká tó fani yo
Olè kan; òlè kàn
Ní n be nínú àká tó fani yo
Olè kan; òlè kàn

Ògúndá Òtúrupòn A
Ifá póun pé ire fún eléyìun. Iré ó to lówó. Àwon èèyàn ó ti gbììyànjú láti mú ire òhún tì. Ifá pé ká rú erín àgbàdo mérìndínlógún. Obìnrin nire òhún. Ire náà ó sì di tiwa. Alágbára ni Obìnrin òhún.

Ònà tó tààrà mó yà
A díá fún Ògún tí n regbó méje èlùjù méje
Èyí tí n lo rèé fé Obà wale
Wón ní kó rúbo
Gbogbo àwon Irúnmolè ni ón fé Obà tì
Ipá ò ká Obà
Gbogbo Okùnrin tí ón bá làwón ó fé e
Ìjàkàdì ní ó mùú
Ní ó bàá gbé won sánlè
Wón ó pèé èmi kó!
‘Obìnrin tí ó móo lu okoo rè’?
Àwon ò fé
Gbogbo wón bá n ké Obà sílè
Ògún bá fi erín mérìndínlógún rúbo
Kùnkùu erín tí ón fi se Ifá fún Ògún
Wón bá kó o lé e lówó
Ògún bá n padà relé léyìn tó rúbo tán
Ó bá pàdé Obà lónà
Òun àti Obà bá fijà peéta
Obà è é sìí fé
Ògún bá so kùnkù sí Obà lésè
Obà bá yò tèèrè
Ó bádi pàà nílè
Ògún bá jan Obà mólè
Ògún bá fa Ìpòn ìdí e tú
Ògún bá bá Obà sùn
Wón ní ‘Ògún mò dá Obà mò túpòon rè’
Ògún wá n jó ní n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Ònà tó tààrà mó yà
A díá fún Ògún tí n regbó méje èlùjù méje
Èyí tí ó lo rèé fé Obà wálé
Ògún nìkàn ní n be léyìn tó rúbo
Ògún dá Obà
Ògún túpòon re
Ògún nìkàn ní n be léyìn tó rúbo
Ògún nìkàn

Ògúndá Òtúrupòn B
Ifá péòun ó bàá eléyin ségun.ifa pé kó rúbo, kó lòó tójú igbá àdému kan, kó wáá kó eko àkàsù sínú è kó kún. Kó sì dín àkàrà Awòn; kó wáá fi òkan bo Orí è kó sì fi èèkejì bo Ifá. Ifá pé ayé ó ye é àti pé gbogbo nnkan tí eléyìun n se tí n pé kèè se déédé, gbogbo è ní ó dáa.

Ewé ìgbá ni ò tó àkàsùú dì
Ewé emi níí luraa won pélénge pélénge
A díá fún Òrúntó omo Obà tútù
Omo Obà tútù ló se gbogbo nnkan ni ò lójú
Gbogbo nnkan òún se n rí báyìí?
Òun ò lówó
Òun ò lóbìnrin
Òún fà á fà á
Wón ní Èdá eni làá so ò fún
Bí nnkan eni ò bá dárá tó
Bó sì dára náà
Èdá eni làá so o fún
Èdá eni níí gbéni dé ibi ó dára
Wón ní kó tójú àkàsù èko nínú igbá ádému
Kó seé kó kún inúu àdému méjì béè
Kó fi òkan bo Orí
Kó fi òkan bo Ifá
Kó wáá tójú àkàrà Awòn
Kó pé àwon Awo jo
Kée borí è
Kó móo wá rawó
Kó móo pe Elédàá rè
Wón ní gbogbo ire ní ó tó o lówó
Ó bá se béè
Ajé bá dé
Ayá dé
Omó dé ire ilé dé
N ní wá n jó n ní n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Ewé ìgbá ni ò tó àkàsùú dì
Ewé emi níí luraa won pélénge pélénge
A díá fún Òrùnto omo Obà tútù
N tí n sehun gobgbo tókan ò lójú
Ebo n wón ní ó se
Ó wáá gbébo nbè
Ó rúbo
Òrò tó buró o
Èdá làá fún
Òràn gbogbo òrun eni
Òrun eni

Ògúndá Òtúá A
Ifá pé ká rúbo. A ó nìí ìsinmi, iré ó sì tó wa lówó sùgbón ebo ti ón yàn ni ká rú. Ifá pé kó móo fi otí bo baba è.

Ògún polówó
Odò gbé Ìrègbà
Sànpònná ponígbòwó
Eni ajé sojúu rè wáá yìnbon je
A díá fún Età
Ti ó lójó alé tí ò ní tàárò
Wón ní kó rúbo
Ojó mérin ní sì n be láyé nígbà ìwásè
Kò sí un táá se tí ò níí bó síkan nínúu mérèèrin
Ojú wá n pon Età
Età bá kówó lówó àwon mérin
Ó kówó lówó Oká
Ó kó lówó Alábahun
Ó kó lówó Ìkookò
Ó sì kówó lówó Ekùn
Tó bá ti looko isé enìkan lónìí
Ti ó lòó signbà fún eléyìun
Bó bá di ojó kejì
Yóó looko elòmíìn
Títí ojo mèrèèrin
Ngbà ó bá dijó márùún òní
Táà n pé ní orún
Yóó tùún looko eni àkókó
Kò wáá nísinmi ojó kan mó
Età bá rù ú; ló bá sò ó
Ó fi eéjì kún eéta
E è wa gbàhun
Wón ní kó rú òpòlopò otí
Wón ní kó bo baba è
Wón ní kó móo sodún dáadáa
Ifá tó jé á mò pé ìsinmi n be léyìn odún
Età bá se béè
Ó ní bèé láwon Babaláwo tòún wí
Ògún polówó
Odò gbé ìrègbà
Sànpònná ponígbòwó
Eni ajé sojúu rè wáá yìnbon je
A díá fún Etá í ò lójó alé
Ti ó ní tàárò
Wón ní ó rúbo kó lè baà nísinmi
Età wáá gbébo nbè
Ó rúbo
Wón sì ka èèwò araa won fún araa won
Oká ní won ò gbodò te òun nírú mólè
Alábahún ní won ò gbodò dá hèè òun
Ìkookò ní won ò gbodò ta èèpè sí òun lára
Ekùn ní won ò gbodò wo òun lójú
Ngbàa wón dé ibi odún tí Età pè wón sí
Ó gbé oúnje àwon mérèèrin
Ó gbé e sí won nwájú
Alábahún sì pé léyìn
Òún pé kó tóó dé ibi wón ó gbèé mó o jeun
Oká dé ibè
Ìkookò wà níbè
Ekùn náà n bè ní bùba
Àwon n jeun
Wón jeun tán
Alábahún ò bá oúnje nílè mó
Ekùn ní ‘Hèè’!
Èyí yìí sèsè n bò
Inú bi Alábahun pupo
‘Táwon sì jo sòrò pé àwón ò níí dá hèè ara àwon’
‘Me béé sì bèèrè pé se ò sí nnkan tóun fi pé’?
Ekùn tó dá Hèè
Alábahún bá lòó wo Ekùn lójú
Ekùn ní ‘Òun lo wó lójú’?
Kí Ekún ó ta mó Alábahun Àjàpá
Èèpé ta sí Ìkokoò lára
Wón bá bo síjà
Bí wón ti n jàjàngbilà
Wón bá te Ìrù oká mólè
Oká bá sán Ìkookò
Ó sán Ekùjn
Ìkookò bá wó lé Alábahun mólè
Alábahun ò le para dà mó
Ekùn tí Oká náà sán
Ó di wìì
Ó wó lu Oká náà mólè
Oká náà ò le yípo mó
Oká kú
Ekùn náà kú
Alábahun Àjàpá ròrun
Ìkookò rèwàlè àsà
Gbogbo bí ón sì ti n jà
Età ti sùn lo
Ó ti rè é
Kò jí tílè e sú
Tílè tún e mó
Età ti ò lójó alé
Ti ò ní tàárò
Ilè fi ta dókè Età ò jí
Ó jí ó ko hàáà
Àsé báyìí ni Olòrun n káàyàn?
Ifá pé kí eléyìun ó lòó bo baba è
Ó ní Ògún polówó
Odò gbé Ìrègbà
Sànpònná ponígbòwó
Eni ajé sojúu rè wáá yìnbon je
A díá fún Età
Èyí ti ò lójó alé ti ò ní tàárò
Ebo n wón sí ó se
Eta gbébo nbè ó rúbo
Àseyìn wá àsèyìn bò
Età ti ò lójó alé ti ò ní tàárò
Età wáá dólóorun àsùn nara.

Ògúndá Òtúá B

Òrúnmìlà wí ó ló di sìlásìlá
Ifá mo ló di sìlósìlo
Omo eku n se sìlásìlá
N se sìlósìlo
Mo ní kín ní n se sìlásìlá tí n se sìlólòlóo sí?
Omo Ekú ní ntorí omo ni
Òrúnmìlà ní se ìwo omo Eku ó sìn?
Omo Eku ní kí lòún n wí
Kín ni baba Akèyò n wí
Òrúnmìlà ní wón ó jomo eku ó móo bímo
Wón se Ifá fún omo Eku
Omo Ekú bá n bímo
Òrúnmìlà wí ó ló di sìlásìlá
Ifá mo ló di sìlósìlo
Omo Eja n se sìlásìlá
N se sìlósìlo
Mo ní kín ní n se sìlásìlá ti n se sìlósìlóo sí?
Omo Eja ní ntorí omo ni
Òrúnmìlà ní se ìwo omo Eja ó sìn?
Omo Eja ní kín lòún n wí
Kín ni baba yìí n wí?
Òrúnmìlà se Ifá fún omo Eja
Ó ní kó móo bímo
Òrúnmìlà wí ó ló di sòlásòlá
Ifá mo ló di sìlósìló
Omo Eye n se sìlásìlá
N se sòlósòlo
Mo ní kín ní n se sìlásìlá ti n se sìlósòlóo sí?
Omo Eye ní ntorí omo ni
Òrúnmìlà ní se ìwo omo Eye ó sìn?
Omo Eye ní kín lòón n wí
Kín ní baba Akèyò n wí?
Òrúnmìlà se Ifá fún omo Eye
Ó ní kó móo bímo
Òrúnmìlà wí ó ló di sìlásìlá
Ifá mo ló di sìlósìlo
Omo Eranko n se sìlásìlá
Wón n se sìlósìlo
Mo ní kín ní n se sìlásìlá tí n se sìlósòlóo sí?
Omo Eranko ní ntorí omo ni
Òrúnmìlà ní sé ìwo omo Eranko ó sìn?
Omo Eranko ní kín lòún n wí
Kín ní baba Akèyò n wí?
Òrúnmìlà ní kí wón ó se Ifá fún omo Eranko
Ó ni kó móo bímo
Òrúnmìlà wí ó ló di sìlásìlá
Ifá mo ló di sìlósìlo
Omo Ènìyàn n se sìlásìlá
Wón n se sìlósìlo
Mo ní kín ni wón n se sìlásìlá ti n se sìlósòlóo sí?
Ó ní ntorí omo ni
Òrúnmìlà ní se èyin omo Èèyàn ó sìn?
Èsù ní ‘E pé e é sìn’
Àwon omo Èèyàn làwón ó sìn
Òrúnmìlà se Ifá fún omo èèyàn
Ó ní kó móo bímo
Ó ní bó bá dodún kerìndílógún
Ó lóun n bò wáá wò yín wò
Ngbà ó dodún kerìndínlógún
Omo Ekú ti bí bíí bí
Omo Eja ti bí bíí bí
Omo Eye náà ti bí
Omo Ènìyàn ti bí Ilé kún
Òrò òhún ò yo omo Èranko sílè
Òun náà bímo, káà kún
Sùgbón ngbà tí Òrúnmìlà ó wò
Ilé omo Eku lo kókó lo
Àwon omo Eku ò mo baba mó
Won n taaku sí baba lára
Ngbà ó se ojó mérìndílógún nlée won
Ó bá kúò nbè
Òrúnmìlà bá to àwon omo Eja lo
Ó dé ilée won
Àwon omo Ejá n ta omi sí baba lára
Ó dijo kerìndínlógun
Ó kúò nílée won
Ó dé Ilé omo eye
Omo eye ò mo baba mó
Wón n suú kerìndínlógún
Ó kúò nlée won
Ó dé ilé omo eranko
Omo eranko náà ò mo baba mó
Wón n bu babaá je
Ó dijó kerìndínlógún ó kúò nbè
Ó wá dé Ilé omo èèyàn
Bó ti yo lóòókán
Ni ón n pé àború boyè baba e móo wolè
E móo wolè
Òrúnmìlà rò ó nnú ara è
Ó làwon eléyìí féé mo nnkan
Ngbà tá e séjú
Ení ti gorí ení
Orísìlírísìí oúnje ti dele
Omi tútù n peraa won ránse
‘Baba e kúùrìn’
‘E wáá jeun’
Ó léyìn omo èèyàn
Ó lómo eku ni e mó e se ìràrí omoo yín
Ó ní tómoo yín bá ti féé gbóná píntín
Ó ní e móo wá fún òun léku
Àwon omoo yín ó sì móo gbádùn
Omo Eja náà bákan náà
E móo fi ón sèje sèmu
E móo fi ón se ìrárì omoo yín ni
Ó ní omo eye tóun bá ti bèèrè
Béè ni e móo mú won wá fún òun
Bóun bá sì pé eran ni
E mó wèyìn wò
E lòó eran náà
Ó ní gbogbo àwon omo eku, eja, eran, eye
Àwon léé mo fi se ìràrì fun omo tiyín
Ó lóun wolé omo Eku
Ó ní won ò dá òun mò
Òun wo Ilé omo Eja
Won ò dá òun mò
Òun wo Ilé omo Eye
Won ò doun mò
Omo Eranko náà ò mòun
Sùgbón èyin omo èèyàn dá mi mò
Njé kín nìràrí Akápò?
Omo Eku nìràrí Akápò
Omo Eku
Kín nìràrí Akàpó?
Omo eja nìràrí Akápò
Omo Eja
Kín nìràrí akápò?
Omo Eye nìràrí Akápò
Omo Eye
Kín nìràrí Akápò?
Omo Eran nìràrí Akápò
Omo Eran.

Ògúndá Ìretè A
Ifá pé eléyìun ó joyé nlá láyé. Bí baba è bá n be láyé, Ifá pé kó boríi baba è; Baba è ní ó gbe dé ipò nlá, ko bèèrè nnkan ti orìi baba è ó bàá gbà. Nnkan tó bá gbà lówó è ni kó fún un. Bí baba è bá ti kú, baba è ti wà nípì tó dáa lóhùún.

Ògún ló dáketè lójúu pópó
Ló sowó agad bééje bééje
A díá fún Àjànpondá
Ti wón ó mùú joba lóde Àkúré’?
Wón ní kó rúbo
Wón láyé ó ye é
Àjànpondá joba lóde Àkúré
Ní wá n jó n ní n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ni béè làwon Babaláwo tòún wí
Ògún ló dáketè lójúu pópó
Ló sowó gada bééje bééje
A díá fún Àjànpondá
Ti wón ó mùú joba lóde Àkúré
Babá joyè omoo ré je
A fi Àjànpondá joyè lóde Àkúré
Babá joyè omoo ré je

Ògúndá Ìretè B
Ifá pé kí eléyìun ó rúbo; kó sì jòwò kó fenu mó enu; Bí a bá n se wolé wòde enìkan, kó mó enu è lórí àsírí eléyìun.

Enu mó mòónu
Ètè mó mòó ètè níí kó òròó bá ètè
A díá fún Ehoro
Èyí tíí se woléwòde Òrìsà
Eni òdò Òrìsà ni Ehoro í se
Òdò Òrìsà ní n gbé
Owó òun àti Òòsà wo araa won
Ngbà ó dijó kan
Wón ní ìwo Òòsà, ó ye kó o kan ìlù Ìgbìn
Awo eran ni wón ó sì fi kàn án
Òòsà wáá wò ó pé Awo eran wo lòún ó wá fi kànlù o?
Òòsà bá ránsé sí gbogbo àwon eranko
Pé kí wón ó fojú kan òun
Ngbà ti àwon eranko rí Ehoro
Ni ón bá n bi í leeré
‘Òòsà làwón gbó isée rè’
‘Ó ní kí àwón ó wá’
‘Sé ò sòro’?
Ehoró ní mó pèé òun so fún o o
Òòsà fé kan ìlù ni
Ó wáá féé wo Awo eran ti ó lò
Ó fé wo Awo eran tó dáa
Ti è e kànlù!
Taa làwón ó wàá mò tí Awo rè dáa?
Ti wón e kànlù
Gbogbo eranko ti Ehoró kò lónà ló so fún
Ó ko Kúnnúgbá lónà
Ó wí fún un
Ó kò Màsìà lónà
Ó so fún un
Ó ko Ìgalà
Ó ko Èkìrì
Ó rí Etu
Ó wí fún gbogboo won
Tée dórí Erin
Ònà tó sì já oríta nilé Òrìsà wà
N sìí móo wò wón lóòókàn báyìí
Ngbà ó ku òla kójó ó pé
Òòsà bá rí Etu bélénjé omo Olúugbó
Ó ní nlé o
Etú kí Òòsà
Òòsà ní ‘o ò yà wá o wá kí mi ni’?
Etú ní àwá ti gbó nílé è é è
Àwá ti mò lónàa
Pé Òòsà fé fawo Etu kànlù lóla
A mòmò gbó nnú Ilé ò
Béè la mòmò mò lónà ò
PÓòsá féé fawo eran kànlù lóla
Ará bá fu Òòsà
Gbogbo àwon eranko tó kù náà wáá fara hàn
Gbogboo wón tún ní
‘Àwá ti gbó nlé é é é e’
‘Àwón ti mó lònàa à à’
‘Póòsá féé fado eran kànlù lóla’
‘Taa ló wá se òfófó yìí’?
‘Òòsà wò ó wò ó’
‘Òun ò so fún eníkankan’
‘Àyàfi ìwo Ehoro’
‘Ó ló dáa’
‘Awo araà re náà ni wón ó bòó’
Wón bá bó Awo ara Ehoro
Ehoro ò bá láwo lára mó
Wón wáá be Òòsà bè é, bè é
Òòsà ní ó dáa
Ó ní kí wón ó mú òwú tùtú wá
Kí wón ó sì wá èko tútù wá
Wón ó móo fi le òwú tùú mó o lára
Béèyán bá finá sí Ehoro lára
Bó bá ti kojáa ibi èko tútù wà
Yíya ní ó móo ya
Enu mó mòónu
Ètè mó mòótè
Níí kóròó bétè
A gbó nílé é é è
A a mò lónà o o ò
Póòsà féé fawo eran kànlù lóla
A gbó nílé é é è
A a mò lónà o o ò
Ehoro o ò fenu mónu
O ò sì fètè métè.

Ògúndá Méjì A
Ifá dice esta persona está alcanzando fuera a la riqueza aquí y allí. Sus manos lo tocarían. Pero él debe ofrecer sacrificio. Su sacrificio se aceptaría en el día que un buitre come fuera de él.

Gúnnugún níí se yìgbó yìgbó
Àkàlàmògbò níí se yìgbò yìgbò
Nadie sabe donde se establecería la próxima vez
Adivinación lanzada para Lákannígbò
La madre de Olójà mérìndínlógún
¿No haga usted que todo sabe?
Todos los observadores de rituales
Todos ustedes los observadores de ritos
¿No haga usted que todos sabe que todos nosotros estamos corriendo alrededor debido a la riqueza?
El Buitre está aquí
Gèé Òre
Era cuando nosotros pusimos las cosas buenas en la tierra
Que el Buitre caminó en ello

Ògúndá Méjì B
Ifá dice que la vida estaría bien con esta persona. Él daría testimonio de las cosas buenas pero no debe guardar la malicia con las personas. Él debe preparar a un pescado fresco grande a ofrecer como sacrificio a Ògún. Ifá lo vindicaría.

Si los ojos no ven las cosas como mofarse de como limitarse por la soga
No puede ver las cosas tan bonito como el latón (cobre, bornce)
Adivinación lanzada para Wobúwobú Oloko
También Adivinación lanzada para Gbónbúbbónbú Olókò
Wobúwobú vio un lago ancho
Pero él no tenía una calabaza de Ògbún
Gbónbúbbónbú solo
Él tiene una calabaza de Ògbún
Cuando ellos dos llegaron a la orilla del río de Ìjámò
Wobúwobú había estudiado el lago
Él notó el lago con su mudanza actual de arriba abajo,
Wobúwobú exclamó entusiasmado
¡Hay tantos peces en este lago!
Gbónbúbbónbú movió cerca de él
Él tiene una calabaza a la mano
¿Qué nosotros vamos hacer? Ellos preguntaron uno al otro
‘Permítanos vaciar escurrir, agotar) con esta calabaza’ Gbónbúbbónbú dijo
Ellos vaciaron el lago entonces, Pero en evacuar el agua
Ellos podrían encontrar sólo un solo pez para matar
En cuanto ellos salieran del pantano
Ellos explotaron en una lucha
Gbónbúbbónbú dijo que él posee el pez
Wobúwobú dijo que él uno a llevarse el pez
Ellos continuaron defendiendo
Entretanto Ògún había seguido cazando la juerga
Él estaba devolviendo a casa
Él se encontró a los dos intercambiando los puñetazos
Ellos narraron su caso a Ògún
Wobúwobú dijo que es él que vio el exparcierse el agua
Aunque yo no tengo ninguna calabaza
Gbónbúbbónbú dijo que él fue el que tiene Ògbún
El Ògbún que les dio la ventaja de ahuecar el río
‘Si nosotros no tenemos Ògbún
‘¿Cómo nosotros habríamos podido vaciar el lago que Gbónbúbbónbú dijo?
‘Pero si yo no viera el lago’
‘Nosotros podemos pescar en el aire’? se Opuso a Wobúwobú
‘No luche de nuevo’, Ògún dijo, divirtió
‘Cierre sus ojos él pidió
Ellos obligados y cerraron sus ojos
Él pidió a uno sostener la cabeza del pez herméticamente
Y el otro para sostener la cola
Ògún sacó su el machete afilado su vaina
En una llamarada, él cortó el pez en dos mitades del igual
A él que sostuvo el lado de cabeza
Otro la cola se ata milagrosamente a él
Él eso también sostuvo el fin de la cola
Una nueva cabeza se ató a él
El pez se volvió dos
¡Ellos dijeron ‘Ògún dá eja sí méjì!’
Ellos estaban bailando y estaban regocijando
Ellos estaban alabando sus Babaláwos
Su Babaláwos estaba alabando Ifá
Ellos dijeron que era como su Babaláwos dijeron
Si los ojos no ven las cosas como mofarse de como limitarse por una soga
No puede ver las cosas tan bonito como el latón
Adivinación lanzada porque él que tiene un lago profundo pero no tiene ningún Ògbún
También Adivinación lanzada para el hombre que tiene un Ògbún pero no podría localizar un estanque de peces
En el día que ellos iban a vaciar un río específico
La vida se poso más fácil para nosotros
La vida se puso más fácil realmente para nosotros
Era que cuando Ògún dividió el pez en dos que esa vida se puso más fácil para nosotros.

Ògúndá Ogbè A
Ifá desea bien a esta persona. La vida lo agradaría; Él sería renombrado (famoso) que muchos de sus contemporáneos. Ifá le pide que le ofrezca sacrificios a su Orí; él debe preparar doscientos y uno pasteles del fríjol, reunir personas juntas, y les sirve éstos pasteles de fríjol como sacrificio a su Orí. Las cosas buenas vendrían llamando su casa.

Omonídindinrin, el Babaláwo of Orí
Adivinación lanzada Orí
Orí está aventurando sacerdocio en el patio de un hombre adinerado
‘ Este patio que yo voy ‘
‘ Me agradaría la vida ‘? Orí preguntó
Ellos le dijeron a Orí que realizara sacrificio
Orí realizó el sacrificio
Cuando él llego al patio de la persona adinerada
Él cuidó bien para la
Vida Orí contento después y empezó a bailar
Él estaba regocijando
Él estaba alabando su Babaláwo
Su Babaláwo estaba alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como su Babaláwo había dicho
Omonídindinrin, el Babaláwo de Orí,
Adivinación lanzada para orí
Orí está aventurando sacerdocio en el patio de un hombre adinerado
Riqueza, es mi casa que usted debe venir llamando
Omonídindinrin
Los pasteles de fríjol entrarían no obstante en la casa de un hombre adinerado
Omonídindinrin
Niños, es mi casa que usted debe venir llamando
Omonídindinrin
Los pasteles de fríjol entrarían no obstante en la casa de un hombre adinerado
Omonídindinrin
Todas las cosas buenas, es mi casa que usted debe venir llamando
Omonídindinrin
Los pasteles de fríjol entrarían no obstante en la casa de un hombre adinerado
Omonídindinrin

Ògúndá Ogbè B
Ifá dice que el Orí de esta persona se ha encontrado de aquí en adelante con fortuna buena. Ifá le pide que realice sacrificio. Sus cosas no se pondrían consentidas, pero él debe realizar sacrificio para permitir eclipsar a sus contemporáneos. Sus Orí estaría con él.

Agongo sígo sígo
Agòngò sígò sígò
Adivinación lanzada para Ògúndá que viene detrás (a la zaga)
Él vino de detrás de eclipsar Ogbè
Le pidieron que realizara sacrificio
Ògúndá realizo el sacrificio
Él empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando su Babaláwo
Su Babaláwo estaba alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como su Babaláwo había dicho
Agongo sígo sígo
Agò`ngò sígò sígò
Adivinación lanzada para Ògúndá que viene detrás
Para eclipsar Ogbè
Le pidieron que realizara sacrificio
Ògúndá oyeron hablar del sacrificio
Él lo realizó
Ògúndá viene detrás
Él sobrepujó Ogbè
Orí rere n tìrèère

Ògúndá Òyèkù A
Ifá dice que esta persona ha estado emprendiendo un tipo de función (funcionamiento) para alguien. Él aventuraría después en hacerlo para alguien más; pero la primera persona lo odiaría por esto. Es para la prevención de la posibilidad de la primera persona en usa este odio contra él que él debe sacrificar. Él también debe sacrificar para la ‘boca’. Él debe sacrificar miel.

Si yo hago bien, yo me moriré
Si yo practico la maldad, yo me moriré
Es la madre tierra que lo conoce que pisaría adelante sobre el por mucho tiempo
Adivinación lanzada para Àìkúlolá, el cervecero de vino de Òrìsà
Él iría y prepararía el mismo vino para Èdú
Es sólo Òòsà que Àìkúlolá prepara el vino
Pero en un día fatal
Èdú le pidió que preparara el vino para él
Él quiere beber vino de Àìkúlolá
Àìkúlolá hizo así
Òòsà sorprendió, exclamó
‘El vino que este hombre prepara para mí’
‘Y siempre es muy dulce’
‘Es el mismo vino que él quiere ir y preparar para alguien más’
‘¿Èsù, por qué usted está callado? Òòsà preguntó’
‘¿No hago usé para compartir vino fuera?’
Eso era cómo ellos se confabularon en el vino que Àìkú simplemente se ha preparado
Y orinó en él
Àìkúlolá no tenía ningún conocimiento de él
Después de que ellos orinaron en él
Él tomó el vino a dónde sería devorado
Este vino no es bueno, ellos dijeron en el unísono
‘Este cervecero es un charlatán (falso)’
‘Tùè’
Ellos disputan el vino
Ellos empezaron abusando de Àìkúlolá
La persona para que hubiera estado preparándole mucho tiempo
Él había sido alguna vez aclamado por él
‘Él quién había estado preparando vino para Òòsà
‘Él prepara ahora para mí Èdú
‘Es ahora agrio’ Òrúnmìlà se preguntó
‘Vaya y encuéntrese Èsù ellos dijeron
‘Es Èsù que está trabajando la inconsistencia’, su Babaláwos dijo
Ellos le dijeron a Àìkúlolá que ofreciera el sacrificio a Èsù
‘Use mucha miel como sacrificio’ ellos aconsejaron
Él realizó el sacrificio
Él terminó realizando el sacrificio
La vida lo agradó entonces
Su vino se negó a ponerse amargo de nuevo
El vino que se había dado insípido
El vino se puso dulce de nuevo
Si yo hago bien, yo me moriré
Si yo practico la maldad, yo me moriré
Es la madre tierra que lo conoce que pisaría adelante sobre el por mucho tiempo
Adivinación lanzada para Àìkúlolá
El cervecero de vino de Òrìsà
Él iría y prepararía el mismo vino para Èdú
El cuyo vino sería estropeado
Le pidieron que realizara el sacrificio
Para que su vino fuera como dulce como de costumbre
Él usó la miel como sacrificio
Era Èsù que estropeó (arruino) el sabor del vino de Àìkú
El vino está en la olla preparándose
Tan dulce como la miel
Realmente está allí en la olla preparándose
Tan dulce como la mile

Ògúndá Òyèkù B
Ifá dice que su persona tendría vida larga.

Ògúndá no se murió
Òyè no se murió
Ookú es el idioma que dos superiores usan saludando uno al otro
Adivinación lanzada para la Región montañosa (el altiplano)
Que iba a la tierra sin agonía (morir)
Le pidieron que realizara el sacrificio
Él sacrifico y este fue aceptado
Él dijo que Ògúndá no se murió
Òyè no se murió
Ookú es la frase que dos superiores usan saludando uno al otro
Adivinación lanzada para la Región montañosa que va a la tierra sin agonizar
Veinte años hoy
Gbonhin gbonhin es para la Región montañosa
La Región montañosa existe sin agonizar
Treinta años hoy
Gbonhin gbonhin es para la Región montañosa
La Región montañosa existe sin agonizar
Cincuenta años hoy
Gbonhin gbonhin es para la Región montañosa
La Región montañosa existe sin agonizar
Doscientos años hoy
Gbonhin gbonhin es para la Región montañosa
La Región montañosa existe sin agonizar
La Región montañosa existe ahora allí en su localización (ubicación)
La Región montañosa nunca se muere de nuevo
Ifá dice que esta persona tendría la vida larga.

Ògúndá Ìwòrì A
Ifá dice que la vida agradaría a esta persona. Ifá no permitirían ninguna enfermedad para afectar las nueve aperturas (entradas) que proporcionan la entrada en el cuerpo. Él viviría su vida alegremente.

Es Ògúndá que no tiene ninguna Mochila
Ìwòrì no tiene ninguna flecha
El agua de escurrimiento no tiene ninguna primacía
El sacerdote de la casa de Alagbalakin lanzó adivinación para Alágbàlákin
Le pidieron que realizara sacrificio para las nueve vías que proporcionan la entrada en su cuerpo
Que ninguno se bloquearía
Hay nueve vías que proporcionan la entrada en el cuerpo
Dos orificios nasales
Dos orejas
Una boca
Dos ojos
Hay siete aperturas con la cabeza
La apertura de dónde nosotros orinamos
Es una apertura
La apertura de dónde nosotros defecamos
Es otra apertura
Ésas son las nueve maneras que proporcionan la entrada en el cuerpo
Que ninguno de ellos se ponga malo
Que él disfruta todos ellos al borde
Le pidieron que realizara sacrificio
Él terminó la realización del sacrificio
La vida lo agradó
Ninguno de los órganos se puso estropeado (echado a perder) en su cuerpo
Él tenía la vida larga
Él empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando sus Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como sus Babaláwos había dicho
Es Ògúndá que no tiene ninguna Mochila
Ìwòrì no tiene ninguna flecha
El agua del escurrimiento no tiene ninguna primacía
El sacerdote de la casa de Alágbàlákin lanzó adivinación para Alábàlákin
Le pidieron que realizara el sacrificio para las nueve vías que proporcionan la entrada en su cuerpo
Que ninguna se bloquea
Él oyó hablar del sacrificio y lo realizó
Ofreciendo sacrificios
Y regalos libres dados a Èsù
Venga y encuéntresenos con el ofertorio victorioso
Uno se encuentra con el ofertorio victorioso a los pies del rey de los Òrìsà.

Ògúndá Ìwòrì B
Ifá le pide a esta persona que realice sacrificio. Le desean la fortuna buena de mujeres. Él no debe arrastrar sus pies o ejercer miedo sobre asuntos (temas) acerca de las mujeres. Ifá dice que él le ayudaría a ganar. Él debe sacrificar un machete.

Òtìtà nlá abìdí yèrèpé yèrèpé
Adivinación lanzada para Oníyinmì Akin Àràpà
En el día que él estaba llorando debido a la carestía de esposas
Ellos le dijeron que él tendría muchas esposas
Era el sacrificio para esposas que se asigno para él para realizar
Él realizó el sacrificio
Cuando él llego a una para casarse
¿La mujer le preguntó ‘usted Es muy fuerte para casárseme?’
Oníyinmì dijo tranquilizantemente, ‘no hay necesidad por cualquier miedo (temor)’
Él se casó a la mujer y los hombres empezaron preocupándola
‘¿Oníyinmì Akin Àràpà que se casa a una mujer esta bonita?’
‘¿Es respetuosa y amanerada?’
‘Nosotros debemos cogerla fuera de sus manos. Ellos dijeron individualmente
La mujer continuó soportando y esforzándose
Ella no quiso dejar a su marido
Entretanto el marido no estaba realizando como un hombre real
Ella fue a encontrarse a su marido un día fatal
‘Usted Oníyinmì” ella dijo
‘¿Por qué usted es tranquilo?’
‘¿Usted no ve a estas personas que me preocupan (afectan, perturban, inquietan, incomodan, afligen, molestan)?’
Ella reventó en la canción de Ìjàsì
Ella dijo que era exactamente como su Babaláwo había dicho
Òtìtà nlá abìdí yèrèpé yèrèpé
Casts divination for Oníyinmì Akin Àràpà
En el día él estaba llorando de no tener ninguna esposa
Oníyinmì Akin Àràpà
¿Usted no dijo que su frente es fuerte para resistir un corte profundo cuándo yo me le casé?
¿Y que su espalda es bastante fuerte para resistir un tiro de la flecha antes de que yo me le casara?
¿Usted no dijo que su torso es bastante fuerte para sostener antes de que yo me le casara?
Ella está saliendo, ella cantó
La guerra había arrestado al marido y la esposa, y ella está saliendo
La guerra había arrestado al marido y la esposa, y ella está saliendo
La guerra había arrestado al marido y la esposa, y ella está saliendo
La guerra había arrestado al marido y la esposa, y ella está saliendo
La canción de Ìjàsì desperto Oníyinmì Akin Àràpà
Él dijo ‘Ògbokò, mi esposa’
‘Nosotros no estamos en el nivel de frescamente germinar hojas de fríjol de langosta (algarrobo, acacia) [Locust Bean]
‘Yo voy a sorprenderlo; Yo simplemente me preparo’
‘Nosotros no estamos todavía en el nivel del gran polvo de la tierra’
Nosotros no hemos llegado al lugar dónde las arena son difíciles de masticar en la boca de uno’
Oníyinmì había sacrificado previamente a Ògún
Èsù le había dado un machete
Él sacó para el machete
Y enfrentó ese trabajo contra él y su esposa
Él también reventó en la canción de Ìjàsì
Yo lo saludo todos los niños de Àgbonnìrègún todos los Babaláwos, él cantó
Ellos respondieron, Hin
Òtìtà nlá abìdí yèrèpé lanzo adivinación para Oníyinmì Akin Àràpà
Hin
En el día él estaba llorando de tener la esposa
Hin
Le pidieron cuidar de la tierra y realizar el sacrificio para las esposas
Hin
Él oyó hablar del sacrificio y lo realizó
Hin
Oníyinmì Akin Àràpà, la guerra ha arrestado al marido y la esposa y ella está saliendo
Hin
Él dijo que nosotros no estamos todavía en el nivel de germinar las hojas de fríjol de langosta (locust bean) frescamente
Hin
Nosotros no hemos llegado al lugar dónde las arena son difíciles de masticar en la boca de uno
Hin
‘Permita ir de mí’, él cantó
Ògún que creó Ìwòrì, permita ir de mí y permítame ir
Ògún que creó Ìwòrì, permita ir de mí y permítame ir
Ògún que creó Ìwòrì, permita ir de mí y permítame ir

Ògúndá Òdí A
Ifá le piden a esta persona que ejerza el refrenamiento en los asuntos con las mujeres más sobre todo en la esposa de su aliado íntimo, para que la mujer no creara la enemistad entre ellos. Esta persona habría del ataque ser fiel a este amigo, pero este cuidado no se tiene, un asunto entre él y la esposa del amigo puede llevar a una cadena de cosas malas.

Él hizo muy bien en el ‘a’ la jornada
Él era muy humano en la jornada de regreso
Adivinación lanzada para Òrúnmìlà
Que había sido alguna vez el marido de Àdí
Y Ògún que había sido alguna vez el marido de Epo
Ògún iba a un destino que transciende las colinas en una ocasión
En los días antiguos, uno puede llevarse a la esposa de un amigo
En la oportunidad existente para ella
Ògún como una consecuencia llego para la esposa de Òrúnmìlà
Que ella debe escoltarlo en el extranjero en su jornada
Él quiso viajar con Àdí
Ògún tomó Àdí entonces junto con él
Durante meses ellos se quedaron en el extranjero en la ciudad
Ògún nunca tenía un punto de sus calzoncillos
Pero cuando ellos estaban regresando
Sólo era aproximadamente dos millas a casa
Estaba anocheciendo
Ellos durmieron en camino
Ellos durmieron juntos
La mujer durmió seductoramente
Entretanto Òrúnmìlà había visto todo en casa
Debido a la exposición mágica
Él tenía a través de su Òsùn
Está mirando la escena
Ògún, sin el autodominio,
No podría contener la invitación
Los actos de la mujer eran demasiado obvios
Entretanto Ògún nunca la había tocado
Para la primera vez, Ògún tenía contacto con ella
Cuando ellos llegaron a casa
Él era cauto de su acto si la alevosía; no podría ir a la casa de Òrúnmìlà
Cuando Àdí llegó a la casa de Òrúnmìlà
‘Dónde Ògún esta ‘? Òrúnmìlà preguntó
‘Él vendría después ‘, la mujer mintió
‘Por qué eso debe ser ‘? respondió a Òrúnmìlà
‘¿Quién lo sacó ‘?
‘¿Que le hizo viaje con él ‘?
‘Él no mostrará su apreciación ‘? Òrúnmìlà se preguntó
Ògún tuvo sin embargo miedo de visitar Òrúnmìlà
Pero en un día fatal
Òrúnmìlà se encontró con Ògún en el camino
‘Usted Ògún ‘, él lo acusó
‘Usted hizo muy bien sobre su viaje’
‘Usted era muy humano en su viaje de regreso’
‘Simplemente permanece un poco para perseverar’
‘Usted desarregló todo entonces’
‘Eso está bien ‘, Òrúnmìlà continuó
‘Ahora que usted ha tenido el sexo con Àdí ‘
‘Usted puede tenerla permanentemente’
‘Pero usted tiene que intercambiar lo suyo para mí con Epo ‘
Òrúnmìlà tomó Epo en cambio
Ògún tomó Àdí
Era desde entonces que Ògún y Àdí se volvió uno
Ellos estaban durmiendo y estaban despertándose juntos
Él hizo muy bien en el para viajar
Él era muy humano en la jornada de regreso
Simplemente permanece un poco para perseverar
Adivinación lanzada para Ògún
El que iba a tener el sexo con Àdí
Ògún, usted tenía el sexo con Àdí
Usted agarro Àdí
Ifá tomó Epo en cambio de usted
Es Ògún que tenía el sexo con Àdí
E Ifá tomó Epo de él

Ògúndá Òdí B
Ifá le pide a esta persona que ofrezca el sacrificio. La esposa de esta persona es su esposa destinada; pero los detractores no querrían la relación para crecer.

Ògún rompió la cáscara de un caracol al final
Òkùsú rompió los fines de una red de pez
Un cesto estropeado se volvió el rasgo a la base
Quedaba por consiguiente sin usar
Se puso sin usar
Se volvió un perdido
Adivinación lanzada para Òkùsú, el animal de tabú
Aquí es Òkùsú, el animal de abominación
Ellos entran un par de varón y hembra juntos
Ellos estarían haciendo para murmurar y zumbar (rumorear, ronronear)
Ellos son inseparables
Esta unión encolerizó al hombre
‘¿Este par a lo largo de que va entre sí todas las veces qué nosotros hacemos sobre ellos?
Ellos empezaron la vigilancia de ellos para un paso sucio
Pero Òkùsú había realizado el sacrificio
Ellos cazaron y los cazaron para presas
Ellos no podrían matarlos
Ellos tenían el sacrificio para la vida larga
Ellos tenían la vida larga
Ellos empezaron a bailar y regocijar entonces
Ellos estaban alabando sus Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Ellos dijeron que era exactamente como sus Babaláwos habían dicho
Ògún rompió la cáscara de un caracol a los fines
Òkùsú rompió los fines de una red de pez
Un cesto estropeado se volvió el colgajo a la base
Quedaba sin usar
Se puso sin usar
Se volvió un perdido finalmente
Adivinación lanzada para Òkùsú, el animal de tabú en las riberas
No la mate
Ella es sacrosanta
Él que mata Òkùsú se moriría con Òkùsú
No la mate
Ella es un sagrado animal
Òkùsú se había vuelto un animal inmortal

Ògúndá Ìrosùn A
Ifá desea bien a esta persona. Su trabajo no tiene mucho éxito. Ifá dice que él debe perseverar y debe ofrecer sacrificio. Es el mismo trabajo que lo enriquecería en la vida. Nosotros seriamos conocidos mundiales.

Permítanos hacer un camino ancho para unirse al océano
Permítanos hacer un camino recto para unirse a la Albufera
Adivinación lanzada para el cervecero de Vino
Que fue aconsejado para no dejar de preparar su vino
Es su tipo de vino que él debe continuar preparando (mezclar)
Es el cervecero de vino que tenía el vino continuamente para un período largo de tiempo
Él trabajó como un trabajador de vino (workaholic) para hacerse rico, todavía no lo consiguió
Como resultado su piel se blanqueó
Él se blanqueó en la cara
Su cabeza fue blanqueada
Su cuello fue blanqueado
Sus brazos
Sus piernas
Su parte de atrás también se blanqueó
Todo su cuerpo fue blanqueado completamente
‘Qué yo haría ahora ‘? Él se preguntó
‘El fuego yo uso preparando mi mezcla de bebida de vino’
‘Es el que ha blanqueado todo mi cuerpo ‘ El cervecero de Vino dijo
Ellos le aconsejaron que no abandonara su trabajo
Ellos le dijeron que hiciera siempre los sacrificios
Él empezó a realizar el sacrificio entonces
Después de algún período de tiempo
Todos aceptamos su vino como un manjar (finura, delicadeza)
Qué ellos no habían creído previamente en el
Es el mismo vino que nosotros llamamos hoy día ‘ el vino del Hombre blanco hoy’
Ifá manda a esta persona para no abandonar su trabajo presente
Él se haría rico a través del mismo trabajo
Él dijo ‘Permítanos hacer un camino ancho para unirse al océano’
También permítanos hacer un camino recto al brezo a la Albufera
Adivinación lanzada para el cervecero de Vino
Que fue aconsejado para no dejar de preparar su vino
Es su tipo de vino que él debe continuar preparando
Le pidieron que cuidara de la tierra y ofreciera sacrificio
Él oyó hablar del sacrificio y lo realizó
Él que prepara vino para tener sus manos blanqueadas
Sus piernas blanquearon
Su cuello blanqueó
Su cavidad abdominal
Su parte de atrás (espalda) también blanqueó
Que tenía su cuerpo entero blanqueado es la persona llamada el Hombre blanco
Ellos nunca dejarán su bebida mezcla de vino
Es su vino original que ellos preparan hasta la fecha

Ògúndá Ìrosùn B
Ifá desea bien a esta persona. La vida lo agradaría. Él tendría descanso y sus cosas no se pondrían consentidas. Ifá nunca le aconseja que discuta con cualquiera. Él debe preparar un gallo, debe atar sus piernas con una soga y entonces debe arrastrarlo en la tierra alrededor. Si hay una sitio de Èsù alrededor de su casa, él debe matar el pollo en el sitio tal que cosas que relacionan al mal dirigirían claramente a él. Él se manda para ser de buen comportamiento.

El Anciano es el creador de la ofensa
El menor es el que fomenta el problema
Adivinación lanzada para la Tortuga que mataría un animal
Y untaría la sangre en los labios del Gato
Le pidieron que realizara sacrificio
Era el Gato que estaba alardeando al aire libre
Él estaba defendiendo antes de la recolección de las personas
‘Si uno no compromete ninguna ofensa’
‘Nadie puede conseguir un arrestado’
‘Es él que actúa contrariamente a la ley’
‘Que los brazos de ley arrestarían’
Entretanto la Tortuga estaba escuchando
Y él tenía un sentimiento que la declaración estaba indirectamente designado en él
El Gato y la Tortuga eran sin embargo amigos
La tortuga pensó sobre la implicación (enredo, complicación)
‘¡Soy yo el Gato está refiriéndose como una persona mala ‘!
‘Yo le mostraré la consecuencia de llamar a una persona como tal’
‘Cuando él no hace una cosa de criminalidad’
‘Y un hecho de ofensa entró en su casa’
‘Yo sabré ser restrictivo sobre discursos sueltos (flojos)
En un día fatal
El Gato estaba en su casa
La Tortuga fue al pueblo cercano para robar un ave
Él empezó a quitar las plumas continuamente del pueblo
Hasta que él entrara en el compuesto (complejo) del Gato
Él estranguló el ave y cortó la cabeza
Él lo dejó allí
Entretanto, el Gato estaba rápidamente dormido
Cuando era el alba
El dueño del ave no podría encontrar su pollo
Él formó una patrulla de búsqueda con sus personas para encontrarlo
Ellos empezaron siguiendo el rastro suave hecho por la Tortuga a la casa del Gato
Ellos arrestaron el Gato
‘Yo soy inocente’ el Gato estaba gritando
Él se llevo al rey
El rey pidió que él fuera matado, cuando él no pudiera pagar por la gallina
Ellos lo tomaron, y en el camino a la estaca
La Tortuga expresó fuera ‘Déjelo solo’
‘Es usted convencido ahora ‘? La Tortuga continuó, interrogando el Gato
‘¿Usted robó algo ‘?
‘¿Era usted no acusado de robar ‘?
‘¿Usted no dijo que nadie pudiera tocarlo ‘?
‘Y usted estaba alardeando sobre ello’
‘¿Usted puede ver la razón por qué uno debe ser restrictivo sobre los discursos sueltos ‘?
‘Déjelo solo’ El Agravio dijo
‘Yo soy la persona que robó el ave’
‘Quitando sus plumas
‘Y lo mató para lazarlo dentro’
‘Es porque él alardea indebidamente’
‘¿Cuánto es de su ave?’
‘Usted puede venir y puede cobrarlo de mí’
Ifá le pide a esta persona que no sea argumentativa
El anciano es el creador de la ofensa
El menor es el que fomenta el problema
Adivinación lanzada para la tortuga
Que era un amigo del Gato
No se lleve el Gato
Abahun Àjàpá
No se lleve el Gato
Por favor nosotros lo aplacamos
Deje el gato solo.

Ògúndá Òwónrín A
Ifá desea bien a esta persona. La práctica de sus progenitores no debe abandonarse. No importa cuánto tiempo él vive, él iría a la sección de su abuelo en el cielo. Continuando, este Ifá nos advierte no estar codicioso (avaro, ansioso, ávido) ni golpe de nariz. Ése es lo que nos ha hecho usar a alguien más opinar el sistema (método). Cualquier cosa nosotros golpeamos la nariz adelante, pueden enviarnos atrás cuando nosotros llegamos allí al final del tiempo.

El océano en la gran extensión
La Albufera también en la gran extensión
Alásán nií rasán
El Babaláwo de ìsàn en la tierra
Alazán níí ràsàn
El Babaláwo de ìsàn en el cielo
Los líderes musulmanes
Ellos previeron el fin terminal
Ellos razonaron que no es bastante bueno
Ellos sustituyeron sus barbas para el reposo del castigo
Ellos crecieron barbas pesadas que bloquean sus bocas
Adivinación lanzada para ìsèse, nuestra raíz
El líder de todos los rituales en la tierra
Ìsèse es el progenitor que trae uno a la tierra del origen (principio, comienzo)
La razón por qué nuestros antepasados tienen cuidado muy bueno de sus mujeres
Ellos se dirigirían su isuue al rasguño (rascar, improvisado) de su vida
Y consultaría Ifá
El instituto matrimonial que hoy día ha sido – en – el enredo total
Porque el padre de uno es el Àsèse de uno
La madre de uno también tiene un Àsèse
Ellos no abandonaron a Àsèse
Sus vidas eran buenas
Sus cosas no eran estropeadas
Ellos empezaron a bailar y regocijar entonces
Ellos estaban alabando sus Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Ellos dijeron que era exactamente como sus Babaláwos habían dicho
El océano en la gran extensión
La Albufera también en la gran extensión
Alazán níí ràsàn
El Babaláwo de ìsàn en la tierra
Alazán níí rasan
El babalwo de ìsàn en el cielo
Los líderes de Mosled previeron el fin terminal
Ellos razonaron esto no es bastante bueno
Ellos sustituyeron sus barbas para el reposo de castigo
Ellos crecieron barbas pesadas que bloquean sus bocas
Adivinación lanzada para Àsèse, nuestra raíz y el líder de todos los rituales en la tierra
También lanzo adivinación para Àsèse el líder todos los rituales en el cielo
El padre de uno
Es el Àsèse de uno
La madre de uno
También es el Àsèse de uno
El Orí de uno
Es el Àsèse de uno
El Ikin de uno
Es el Àsèse de uno
Es que los Àsèse de uno sacrificarían primero
Antes de sacrificar a Òòsà

Ògúndá Òwónrín B
Ifá dice que esta persona siempre se encontrará con las cosas buenas. Él debe realizar sacrificio.

Permítanos usar esto para plantar como un sacrificio a nuestro Orí
El próximo año
Permítanos arar abajo al río
En tres años
Nosotros desyerbaríamos un huerto hasta que nosotros conseguimos al árbol de Ìrókò en Agúnrege n jégé
Él que come la cabra tierna de la noche de ayer con uno
Comería con uno, un grande que ha vivido tres años
Adivinación lanzada para Olówu Òògbondù
En el día que todas las fortunas buenas se negaron
Ellos se negaron a entrar en su casa
¿Las cosas buenas entrarían en mi casa? Él preguntó
Ellos le pidieron que sacrificara dos gallos
Ellos también deben sacrificar mucho dinero
Olòwo observó (cumplió) el sacrificio
Las cosas buenas empezaron a entrar en su casa entonces
Cosas buenas que habían estado escapando a su cautiverio
El gallo grande empezó la llamándolos
La suerte buena empezó entrando en su casa
La casa que ellos nunca habían sabido previamente
Ellos estaban dirigiendo las fortunas buenas a él
Él dijo ‘Permítanos usar este año para plantar como un sacrificio a nuestro Orí
El próximo año, permítanos arar abajo al río
En tres años
Nosotros desyerbaríamos un huerto hasta que nosotros conseguimos al árbol de Ìrókò en Agúnrege n jégé
Él que come la cabra pequeña de la noche de ayer con uno
Comería con uno, un carnero astado (encornado) que ha vivido tres años,
Adivinación lanzada para Olòwo Òrògbondù
En el día que todas las cosas buenas se negaron
Ellos se negaron a entrar en su casa
¿Qué ha pedido las fortunas buenas en la casa de sacerdote?
Àkùko gàgàrà
Permita las fortunas buenas convertirse en la casa de un sacerdote
Àkùko gàgàra

Ògúndá Òbàrà A
Habría fortunas buenas suficientes para esta persona. Ifá dice que las personas lo conocen ser muy hábil pero él debe desistir de nadar o bañarse en los arroyos, por con Ifá le solicita. Él debe inquirir para la duración del período dentro del que él debe dirigir (pilotear, timonear, conducir) claro (limpio, despejado) de arroyos.

El pájaro de Àkò extiende en el cuello
El pájaro de Àkò extiende las piernas
Adivinación del lanzamiento para el gran pájaro de Òsìn
Uno que va a lavar la cabeza de riqueza en el río
Ellos le pidieron que ofreciera sacrificio
‘Las fortunas buenas llegaran a usted ‘ ellos predijeron
Pero él se advirtió sobre sus enemigos que estaban al acecho de él en el río
Òsìn realizó el sacrificio
La vida lo agradó
Él empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando su Babaláwo
Su Babaláwo estaba alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como su Babaláwo había dicho
El pájaro de Àkò extiende en el cuello
El pájaro de Àkò extiende las piernas
Adivinación lanzada para el gran pájaro de Òsìn
Uno que va a lavar la cabeza de riqueza en el río
Nosotros hemos lavado la cabeza de riqueza y nosotros hemos visto las fortunas
Nosotros hemos lavado la cabeza de riqueza, nosotros no nos moriremos de nuevo
Nosotros hemos lavado la cabeza de riqueza, nosotros hemos visto las fortunas.

Ògúndá Òbàrà B
Ifá dice que esta persona tendría tres niños. Ellos son niños de importancia. Ifá lo manda (ordena, encarga, prohíbe) no guardar la malicia (rencor); él debe ser puntual cuidando de su esposa en caso de que ella tenga problema del estómago. Él debe ofrecer balas, pelotillas (perdigón, bolita), y pólvora. Aun cuando la esposa de esta persona tiene muchos más de tres niños, sólo tres le ayudarían a ganar.

Se puso en elevación erguida
Destruyó
Enfundo en la vaina
Rasgó la vaina a lo largo como una tela
Adivinación para Ògún que llora debido a niños
Le pidieron que realizara sacrificio
‘Usted Ògún ellos llamaron
Sus niños tendrían tres años
Pero realice sacrificio
Ògún terminó la realización del sacrificio y su esposa se puso embarazada
Ellos dijeron que los niños que lo ayudarían son aquéllos que usted tendrá
Ifá le pide a esta persona que ofrezca sacrificio bien
Cuando él iba a tener el primero
Él tenía a Pólvora
Era una mujer
No sabiendo que ella es la más destructiva de ellos todos
La próxima vez él tenía un niño
Él tenía a Pelotilla (perdigón)
La próxima vez él tenía un bebé
Él tenía a Bala
‘Usted Ògún ellos llamaron
‘Todo el sufrimiento usted ha tenido’
‘Usted nunca sufrirá de nuevo’
‘Los niños que lo ayudarían a ganar están aquí’
Dondequiera que los tres de ellos enfrentan
Una vez su madre clama
La Bala iría y destruiría el lugar
La Pelotilla (perdigón) también iría y destruiría el lugar
Todos sus enemigos desanduvieron rápidamente atrás sus pasos
Ellos empezaron a bailar y regocijar entonces
Ògún estaba alabando su Babaláwo
Su Babaláwo estaba alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como su Babaláwo había dicho
Se puso en elevación erguida
Lo destruyó
Enfundo en la vaina
Rasgó la vaina a lo largo como una tela
Adivinación lanzada para Ògún que llora debido a los niños
Le dijeron que él tendría muchos niños
Era el sacrificio significado para niños que él debe ofrecer
Ògún oyó hablar del sacrificio
Y lo realizó
Cuando los bebés empezaron a llegar
Él tenía a Pólvora
Él tenía a Pelotillas
Él tenía a Bala como el tercero
¿Quién está viniendo de detrás de llegar a ser el vencedor?
Ògún exclusivamente
A de atrás como un vencedor
Ògún exclusivamente

Ògúndá Òkànràn A
Ifá dice que la vida agradaría a esta persona. Las fortunas buenas no escaparían su cautividad (cautiverio). Él debe realizar el sacrificio para ‘àsegbé que haría a las personas absolverlo de cualquier reproche que se levanta de mal hecho por él en el pasado.

Ònà tó tààrà mó yà
Adivinación lanzada para Ògún, yendo a siete bosques renombrados y arbustos
Le pidieron que sacrificara para poder regresar con los animales perdidos
Ògún realizó el sacrificio
Cuando él llego al bosque
Él vio al elefante primero
Él mató el elefante en los bosques
Él trajo las noticias a casa
Él también mató un búfalo
Él trajo las noticias a casa
Él empezó a disfrutar
Después de un rato corto
Él salio de nuevo para los bosques salvajes
Él regresó con los animales perdidos matados
Nadie puede cuestionar a Ògún
La vida agrado Ògún
Él tenía descanso de mente
Él empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando su Babaláwo
Su Babaláwo estaba alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como su Babaláwo había dicho
Ònà tó tààrà mó yà
Adivinación lanzada para Ògún
Ògún iba a siete bosques renombrados y arbustos
El que iba a traer a casa los animales perdidos matados
Ògún había comprometido una ofensa y no había contestado el caso
Él iría y comprometería otro
Y no hay ningún deteniéndolo.

Ògúndá Òkànràn B
Ògúndá Òkànràn B
Ifá dice que la persona debe realizar sacrificio que no permitiría sus detractores para extinguir su resplandor de riqueza. La vida lo agradaría; Ifá lo manda realizar el sacrificio prescrito para que la corona en él no sea quitada.

Ògúndá sale volando, se vuelve Òkànràn
Olòkànrán sale volando, se vuelve Ogunda
Un hipopótamo grande se cae de Agbagba
Agbagba se cae en un hipopótamo
La adivinación del lanzamiento para incontable numera de árboles
Ellos estaban viniendo del cielo a la tierra
La tropa de árboles estaba preguntándole a Ifá
‘¿La tierra que nosotros vamos, va a ser bueno?’
Les pidieron que realizaran el sacrificio
Una vez nosotros llegamos a la tierra
¿No es el mismo sacrificio que estaría realizando? Ellos dijeron
Ògúndá sale volando, se vuelve Òkànràn
Olàkànrán sale volando, se vuelve Ògúndá
Un hipopótamo grande se cae (desciende) de Agbagba
Agbagba se cae en un hipopótamo
Adivinación lanzada para el árbol de Àkó
Él estaba viniendo del cielo a la tierra
Los otros árboles votaron entonces que el árbol de Àkó como su líder
Ellos lo coronaron
‘Usted Àkó, realice el sacrificio’ Ellos advirtieron
‘Usted es el que se ha coronado’
‘Usted debe observar (cumplir) todos los sacrificios prescritos
‘Y tal que la corona en su cabeza no se quitaría’
Árbol de Àkó se negado a escucha atentamente al sacrificio
La tropa de árboles llegó sobre la tierra
Ellos todos se confabularon y castigaron al árbol de Àkó
Una vez es el decimoséptimo día
Ellos habrían alejado la corona sobre la cabeza de Àkó
Era entonces que ellos le recordaron su advertencia
Dentro del período que el árbol de Àkó se corono
Nadie debe quitar la corteza o golpea el tronco con un cuchillo
Si cualquiera hace eso
Esa persona estaría en el problema
Hasta hoy
La tropa de árboles había conspirado contra él
Él dijo Ògúndá vuela fuera, se vuelve Òkànràn
Olòkànrán sale volando, se vuelve Ògúndá
Un hipopótamo grande se cae de Agbagba
Agbagba se cae sobre un hipopótamo
La adivinación lanzada para incontable numero de árboles
Ellos estaban viniendo del cielo a la tierra
Les pidieron que realizaran el sacrificio
Ellos se negaron; ellos no ofrecieron el sacrificio
Es que el árbol de Àkó viene de de atrás y llevando una corona
Todos los árboles
Ustedes se confabularon
Usted destruyó la corona de Àkó
Todos los árboles.

Ògúndá Òsá A
Ifá le desea la fortuna buena de niños a esta persona. Él tendría descanso de mente y la vida lo agradaría. Él sólo debe ofrecer sacrificio.

Ela árbol de Odán en el espacio abierto con corteza sobresaliente
Adivinación lanzada para Òrúnmìlà
Le pidieron que realizara sacrificio
Tal que el acreedor del cielo vendría exigente para su dinero
Ofrecer sacrificio, ellos le dijeron a Òrúnmìlà
‘Cualquiera que el acreedor del cielo no vino a, demandar para su dinero’
‘Que vida de la persona no se cumple’ ellos dijeron
Él realizó el sacrificio
Una vez el hombre realiza el sacrificio
Él tendría una esposa
Él tendría un niño
¿Así, los niños acreedores son del cielo?
No sabría el trabajo para realizar
Todavía sabría como comer
Como del día que él nació en el mundo
Y empieza a chupar los pechos de su madre
Es adelante de ese día que el padre debe empezar a darle dinero
De ese día adelante que la madre debe empezar a incurrir en los gastos en él
Y todas las relaciones
Cuando él se madura, ellos cosecharían la inversión
Ifá dice que el niño es el acreedor del cielo
Él empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando su Babaláwos
Su Babaláwo estaba alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como su Babaláwo dijo
El árbol de Odán en el espacio abierto con corteza sobresaliente
Adivinación lanzada para Òrúnmìlà
Le pidieron que realizara sacrificio
Tal que el acreedor del cielo vendría exigente para su dinero
¿Quién es el acreedor del cielo?
El niño de uno
Es el acreedor del cielo
El niño de uno

Ògúndá Òsá B
Ifá le pide a esta persona que dé los regalos a los gemelos. Él no sería solo guardabosque. La fortuna buena de multitud de las personas estaría con él.

Olúfikufi
Olúwòkuwò
Àgbà dimú dimù
Adivinación del lanzamiento para Edun, yendo a los bosques de Ìjámò o sòdí
‘Este bosque de Ìjámò que yo voy’
‘¿Yo no iría solo?
¿Habría muchas personas para acompañarme?’
Ellos le aconsejaron a Edun que realizara sacrificio
Ellos le dijeron que él no iría solo
Ellos le desearon fortunas buenas
Edun realizó el sacrificio
Cuando Edun llego a los bosques de Ìjámò
Había números incontables de personas
Ellos estaban bailando y estaban regocijando
Ellos estaban alabando sus Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Ellos dijeron que era exactamente como sus Babaláwos habían dicho
Olúfikufi
Olúwòkuwò
Àgbà dimú dimú
Adivinación lanzada para Edun
Edun que iba a los bosques de Ìjámò o sòdí
El sacrificio era el antídoto asignado para él realizar antes de salir
Edun oyó el sacrificio y lo realizó
Edun no va de verdad solo
Nosotros siempre nos encontraríamos Edun en medio de las cosas buenas
Edun no va de verdad solo

Ògúndá Ìká A
Ifá desea bien a esta persona. La vida lo agradaría; él tendría descanso de mente y paz. Ifá ve a tres niños para esta persona. Los tres niños tendrían mucho éxito en su Carrera escogida.

Ìrè níí yèdí òpè
Adivinación lanzada para Aríyùnkésé, la esposa de Òrúnmìlà
Ella estaba llorando debido a niños
Era Aríyùnkésé, la esposa de Òrúnmìlà que estaba llorando porque ella no tenía ningún niño
Le pidieron que realizara sacrificio
Ellos le dijeron que preparara trozos encontrados en ñame machacado
Ellos lo usaron para preparar una poción de Ifá para ella
Ella se puso embarazada y tenía un niño
En el sexto día
Ellos congregaron para dar un nombre al niño
Ellos le preguntaron al padre que nombre del niño sería,
‘Nosotros usamos el trozo encontrado en el ñame machacado para preparar una porcion de Ifá para ella’
‘Antes de que ella pudiera tener el bebé’ Ifá dijo
‘Llame al niño Elémo n teyán’
Ellos nombraron al niño Elémo n teyán
La mujer todavía estaba encontrándolo difícil volver embarazarse después de destetar al primer bebé
Les pidieron que ofrecieran sacrificio a Òkò
Ellos ofrecieron el sacrificio a Òkò
Ellos tenían otro bebé
En el sexto día como de costumbre
Ellos convergieron para nombrar al niño
‘Que nombre habría de este uno es ‘? Ellos le preguntaron de nuevo a Òrúnmìlà
Llámelo ‘Abìdí òkò yàmbarì’
Ellos lo nombraron el Abìdí òkò yambarì
Después de un rato
La mujer no podría ponerse embarazada la tercera vez
Ellos consultaron Ifá de nuevo
La tercera vez consecutiva, ellos pidieron los sacrificios
‘Preparar vino de palma suficiente’ Ifá había dicho
Ellos prepararon el vino de palma
El Babaláwo lo usó para preparar una porción de Ifá para ella
Ella tenía otro bebé
Era un niño masculino como los primeros dos
En el sexto día de la ceremonia del nombramiento
‘Que habría este ser llame ‘? Ellos preguntaron
‘Llámelo Jàngbórúnkún abinú emu jìírìnkinkin’
El niño fue nombrado
Estos niños empezaron a crecer en edad entonces
Ellos estaban entrenando para volverse Babaláwos
Ellos combinaron su sacerdocio
Y practicaron sacerdocio juntos
Ellos fueron a la casa de Alájé fínfín en la ciudad de Ìdó
Él instrumento cuido muy bien de ellos
Ellos bebieron el vino de sárágede
Ellos dejaron la casa de Alájé fínfín en la ciudad de Ìdó
Y salio para la casa de Kònkò omo àmuyè
Él cuidó de ellos también
Ellos practicaron y practicaron su sacerdocio
Ellos llegaron a la casa de Oníràwò Àgbà
Entretanto les habían aconsejado que ofrecieran sacrificio antes de la llegada de estos niños
‘En caso de que ellos se ponen adinerados después en la vida’
‘Tal que los detractores no doblarían su cruce’
Pero la casa Oníràwò Àgbà en que ellos están entrando
Si ellos deben tener la suerte para capturar la riqueza allí
Ellos nunca vivirán para saber la pobreza de nuevo
Cuando ellos llegaron a la casa de Oníràwò Àgbà
El esclavo de cabeza (dirigir, mandar, adelantar) de Oníràwò Àgbà bloqueó su camino
Él los desaprobó la entrada para ver Oníràwò Àgbà
Oníràwò Àgbà le pidió que los permitiera entrar
‘Permítales venir a mí’ Oníràwò Àgbà dijo
‘Nada’ el esclavo de cabeza dijo
‘Si el va a dormir en esta casa’
‘Y practica su sacerdocio bajo este tejado’
‘Ellos deben estar listos resolver el enigma de los volúmenes de ésta calabaza’
Oníràwò Àgbà sacó el ñame machacado entonces
Él lo puso en uno
El carbón de leña negro
Los puso en el segundo
Él encontró una piedra
Él lo puso en la última calabaza
‘Mire estos tres recipientes
‘Si usted tiene éxito diciéndonos los contenidos dentro de ellos’
‘Nosotros le permitiremos marcharse’
Por otra parte
‘Usted esta dentro para una sentencia ‘ el esclavo de cabeza dijo
Elémo n teyán primero caminado delante (atrevido, precoz) y dijo
‘Para nosotros no conocemos los volúmenes de estas calabazas
‘El trozo pondera machacar su ñame más bien’
Ellos le pidieron a un esclavo que moviera la primera calabaza al lado
Las personas miraban el ojo del esclavo de cabeza
‘Estos muchachos son los sacerdotes reales ‘ ellos murmuraron
‘Para nosotros para no saber el volumen de estas calabazas el segundo dijo
‘La madera dura habría estado quemada al brote seco duro’
Entretanto es el carbón de leña el no quemado a la izquierda
Que está refiriéndose a como kókó
Era este tipo del carbón de leña que era disimulado en la calabaza
Ellos pidieron que ellos movieran la segunda calabaza al lado
Era el turno del tercero
Él movió cerca y dijo ‘Él Que tira una piedra vería la trayectoria de la piedra’
Ellos también pidieron que ellos se movieran la tercera calabaza
‘No le diga Oníràwò Àgbà dijo al esclavo de cabeza’
‘Cuando usted bloqueó su entrada’
‘Ellos son niños cuyo sacrificio se había ofrecido antes a su nacer’
La vida los agradó así
Ellos empezaron a bailar y regocijar entonces
Ellos estaban alabando su Babaláwo
Su Babaláwo estaba alabando Ifá
‘Era como nuestro Babaláwo predijo ‘ ellos cantaron en coro
Ìrè níí yèdí òpè
Adivinación lanzada para Aríyùnkésé, la esposa de Òrúnmìlà
Le pidieron que realizara sacrificio para niños
Cuando ella iba a tener los bebés
Ella tenía a Elémo n teyán
Ella tenía a Abìdì òkò yambarì
Ella tenía a àngbórúnkún abinú emu jìíìrìnkinkin
Ellos practicaron su sacerdocio
El llegó a la casa de Alájé fínfín en la ciudad de Ìdó
Ellos entraron en su casa
Ellos bebieron y bebieron el vino de Sárágede
Alájé fínfín los saludo
Él cuidó de ellos
Ellos fueron a la casa de Kònkò omo àmuyè
Ellos llegaron allí y bebieron el vino de Sárágede
Kònkò omo àmuyè los saludo
Ellos llegaron ahora a la casa de Oníràwò Àgbà
El esclavo de cabeza de Oníràwò Àgbà cerró la puerta firmemente
Ifá le había pedido al sacerdote que realizara el sacrificio
Antes de que ellos nacieran y empezaran practicando
Para que nadie cerrara la puerta de fortuna en ellos
Ellos oyeron hablar del sacrificio y lo realizan
Nosotros hemos traído la fortuna buena en multitud
Nosotros, los niños de Ìrè níí yèdí òpè,
Nosotros hemos traído las fortunas buenas en multitud

Ògúndá Ìká B
Ifá dice que ladrones robarían a esta persona de sus cosas. Ifá lo manda no maldecir a los ladrones porque es el mismo juego de ladrones que lo salvarían.

El granero se rasga en las piernas y se hace naufragar en la cima
Adivinación lanzada para un granjero de tiempo grande
Que estaba viniendo de la granja para comer el veneno
En los días antiguos
Granjeros construyen los graneros fuera de sus casas
Y guarda sus granos en él
Pero cuando este ladrón particular viene a robar
Él iría a la tienda de grano
Él robaría simplemente bastante para compensar sus deudas
Las esposas del granjero empezarían a maldecir al ladrón
‘¿Quién robó nuestro maíz?’ Ellos gritarían alrededor
‘¿Quién había sacado de nuestra tienda de grano ‘?
‘Déjelo solo; permítale ir’, el granjero diría
‘No moleste ustedes mismos’
‘Él había tomado sólo la cantidad que él desea
‘Déjelo solo’
‘Hay todavía más que suficiente en el granero’
‘Permítale ir’
En el primer año
Él no maldijo al ladrón
El segundo año
El Ladrón vino visitando de nuevo
Él robó algunas cantidades de granos
Las esposas del granjero empezaron lloviendo las maldiciones de nuevo
Déjelo solo, el granjero diría repetidamente
Él no maldijo ni abusó (maltrato, insulto, denigrar) al ladrón
¿El grano no está de nuevo en allí? Él preguntaría
El tercer año cuando el ladrón estaba robando
En cuanto él entrara en el granero
Simplemente entonces la esposa del granjero estaba sirviendo la comida de su marido
Casi entonces, el granjero estaba volviendo de la granja
El ladrón no podría escapar de nuevo
Él se hizo en el granero cubrir su cuerpo con el grano de maíz
La esposa menor puso el bueno al lugar usual
Desde que ella era la cargadora con la responsabilidad
El granero se situó externo simplemente de entrada
Pero la construcción del salón de descanso del pasaje
Donde la comida se pondría
Aparecía al ladrón como si es una escena de drama
El granero se rasgó a un lado que mantiene una apertura a la vista
Cuando la esposa menor puso la comida y salio
La mayor esposa salpicó algunas substancias dañosas en él
El ladrón estaba mirando la escena sin embargo de dentro del granero
En cuanto el marido entrara
Ellos estaban saludándolo, pidiéndole que viniera a la mesa para su comida,
El marido se sentaba ignorantemente con la comida
Él saborearía el sabor
Como empujones del granjero su mano en la comida
El ladrón razonó rápidamente en el granero
‘Si yo me quedo callado’
‘Y no dijo nada’
‘Es porque él está vivo que me dio la oportunidad de robar sus granos
Hace dos año’
‘Y el año pasado’
‘Yo estoy aquí para robar sus granos de nuevo este año’
‘Si yo no filtro este secreto a este granjero’
‘¿Yo no me pondría culpable ante Dios ‘?
En una voz fuerte, el ladrón gritó
‘Detén! ‘
‘Sólo caía su mano’
‘No coma esa comida’
‘Convoque a sus dos esposas ‘ el ladrón dijo cuando él bajó del granero
‘Esta mayor’
‘Le dice que mezcle bien el estofado’
‘Y come esa comida con el estofado’
‘Le dice que trague tres manojo en nuestra presencia’
La mujer empezó estremeciéndose
Ella no podría comer nada
‘Ésta es la persona que puso la comida ‘ apuntando a la segunda esposa
‘Pero ésta es la persona yo vi el veneno rociar en él’ el ladrón dijo
El hombre se inclinó el trozo en su mano
Él empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando su Babaláwo
Su Babaláwo estaba alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como su Babaláwo dijo
El granero se rasga en las piernas e hizo naufragar en la cabeza
Adivinación lanzada para el granjero de tiempo grande
El que estaba viniendo de la granja para comer veneno
¿Cuál está en el granero que había salvado a uno?
Un ladrón particular
Es uno en el granero que había salvado a uno
Un ladrón particular.

Ògúndá Òtúrupòn A
Una fortuna buena llegaría a esta persona. Las personas habrían intentado ganar esta fortuna pero no tendrían éxito. Él debe sacrificar dieciséis mazorcas de maíz. Ifá dice que la fortuna es una mujer. Ella es una mujer muy poderosa.

Ònà tótààrà mó yà
Adivinación lanzada para Ògún que va a siete bosques renombrados y arbustos
El que iba a casarse a Obá en su casa
Le pidieron que realizara el sacrificio
Todo el Irúnmolè había intentado casarse a Obà
Pero Obá no se agobia fácilmente
Todos los hombres que habían intentado favorecerla
Ella lo convertiría en una lucha
Y los golpearía a todos
‘Para casarse Obà? No yo
‘La mujer que estaría pegando a su marido’
‘Yo no la quiero’ todos ellos dirían
Todos ellos solo saldrían de ella
Ògún que ve el esfuerzo de todas las otras deidades como fútil sacrificó dieciséis mazorcas de maíz
Las mazorcas de maíz usados preparando la porción de Ifá
Ellos lo dieron a Ògún
Cuando Ògún estaba devolviendo el mismo día a casa después del sacrificio
Él se encontró a Obà en el camino
Él y Obà se comprometieron en un rato de la lucha
Obà que nunca estaba listo para cualquier asociación con cualquier hombre
Èsù tiró una mazorca de maíz a los pasos de Obà
Ella caminó en él y resbaló en la mazorca
Ella se cayó llana en la tierra
Ògún se cayó encima de Obà
Él rasgó los pantalones de Obà a un lado y ropa interior
Y tenía juegos de contacto sexual con ella
Los rumores extendieron rápidamente ‘Ògún había derrotado Obà y había soltado sus pantalones
Ògún empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando su Babaláwo
Su Babaláwo estaba alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como su Babaláwo había dicho
Ònà tó tààrà mó yà
Adivinación lanzada para Ògún que iba a siete bosques renombrados y arbustos
El que iría y se casaría a casa de Obà
Es Ògún que viene de detrás de que había realizado el sacrificio
Ògún derrotó Obà
Ògún había desatado sus calzoncillos
Ògún es el único uno detrás de ofrecer los sacrificios
Ògún exclusivamente.

Ògúndá Òtúrupòn B
Ifá dice que él ayudaría a esta persona a ganar. Ifá lo manda ofrecer sacrificio y debe preparar una calabaza llamada ‘ademu’. Él debe llenarlo de maicena dura. Él también debe preparar un tipo de pastel del fríjol llamado ‘Awòn’ En dos calabaza, él debe usar uno para Ifá y el otro para su Orí. La vida lo agradaría. Él grabaría éxito antes de dónde él había fallado.

El hoja del árbol fríjol de algarrobo (acacia, langosta) [leaf locust bean tree] no es bastante grande para envolver un trozo de comida
La hoja del arbol de ‘emi’ nos pega produciendo el sonido rítmico
Adivinación lanzada para Òrúntó, el niño de Obà tutu
Era el niño Obà tutu que había probado sus manos en todo sin el éxito
‘Por qué las cosas están en un enredo’? Él preguntó
‘Yo tengo ninguna riqueza
‘Yo no tengo ninguna esposa’
‘Yo tiré, probado y probado. Él dijo, frustrado’
‘Yo soy el creador de uno que debe desear (solicitar, anhelar, ansiar)’, ellos dijeron
‘Siempre que las cosas no sean como es deseado’
‘Si es por otro lado también agradables’
‘Es el mismo creador que uno debe decir’
‘Es el creador de uno tomar a alturas altas
Ellos le pidieron que preparara la maicena dura en la calabaza del àdému
‘Usted debe preparar dos de tal àdému completo de maicena’
‘Use uno para sacrificar a su Orí
‘Y el otro como el sacrificio a Ifá
Él debe preparar entonces que el pastel del fríjol llamado Awòn
‘Usted debe congregar Babálawos
‘Y usa la maicena y se endurece como el sacrificio a su Orí
‘Usted debe ofrecer oraciones entonces
‘Y llamar sobre su creador’
‘Todas sus cosas deben ponerse buenas’ ellos dijeron
Él hizo como dijeron
Las riquezas vinieron
Las esposas vinieron a él
Los niños no se omitieron
La fortuna buena de casa vino
Él estaba bailando entonces y estaba regocijando
Él estaba alabando sus Babálawos
Sus Babálawos estaban alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como su Babálawos dicho
El hoja del árbol fríjol de algarrobo (acacia, langosta) [leaf locust bean tree] no es bastante grande para envolver un trozo de comida
La hoja de árbol del emi nos pega produciendo el sonido rítmico.
La adivinación del lanzamiento para Òrúntó, el niño de Obà tútù
Él había estado probando sus manos en todos sin éxito
Le pidieron que ofreciera el sacrificio
Él oyó hablar del sacrificio
Y lo realizó
Cualquier casualidad triste o evento
Es uno que uno debe darlo encima
Todos los eventos son al destino de uno
El Dios de uno.

Ògúndá Òtúá A
Ifá pide a esta persona ofrecer sacrificio. Él tendría descanso de mente porque su fortuna buena llegaría a él. Él debe sacrificar vino a su padre.

El acreedor fue matado por la guerra (lucha)
Ìrègbà penetró (sumergir, hundir) el arroyo
Sànpònná mató al fiador
El testigo de la transacción se disparó (herir, matar, tirar) en la boca
Adivinación lanzada para Età
Que no tenía ninguna definición clara de día y noche
Le pidieron que ofreciera sacrificio
Había sólo cuatro días de la semana al principio
Algo que tiene que ser hecho debe caerse (bajar, descender, reducir) dentro de estos días
Età estaba tremendamente empobrecido
Él pidió prestado entonces de cuatro personas
Él pidió prestado de la Cobra
l Entuerto [Tort]
Él pidió prestado de la Hiena
El leopardo también le prestó algún diner
Él empezó a reparar el préstamo con los acreedores entonces
Él iría a servir en la granja de un acreedor en día uno
En el segundo día
Él procedería a la granja de otro acreedor
Hasta el fin de la semana del cuatro-día
En el quinto día
Que es llamado ‘orún’
Él marcaría con asterisco otro ciclo
Él tenía no ningún descanso incluso un solo día
Età se puso pensativo entonces
Él agregó dos cauris a allí
‘Por favor ayúdeme’ Él suplicó
Le pidieron que sacrificara mucho vino
Él también debe ofrecer el sacrificio a su padre
También le pidieron que celebrara bien su fiesta de Ifá
Éste es verso de Ifá que afirma el período de descanso después de una celebración anual
Età hizo como se dijo
Él dijo que era exactamente como sus Babaláwos le dijeron
El acreedor fue matado por la guerra (lucha)
Ìrègbà penetró el arroyo
Sànpònná mató al fiador
El testigo de la transacción se disparó en la boca
Adivinación lanzada para Età que no tenía ninguna definición clara del crepúsculo (anochecer)
Que no conoce ninguna mañana
Le pidieron que ofreciera sacrificio para él tener descanso
Età oyó hablar del sacrificio
Él lo realizó
Entretanto sus acreedores habían escuchar para nosotros sus tabús individuales
Nadie debe caminar en mi cola, la Cobra dijo
En cuanto a mí, nadie debe usar cualquier palabra para apropiarme, la Tortuga dijo
Nadie debe verter arena en mí, dijo la Hiena
Nadie debe mirarme directamente en los ojos, el Leopardo rugió
Como cada uno de ellos llegó para la celebración Età los invitó
La comida para los cuatro de ellos había sido servida junta
Età puso la comida ante ellos
La Tortuga llegó sin embargo tarde
Él no podría hacerlo primero al lugar en el momento designado
La Cobra estaba allí a tiempo
La Hiena también lo hizo
Así hizo el Leopardo
Cuando ellos empezaron comiendo
Ellos terminaron toda la comida incluso los Entuertos (agravios)
La Tortuga no se encontró la comida en su llegada
Antes de que la Tortuga pudiera enternecer cualquier formulario de disculpa,
El Leopardo lo apropió
‘Este uno solamente llegando’
Desconcertado y encolerizado
¿La Tortuga preguntó ‘Hizo nosotros no todos están de acuerdo que nadie debe apropiarme ‘?
‘¿Usted no debe de haber preguntado de la razón para mi retraso?’
En la venganza al que lo apropió
Él fue a mirar el Leopardo en los ojos directamente
‘Usted ha venido a mirarme en los ojos? El Leopardo dijo enojadamente
Como ellos estaba luchando
Ellos dos caminaron en la cola de la Cobra
La Cobra mordió la Hiena
Él también mordió el Leopardo
La Hiena se cayó en la Tortuga
La Tortuga no podría mover de nuevo
Como el veneno viaja a través de las venas del Leopardo
Él perdió el equilibrio, y con un porrazo pesado
Él se cayó en la Cobra
La Cobra no podría volverse de nuevo
La Cobra se murió
El Leopardo se murió
La Tortuga se murió
La Tortuga se murió
Pero cuando ellos se comprometieron en esta lucha
Età estaba rápidamente dormido
Él estaba demasiado cansado
Él no se despertó a lo largo de la noche
Incluso la próxima mañana, él todavía estaba durmiendo
El Età que tenía, previamente ningún conocimiento sombrío (crepúsculo, anochecer)
O alba
No era hasta la próxima tarde que él se despertó
Él se despertó asombrado para averiguar lo que quedaba en la tierra
¿Así que Dios puede ser bueno a alguien?
Ifá le pide a esta persona, ofrecer sacrificio a su padre,
Él dijo que el acreedor fue matado por la guerra
Ìrègbà penetró el arroyo
Sànpònná mató al fiador
El testigo de la transacción se disparó en la boca
Adivinación lanzada para Età
Que no tenía ninguna definición clara de día y noche
Le pidieron que ofreciera el sacrificio
Età oyó hablar del sacrificio y lo realizó
En la carrera larga
Età que no tenía nunca conocimiento de cualquier distinción entre noche y día
Età ahora descansa y ronca mientras duerme

Ògúndá Òtúá B
Òrúnmìlà dijo que es una cuestión de correr ajetreado
Ifá, yo digo que es una cuestión de estar con problemas (preocupación)
Los niños de la Rata estaban corriendo ajetreados
Ellos estaban con problemas
Yo inquirí de ellos por qué ellos estaban corriendo Ajetreados y con problemas
Los niños de la Rata dijeron que era debido a los niños
¿Òrúnmìlà les preguntó ‘¿usted sabría la devoción?’
Qué nosotros estamos pidiendo, la Rata había contestado
¿Qué esta Baba-Akèyò diciendo?
Òrúnmìlà preguntó que los niños de la Rata pueden reproducirse
Ellos prepararon una porción de Ifá para la Rata
Ellos estaban teniendo niños
Òrúnmìlà dijo de nuevo ‘es una cuestión de correr Ajetreado’
Ifá, yo digo que es una cuestión de estar con problemas
Los niños al Final estaban corriendo ajetreado
Ellos estaban con problemas
Yo les pregunté por qué ellos estaban corriendo ajetreado y con problemas
Los niños de Pez dijeron que era debido a los niños
¿Òrúnmìlà les había preguntado ‘¿Habría sus niños del Pez ser devotos (consagrados, fervientes)?’
‘Qué nosotros estamos pidiendo’, los Peces habían contestado
‘¿Que es este refrán del hombre?’
Òrúnmìlà preparó una porción de Ifá para los niños del Pez
Permítales reproducirse, Òrúnmìlà había instruido
Òrúnmìlà dijo que es una cuestión de correr ajetreado
Yo digo que es una cuestión de estar con problemas
Los niños del Pájaro estaban corriendo ajetreados
Ellos estaban con problemas
Yo les pregunté por qué ellos estaban corriendo ajetreado y con problemas
Ellos habían dicho que era porque ellos no tienen ningún niño
¿Òrúnmìlà les preguntó ‘usted se consagraría?’
Qué nosotros estamos pidiendo, los niños del Pájaro dijeron
¿Qué esta Baba Akèyò diciendo?
Ellos prepararon una porción de Ifá para los niños del Pez
Él les pidió que estuvieran reproduciéndose
Òrúnmìlà dijo que es una cuestión de correr ajetreado
Ifá, yo digo que es una cuestión de estar con problemas
Los niños del Animal están corriendo ajetreado
Ellos están con problemas
Yo les pregunté por qué ellos estaban corriendo ajetreado y con problemas
Los niños de Animal dijeron que era debido a los niños
Ellos preguntaron si se consagraran los niños del animal
‘Para qué nosotros estamos negociando’ y
¿Qué esta Baba-Akèyò diciendo? Ellos también habían dicho
Òrúnmìlà les pidió que prepararan una porción de Ifá para los niños del animal
Tal que ellos pueden reproducirse
Òrúnmìlà dijo que es una cuestión de correr ajetreado
Yo digo que es una cuestión de estar con problemas
Los niños del Hombre estaban corriendo ajetreado
Ellos estaban con problemas
Yo les pregunté por qué ellos estaban corriendo ajetreados y con problemas
Los niños de Hombre dijeron que estaba debido a los niños
¿Òrúnmìlà les preguntó? ¿Usted conoce la consagración (devoción)?’
‘Le dice usted habría’ Èsù dijo calladamente a los niños del Hombre
‘Nosotros observaríamos la devoción’ los niños de Un cantó en coro
Òrúnmìlà preparó una porción de Ifá para el hijo de Hombre
Él les pidió que estuvieran reproduciéndose
‘En dieciséis años’, Òrúnmìlà dijo
‘Yo regresaré a ver cómo ustedes todos habían viajado’
En la expiración de los dieciséis años
Los niños de Rata habían tenido muchos niños
Los niños de Pez eran innumerables
Los niños de Pájaro eran incontables
El hombre ha llenado la tierra entera
No había ninguna excepción con los niños del animal
Ellos también se habían reproducido y la casa ha estado llena
Pero cuando Òrúnmìlà estaba regresando
Él llamó primero sobre los niños de la Rata
Los niños de la rata no podrían reconocerlo de nuevo
Ellos estaban vertiendo arena en él
Todavía él se quedó con ellos durante dieciséis días
En abandono su casa
Él salio para la casa del Pez
Él llegó allí
Los niños de Pez estaban salpicando el agua sobre Òrúnmìlà
En el decimosexto día
Él salio de su casa
Él entró en la casa del niño de Pájaro
Los niños del Pájaro no podrían reconocer a Baba de nuevo
Ellos estaban defecando en su tela
En el decimosexto día
Él salio de su casa
Él llegó a la casa de los niños del Animal
La situación no era diferente, ellos se habían olvidado de Òrúnmìlà también
Ellos también estaban mordiéndolo
En el decimosexto día, él salió
Él entró entonces en la casa de Hombre
Como él estaba divisándose lejos fuera
Ellos estaban diciendo ‘àború boyè Baba, usted es bienvenido’
‘Usted es bienvenido’
Òrúnmìlà pensó dentro de él
‘Éstos son unos en busca del conocimiento’
Antes de un brillar de un ojo
Se extendieron las esteras en la tierra en colores diferentes
Se pusieron platos de comida y se sirvieron
El agua fría en reposo en muchos jarros
‘¿Confió usted tuviera una jornada buena Baba?
‘Venga y coma’
‘Usted el hijo de Hombre’
De aquí en adelante, use las ratas como ìràrí de sus propios niños
Si su niño está enfermo
Venga y sacrifique las ratas
El niño se pondría saludable
Los niños del Pez igualmente
Úselos como su fuente de comida
Y como ìràrí de sus propios niños
Él dijo cuando yo le demande por un pájaro
Usted debe cogerlos y debe sacrificarlos inmediatamente a mí
Y si yo pido por un animal
Nunca mire atrás
Vaya y encuentre el animal
Todos los niños de la rata, pez, animal, y el pájaro
Ellos son unos que usted debe usar como ìràrí de sus propios niños. Òrúnmìlà dijo
‘Yo entré en la casa de la Rata’
‘Ellos no pueden identificar quién yo soy de nuevo’
‘Yo entré en la casa del Pez’
‘Ellos no me conocen de nuevo’
Yo entré en la casa del Pájaro’
Ellos no podrían reconocerme de nuevo’
Los niños del Animal tampoco pueden reconocerme’
‘Pero usted, el hijo de hombre me conoce bien’
¿Qué serían entonces los ìràrí de un Akápò?
Los niños de la rata
Ellos son los ìràró de un Akápò
¿Qué serían entonces Irari de un Akápò?
Los niños del pez son ìràrí de un Akápò
Los niños del pez
¿Qué serían entonces ìràrí de un Akápò?
Los niños del pájaro son Irari de un Akápò
Los niños del pájaro
¿Qué serían entonces ìràrí de un Akápò?
Los niños de animales son ìràrí de un Akápò
Los niños de animales.

Ògúndá Ìretè A
Ifá dice que esta persona se haría un jefe en la tierra. Si su padre está vivo, Ifá dice que él debe ofrecer sacrificio al Orí de su padre. Es su padre que lo tomaría a las alturas mayores. Si su padre está muerto, su padre está en un lugar bueno en el cielo.

Ògún se pone un sombrero de rafia en la calle
Él está blandiendo una hoja de metal elegantemente
Adivinación lanzada para Àjànpondà
Que se haría el rey de Àkúré
‘Mi linaje sería el único para ascender al trono del rey de Àkúré? Él preguntó
Ellos le dijeron que realizara sacrificio
Ellos le dijeron que la vida estaría bien con él
Àjànpondá se volvió un rey entonces en la ciudad de Àkúré
Él estaba bailando y estaba regocijando
Él estaba alabando su Babaláwo
Su Babaláwo estaba alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como su Babaláwo dijo
Ògún se pone un sombrero de rafia en la calle
Él está blandiendo una hoja de metal elegantemente
Adivinación lanzada para Àjànpondá
Que se haría un rey tan hace al niño
Nosotros instalamos Àjànpondá como el rey de Àkúré
El padre asciende el trono tan hace al niño

Ògúndá Ìretè B
Ifá le pide a esta persona que realice el sacrificio. Ifá lo aplaca guardar los labios sellados. Si él tiene un amigo íntimo, él debe guardar los secretos para este amigo.

La boca que no adhiere ala vez (junto, al mismo tiempo)
Los labios no sellaron; traería los discursos explicativos a los labios
Adivinación lanzada para el Conejo
El amigo íntimo de Òrìsà
El conejo es un amigo íntimo de Òrìsà
Él vive con Òrìsà
Ellos han estado teniendo una relación buena
En un día fatal
Ellos le dijeron a Òrìsà que es necesario para él hacer el tambor de Ìgbìn
Y que el tambor se haría con una piel de animal
‘Qué piel de animal yo usaría’? Òrìsà preguntó
Òrìsà envió entonces por todos los animales en el reino
Que ellos deben verlo
Algunos de los animales vieron al Conejo sin embargo en el camino
Ellos hicieron algunos enquires de él
Ah, Conejo, ‘nosotros oímos hablar del mensaje de Òrìsà
‘Él ha enviado por todos nosotros’
‘Espera no hay ningún problema’ todos ellos le preguntaron
‘No diga yo le dije’, el Conejo contestó
‘Òrìsà quiere hacer un tambor’
‘Él quiere escoger la piel de animal para usar ahora’
‘Él quiere seleccionar el mejor de entre todos usted’
‘Que se usaría haciendo el tambor’ el Conejo concluyó
¿De quien la piel de nosotros sabemos que satisfaría el mejor su propósito?
Uno concluiría para usar
Él dijo a todos los animales que él se encontró en el camino
Él se encontró a Kúnnúgbá
Él le dijo
Él se encontró a Màsìà
Él le dijo
Él le dijo a Ìgalà
Èkìrì
Etu
Todos los animales en el reino
Incluso el Elefante
La casa de Òòsà se localiza sin embargo en un camino que es una unión
Él los vería todos desde la puerta trasera
Cuando sigue siendo sólo un día para ellos ver a Òòsà
Òòsà vio Etu bélénjé el niño de Olúugbó
‘Hola’, Òòsà lo saludó
‘Simplemente fino’ Etu devolvió los saludos lejos de el
‘Por qué usted no viene cerca a salúdeme’? Òòsà dijo
Etu reventó fuera cantando ‘Nosotros hemos oído en nuestra morada’
‘Nosotros también lo hemos oído por casualidad’
‘¡Que Òòsà quiere usar la piel de Etu para la fabricación del tambor mañana!’
‘Nosotros realmente hemos oído en nuestra morada’
‘Nosotros lo hemos oído por casualidad’
Que Òòsà quiere usar la piel de un animal para la fabricación del tambor mañana
Òòsà se puso sospechoso
Todos los otros animales también vinieron a aparecer
Ellos todos cantaron la misma melodía
Nosotros hemos oído en nuestra morada
Nosotros supimos en el camino
Que Òòsà quiere usar la piel de un animal para la fabricación del tambor mañana
‘Quién habría goteado este secreto’ Òòsà se preguntó
Él intentó razonar
‘Yo no dije a nadie’
Excepto, el Conejo,
‘Que está bien’ Òòsà dijo
‘¡Es su piel que yo usaría en cambio!’
Ellos quitaron la piel del conejo
Como resultado no tenía ninguna piel en él de nuevo
Las personas empezaron a rogar a Òòsà ahora
Como una señal de gesto bueno, Òòsà aceptó su súplica
Él les pidió que trajeran lana de algodón
Y también debe traer el almidón de maíz frío
Y que ellos deben usar la maicena para encolarlo a su piel
Si uno quema la piel de un Conejo
Inmediatamente el fuego llega a situar mientras el almidón se enfría
Empezaría a rasgar inmediatamente
La boca que no pega juntos
Los labios no sellaron
Traería los discursos explicativos a los labios
Nosotros hemos oído en nuestra morada
Nosotros lo oímos por casualidad en el camino
Que Òòsà quiere usar la piel de un animal para la fabricación del tambor mañana
Nosotros hemos oído en nuestra morada
Nosotros lo oímos por casualidad en el camino
El conejo, usted no se habla con voz hueca cerca
Usted tampoco guarda los labios sellados.

Ògúndá – las palabras difíciles:
1- Omonídindinrin: el Nombre de un Babaláwo. También forma un ritmo
2- El rere de Orí n Tirèère: UN tipo de retóricas que juegan alrededor del rere de ‘’. (Lt) ‘que el destino Bueno es para el Entuerto ‘
3- El Agomgo sígo sígo: los Nombres de babalawos. Ningún significado claro
4- Tùè: Los quicks actúan de escupir saliva o la cosa no deseada fuera de la boca
5- Ookú: los Saludos sobre cuando quiera del día. Es un prefijo (pero podría estar de pie exclusivamente). Si cualquier periodo del día o evento se agrega para hacer un sufijo, entonces estrecha los saludos a ese tiempo del particular.
6- Gbonhingbonhin: Un adjetivo que describe la vitalidad o vigor de una cosa particularmente de la dureza de piedras. El corolario es entonces que describe la fuerza de un hombre.
7- Alágbàlákin: el Nombre de una persona
8- El nlá de Òtìtà Abìdí Yèrèpé: ‘Òtìtà ‘ aquí es una gallina muy grande y madura. El yèrèpé de Abìdí describe las nalgas sin embargo como ser muscular y robusto.
9- Oníyinmì Àràpà Semejante: el Nombre De una persona por completo.
a. Nosotros no estamos todavía en el nivel de germinar el frijol de la langosta frescamente sale,
b. Nosotros no estamos todavía en el nivel de gran polvo de la tierra,
c. Nosotros no estamos todavía en el lugar dónde arena es difícil de masticar en la boca de uno,
Las tres frases describen la paciencia que Àràpà Semejante había sido anteriormente
Ejerciendo diciendo que su temple no se había estirado a su límite elástico.
10- Àdí: el derivable de Aceite del grano de la palma
11- Epo: el aceite de la Palma
12- Ògún: la Deidad en el mando de Hierro y su derivado
13- Òkùsú: UN animal místico encontró a lo largo de los bancos del río en los bosques salvajes. Encuentre en el gemelo de un pueda y hembra. Ellos no se matan fácilmente y se igualan por qué mató por un cazador renombrado. Matando se vuelve el problema porque la carne no debe matarse el aire abierto que cualquier mosca común que aterriza en él pudo el infl—-la locura permanente en el carnicero si empercha adelante–la piel.
14- Abahun Àjàpá: Una denominación para la Tortuga
15- Àsèse: La práctica cultural rudimentaria el da lugar para tripular. Es la base en que todo el cultu— las asociaciones e interrelaciones son basado.
16- Las barbas para el reposo de castigo: Analo— describiendo la barba anormalmente crecida y bigote adelante— las bocas de fundamentalistas islámicos.
17- Ikin: Un instrumento de adivinación. Las semillas de la palma especiales
18- Àkùko Gàgàrà: UNA palabra rítmica. (Lt) El— el gallo
19- Àkò, Òsìn: los pájaros de agua Típicos
20- Àsegbé: UN tipo de medicina mágica que el ensu—-ese uno se exonera o absolvió de todo el mos de actos—-ofensas castigables o crímenes.
21- Cuando el árbol de Àkó se corona: Proverbial. Telli— aproximadamente el tiempo de su floración
22- Edun: los niños Gemelos
23- Elémo el teyán de n: el Nombre de una persona. Acuñado fuera los grupos encontrados el ñame golpeado. Emo es el clum—while Iyán, se golpea el ñame.
24- Abìdí Òkò Yambarì: Òkò es una flecha. Abìdí Ò— Yambarì describió el flecha siendo entonces

Deixe um comentário