Òwónrín Méjì

Él está comerciando y se queja de no hacer ganancias. Debe ofrecer sacrificio y sus caminos estarán abiertos. Él eclipsará a sus enemigos.

Síbà lé mi
Kí n síbà lé ợ
Bí Yèrèpé ti síbà lÉèşún
Ká jợ síbà léraa wa
A dífá fún Sièjidé
Sièjidé ti ó móợ sòwò Ợjà ń níná
Ợmợ Ợba ni Sièjidé lóde Òyó
Ợjà ní móợ ná
Ó wáá tajà tajà
Ợjàa rè ò tà
Ó bá mú eéji kún ẹéta
Ló bá tợ Òrúnmìlà lợ
Ó ké si àwợn “Òwón Owó làá náwó mini”
Àwợn “Òwón omi làá pèsun”
Àwợn “N tó bá wón làá pè níyàn”
Ó ní kí àwợn métèèta ó yẹ òun lóókan ibò wò
Wón níwợ Sièjidé
“Ó sòwò sòwò ợjàà rẹ ò tà lo dá Ifá yìí sí”
Ệbợ ní kó rú
Ợjàà ré ó sí móợ tà
Sièjidé bá rúbợ
Ó rúbợ tán ó bá bèrè síí lá
N ní wá ń jó n ní ń yò
Ní ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn Babaláwo tòún wí
Síbà lé mi
Kí n síbà lé ợ
Bí Yèrèpé ti síbà lÉèşún
Ká jợ síbà léraa wa
A dífá fún Sièjidé
Sièjidé ti ó móợ sòwò Ợjà ń níná
Èyí tíí sợmợ ợba lóde Òyó
Ệbợ ń wón ní ó şe
Ệ yáa wá rajà ợmợ ợba
Ệ pò sinsin wáá ẹ wáá rajà ohùn yìí ó wón!
Ệ yáa wá rajà ợmợ ợba.
Apóyese en mí.
Para que yo me pueda apoyarme en ti.
Así como las ortigas se apoyan en las salvajes hiervas.
Nosotros nos apoyamos unos a los otros.
Lanzaron adivinación para Sièjidé, que tomaría el comercio como su medio de sustentación.
Sièjidé era la hija del rey de Òyó.
Ella se había especializado en marketing, y aunque negociaba y negociaba, no obtenía buenos dividendos.
Ella adicionó dos cowríes a tres y vino a ver a Òrúnmìlà.
Ella llamó a los sacerdotes:
“Òwón Owó làá náwó mini”
“Òwón omi làá pèsun”
“N tó bá wón làá pè níyàn”
Quienes lanzaron Ifá usando ibò para ella.
Le dijeron que debía ofrendar para obtener buenas ganancias.
Ella sacrificó y empezó a ver buenas ganancias en su comercio.
Entonces ella se regocijó y alabó a sus babaláwos.
Ellos se regocijaron y alabaron a Ifá.
Apóyese en mí.
Para que yo me pueda apoyarme en ti.
Así como las ortigas se apoyan en las salvajes hiervas.
Nosotros nos apoyamos unos a los otros.
Lanzaron adivinación para Sièjidé, que tomaría el comercio como su medio de sustentación.
Y aquella que era también princesa del reino de Òyó, sacrificó en la forma en que ellos habían prescrito.
Por consiguiente venga y compre de los artículos del niño del rey.
Usted junte a toda la muchedumbre para comprar los escasos artículos.
Venga y compre de los artículos del niño del rey.

Akarasangba Òşùmàrè
Òşùmàrè náà Akarasangba
A dífá fún Ìrókò Ògò
Níjó ti ń bẹ láàrin Òtá sáńgílítí
Ààrin Òtá ti òún wà yí?
Òun le şégun báyìí
Wón ni kó rúbợ
Ó bá rúbợ
Ló bá ga ju gbogbo pàňti igbó
Ló bá tẹ gbogbo àwợn òtá è mólè
N ní wá ń jó n ní ń yò
Ní ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn Babaláwo tòún wí
Akarasangba Òşùmàrè
Òşùmàrè náà Akarasangba
A dífá fún Ìrókò Ògò
Níjó ti ń bẹ láàrin Òtá sáńgílítí
Ệbợ n wón ni ó şe
Ó wáá gbébợ ńbè
Ó rúbợ
Ìrókò Ògò nikàn ló yợrí jú wón lợ
Ìrókò Ògò.

Akarasangba Òşùmàrè
Òşùmàrè náà Akarasangba
Lanzó adivinación para Ìrókò Ògò, cuando se encontraba rodeado de enemigos potenciales.
¿Podré vencer a estos enemigos que están dónde yo moro? Él se preguntó. Ellos le dijeron que debía sacrificar. Así lo hizo.
Él creció por encima de todos los céspedes y arbustos del bosque.
Y controló a todos sus enemigos totalmente.
El bailó y alabó a sus babaláwos.
Ellos alabaron a Ifá.
Akarasangba Òşùmàrè
Òşùmàrè náà Akarasangba
Lanzó adivinación para Ìrókò Ògò, cuando se encontraba rodeado de enemigos potenciales.
El sacrificio fue la solución prescrita para él; cosa que escuchó y realizó.
Ìrókò Ògò, los ha eclipsado a todos.
Ìrókò Ògò.

Òwónrín Ogbè

Se deberá seguir la senda ancestral para ser feliz. Todo lo que se haga se deberá rendir respeto a la línea ancestral, y guardarse de tener un buen carácter. Ifá lo manda no vengar desaires hechos a él.
Si cualquiera le pide prestado algo a él y el peticionario no podría encontrar lo original para devolver, y está listo a reemplazar el artículo pedido con una réplica; esto él debe coleccionarlo porque si él se niega y está decidido a cobrar, él o ella lo sentirán muchísimo.

Pèkútú yẹkè pèkútú yẹkè
Awo Jéésù ló dífá fún Jéésù
Níjó ti ń tòrun bò wálé ayé
Ilé ayé tóun ń lợ yìí
Òun ó şe le rí èèyàn kó jợ?
Ó bá tójú aàrùún iténí
Ogóji àdibò
Wón ní kó tợ Ifá lợ
Ńgbà ó dódò Ifá
Wón gbé Ifá kalè
Erín ńlá yợ kàngí lójú ợpón
Nígbà ti wón ó rìí
Wón rí Òwónrín lówó òtún
Ogbè lówó òsi
Wón ní ó pè pèè pè
O ò rí náà lo bèèrè sí?
Wón ní ó lòó fi ilá rúbợ
Wón rúbợ tán
Ó tún pè pèè pè
Kò tún rí
Wón ní kó tún kó òrúnlá wá
Àti ợpợlợpợ owó
Ó tún kó o wá
Wón ní kó şe ợbè ilá lótò
Kó si se òrúnlá
Kó gún Iyán
Kó si ro ợkà
Kó wáá loodi ilú
Kó lànà gbợợrợ já oríta
Kó wáá kólé ganta níbè
Kó wèwù gbợợrợ
Kó si di Àmùrè pupa
Kó móợ wáá jó
Kó si móợ pe babaa rè
Gbogbo ohun tóo ni ò tó
Gbogbo è ní ó sùn ó bò
Jésù bá şe béè
Ó loodi ilú
Ó kólé ganta sóríta
Ó kó àwợn ợmợ kéékèèké jợ
Ní bá ń kợrin
Ní ń lợ ní ń bò
Yóó bàá jó lợ, yóó tùún jó bò
A si tún kó sínú ilé òhún
Àwợn èèyàn bá pé pitimu
N ní wá ń jó n ní ń yò
Ní ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn Babaláwo tòún wí
Pèkútú yẹkè pèkútú yẹkè
Awo Jéésù ló dífá fún Jéésù
Níjó ti ń tòrun bò wálé ayé
Wón ní ó rúbợ kó lè bà léni
Kó lè bà léni léyin piti piti piti
Òrúnmìlà ní ó rúlá
Ó rúlá béè ni ò rénikan
Ó ni ó şe ijẹ şe imu
Kó loodi ilú
Kó lòó kólé ganta síbè
Ní wáá ń jóó lợ níbè
Ni ń yò níbè
Ní wá ń dárin
Pèkútú yẹkè pèkútú yẹkè
Bàbà fợrúnlá jẹkà ó yo
Pèkútú yẹkè
Wòó, wòó, wòó, wòó
Ni ń paté
Ńgbà ó yá
Àwợn èèyàn bá ri pé oriin rè dùn
Wón bá ń bá a kợ ó
Ní bá tún ń şe
Òwónrínşogbè, Òwónrínşogbè
Bàbà fợrúnlá jẹkà ó yo
Òwónrínşogbè
Wòó, wòó, wòó, abbi
Ńgbà ó papé di ợwó iròlé
Ti ó móợ bò wálé
Àwợn méjì tèlé e
Ó kó méjì òhún
Ó lòó fi han Ifá
Ifá pé kó loodi ilú kejí
Kó tún lòó şe bákan náà
Kó kólé ganta síbè
Kó lànà gbợợrợ síbè
Kó tún móợ jó
Ó tún şe béè
Ó tún dárin
Ní ń şe Pèkútú yẹkè pèkútú yẹkè
Bàbà fợrúnlá jẹkà ó yo
Pèkútú yẹkè
Wòó, wòó, wòó, abbi
Gbogbo èèyàn tún bá a ńbè
Wón bá tún ń jó
Ńgbà ó di ợwó àsálé
Àwợn méjì tún tèlé e
Ó tún loodi ilú kẹta
Ó tún dárin
Ó tún jó
Ó tún rí méjì miin
Ńgbà ó tún yá
Ó loodi ilú kẹrin
Ó tún jó jóó jó
Ó tún dárin
Ní ń pé Pèkútú yẹkè pèkútú yẹkè
Bàbà fợrúnlá jẹkà ó yo
Pèkútú yẹkè
Òwónrínşogbè, Òwónrínşogbè
Bàbà fợrúnlá jẹkà ó yo
Òwónrínşogbè
Wòó, wòó, wòó, abbi
Ó bá tún bèèrè sìí jó
Ńgbà tí ó mée relé
Tí ilé tún şú dèdèèdè
Àwợn méjì tún tèlé e
Ó bá kó àwợn méjèèjợ
Ó kó wợn lòó han Ifá
Ifá pé iwợ Jéésù
Nňkaan ré ó móợ jợ
Ifá pé púpò ló pè
Şùgbón diè ló ri
Ó ni şùgbón diè tóo ri un
Yóó di ńlá mó ợ lówó
Ifá ni móợ lợ iwợ Jéésù
Jéésù bá lợ
Béè ni Jéésù şe tóbi láyé tée dòní
Ifá pé eléyiun ó tóbi láyé.

Pèkútú yẹkè pèkútú yẹkè
El sacerdote de Jesús, lanzó adivinación para Jesús, cuando venía del Cielo a la Tierra.
¿Cómo seré capaz de obtener seguidores en la Tierra? Él preguntó.
Él encontró cinco peniques por la estera extender.
Y cuarenta peniques por el ìbò lanzar.
Y se fue a consultar a Ifá. Allí le dijeron que había salido el gran Odù de Òwónrínşogbè.
Ellos le dijeron que él trataba de llamar a una asamblea sin ninguna razón de consultar Ifá. Le pidieron que sacrificara okra (Quimbombo).
Él sacrificó y llamó y llamó, pero nadie venía.
Y le fue pedido traer quimbombo seco de la tierra, y un poco de dinero. Le dijeron que preparase una sopa de quimbombo fresco y otra sopa de quimbombo seco, además debía machacar ñame y hacer pudin de harina de ñame.
Él debía proceder entonces a las afueras de la ciudad.
Él debía hacer un camino recto a la unión del camino.
Él debía construir una choza allí en la unión.
Y atarse un cinturón rojo en su cintura.
Allí debía bailar y cantar, invocando el espíritu de su padre.
“Una vez, invoques a tu padre, todo lo que desees, llegará en gran abundancia”. Jesús hizo todo como se le indicó.
Y allí delante de la choza, se congregó una gran multitud para observarle, cantar y danzar, en sus invocaciones.
El bailó y alabó a sus babaláwos.
Ellos alabaron a Ifá.
Pèkútú yẹkè pèkútú yẹkè
El sacerdote de Jesús, lanzó adivinación para Jesús, cuando venía del Cielo a la Tierra.
Ellos le pidieron sacrificar para tener seguidores.
Ofreció quimbombo, pero sin brindar aún el ñame.
Le pidieron entonces brindar alimentos y bebidas.
Y así lo hizo, reuniéndose una gran multitud a su alrededor.
Y él continuó cantando e invocando.
Pèkútú yẹkè pèkútú yẹkè
El Padre usó sopa de quimbombo y pudín de harina de ñame para comer con satisfacción de todos.
Pèkútú yẹkè
Wòó, wòó, wòó, wòó
Después de un corto tiempo, él estuvo aplaudiendo mucho.
El pueblo supo que sus canciones eran muy melodiosas y se unieron a él en sus cantos e invocaciones.
Y él gritó estentoreamente:
¡Òwónrínşogbè; Òwónrínşogbè!
El Padre usó sopa de quimbombo y pudín de harina de ñame para comer con satisfacción de todos.
¡Òwónrínşogbè!
Wòó, wòó, wòó, wòó
Él aplaudió y aplaudió hasta que oscureció y antes de retirarse a dormir.
Dos hombres le siguieron y él los tomó y los mostró a Ifá.
Ifá le pidió que los llevase al lado Oeste de la ciudad y allí desarrollase lo mismo que había hecho.
Y así él lo volvió a realizar.
Pèkútú yẹkè pèkútú yẹkè
El Padre usó sopa de quimbombo y pudín de harina de ñame para comer con satisfacción de todos.
Pèkútú yẹkè
Wòó, wòó, wòó, wòó, el aplauso sonó
El pueblo le volvió a ver y se unieron a él en sus cantos y rezos hasta bien entrada la noche.
Dos personas más se le unieron como seguidores.
Y se fueron a la parte Norte de la ciudad y allí conformaron la misma ceremonia de cantos y rezos.
Luego se fueron a la parte Sur de la ciudad y allí repitieron sus acciones.
Y cantaron y rezaron diciendo Pèkútú yẹkè pèkútú yẹkè
El Padre usó sopa de quimbombo y pudín de harina de ñame para comer con satisfacción de todos.
Pèkútú yẹkè
¡Òwónrínşogbè; Òwónrínşogbè!
El Padre usó sopa de quimbombo y pudín de harina de ñame para comer con satisfacción de todos.
¡Òwónrínşogbè!
Wòó, wòó, wòó, wòó
Y antes de terminar sus cantos y rezos, se le unieron hasta llegar a ocho, a quienes mostró a Ifá.
Ifá dijo: -¡Jesús, tú esfuerzo será premiado!-
-¡Tus cosas serán como las desees para ellos!-
-¡Llamaste a muchos y vinieron a unírsete unos pocos!-
-¡Pero ellos llegarán a convertirse en grandes hombres!-
Ifá dijo:-¡Entonces ve y haz lo tuyo Jesús!-
Y así fue como Jesús y sus seguidores fueron grandes.
Ifá dice que esta persona, será muy bien famosa y reconocida por todos.

Ó şe mí
Mo şé san
Adié dà mí lóògùn nù
Mo fó ợ léyìn
Igbá oró ì í fó
Òşùnwòn Oró ò ya bòrò bòrò
Igbá táa bá fi wín Ợkà
Làá fìí san án
A dífá fún Òwónrín
Ti ń lợ rèé so Ìlèkè mó ợmợ Ogbè lórùn
Nígbà ìwásè
Ợsàn Àgbálùmò ni Òwónrín gbin
Ó si tợrợ kòkò ògi tó jádií lówó Ogbè
Ó fi bợ ợrùn àgbálùmò òhún ńtorí ewúré
Ợsàn bá dàgbà ó ti bẹrẹ síí so
Líló wáá kan kòkò ògi ti Ogbè fún Òwónrín
Ó bá ní kí Òwónrín ó fún òun ni kòkò òun
Òwónrín ni bóó láá wa ti şe?
Ìkòkò rẹ lòún fi bợ ợsàn lórùn yìí
Ợsàn náà ní si ti ń so yìí
Ogbè ní dandan ikòkò tòun lòún ó lò
Òun ò féé lo kòkò ẹlòmiin
Béè ni ón şe mú ợsàn
Wón bá gé àgbálùmò tó so látòkè délè
Léyin ợjó díè
Ợmợ Ogbè tó ilé ợkợó lợ
Wón si gbợdò so Ìlèkè mó ợmợ lórùn
Kó tóó lợ ilé ợkợ
Orísiírísií Ìlèkè ni si ń bẹ lódò Òwónrín
Ogbè bá sáré lòó yá òkan lódò òré è
Òwónrín fún Ợmợ Ogbè ní Ìlèkè
Ó wợ ilé ợkợ tòun tilèkè lórùn
Ợjó kẹtàdínlógún ni àwợn ợmợ Obìnrin sìí lợ ilée bábá wợn
Ti wón ó jàá Ìlèkè lórùun wợn
Òwónrín bá takú pé wón ò gbợdò já Ìlèkè òun
Kín ló dé?
Òwónrín kò jálè
Ó ní wợn ò gbợdò já Ìlèkè
Wón bó Ìlèkè sókè
Kò bó
Wón sí gbợdò já Ìlèkè lójó náà
Bóo làwợn ó ti wáá şe?
Òwónrín ni èyín ti gbàgbé ní
Igbá oró kan a móợ fó ni?
Oşùnwòn oró kan ì í fàya bòròbòrò
Igbá táa bá fi wínkà
Làá fíí san án
Bádié bá da ni lóógùn nù
Ệyin è làá fó
Ệni ó bá şe ni
À á şéé san ni
Şebí òún gé ợsàn òun ní lójó kiiní
Hain, kí wón ó gé iyuun náà!
Béè ni ón şe gé ợmợ lórí
Ní ón bá yợ Ìlèkè fún Òwónrín.
Ogbè ni hàáà
Àşé oró àkókó
Àşé kò dàbí oró àdágbèyin?
Ifá yìí kó ni ní sùúrù
Àti fifí làákàyè gbé ilé ayé
Àyin éyin ni Ogbè ń yin àwợn Babaláwo
Ó şe mí
Mo şé san
Adié dà mí lóògùn nù
Mo fó ợ léyìn
Igbá oró ì í fó
Òşùnwòn Oró ò ya bòrò bòrò
Igbá táa bá fi wín Ợkà
Làá fìí san án
E dákun iwà rere ni ẹ jé a móợ hù ẹ dáákun!
Òwónrín so Ìlèkè mó ợmợ Ogbè lórùn
Kó bá já sórí ikú.

Él me despreció.
Yo me vengué.
Una gallina desparramó mi medicina.
Yo rompí sus huevos.
La jícara de carga no se romperá.
Las jícaras de carga no se rasgan, ni se salen fácilmente.
La jícara usada para pedir prestado el maíz es la que debe usarse para reembolsarlo.
Lanzaron Ifá para Òwónrín, cuando venía a atar cuentas en el cuello de la hija de Ogbè.
En días atrás, Òwónrín había plantado un árbol de cereza y pidió prestada una olla de almidón sin fondo de Ogbè.
Él la usó para proteger el árbol de cereza creciente de las cabras en su alboroto.
La planta de cereza dentro de un periodo corto de tiempo creció y germinó extensivamente.
Ogbè estaba sin embargo, necesitó de la olla de almidón prestada a Òwónrín.
Él se la pidió a Òwónrín, quien asombrado le dijo que su olla era la que había puesto en el árbol de la cereza.
El árbol ha empezado a germinar, él explicó.
Ogbè se negó a diciendo que quería su propia olla particular, y no quiso una nueva.
Quitarla, era cómo si el árbol fuera tumbado, ya que era grande la magnitud de germinación para quitar la olla de almidón.
Después de algún tiempo, la hija de Ogbè estaba bastante madura para casarse. Y es un imperativo que deben atarse las cuentas en su cuello, antes de que ella se casara.
Sin embargo, Òwónrín era el custodio mayor de todos los tipos de cuentas.
Ogbè corrió rápidamente para pedir prestada una de su amigo.
Òwónrín le dio la cuenta que él deseó a Ogbè.
Ella lo ató en su cuello y se casó.
En el decimoséptimo día, la novia tiene que regresar a la casa de su padre sin embargo, con tal que las cuentas se cortarían y se tirarían fuera de ella.
Òwónrín se negó entonces descaradamente a permitirles cortar sus cuentas del cuello de la señora.
¿Por qué? Ellos preguntaron.
Òwónrín era la inclinación del infierno.
Él se negó a permitirles cortaran fuera sus cuentas.
Ellos fijaron las cuentas en el cuello de la muchacha de forma que no pudieran quitarse.
Ellos la tiraron abajo.
Sus hombros eran demasiado anchos para permitir su paso y es un imperativo que las cuentas deben cortarse ese día.
¿Qué podemos hacer, ellos dijeron?
Òwónrín dijo:-¡Olvídense!-
-¿Podría romperse la jícara de carga?-
-¿Podrían las jícaras de carga rasgarse, y salirse fácilmente?-
La jícara usada para pedir prestado el maíz es la que debe usarse para reembolsarlo.
Si una gallina desparrama la medicina de uno.
Uno romperá sus huevos.
Si alguien nos ataca, uno se vengará.
Recuerden que tuve que cortar el árbol de cereza en último momento.
Así, que también permítanos el corte que uno desea hacer para quitar las cuentas.
Así fue cómo la niña fue decapitada.
Y la cuenta fue alejada de la cabeza decapitada para Òwónrín.
Ogbè lloró amargamente.
¿Así el primer ataque, no es tan doloroso como el último?
Este verso de Ifá nos enseña a tener auto-control y saber dominarnos internamente en momentos duros, así como saber usar el sentido común en los juicios de la vida.
Ogbè imploró a sus babaláwos, pero era ya muy tarde y dijo:
Él me despreció.
Yo me vengué.
Una gallina desparramó mi medicina.
Yo rompí sus huevos.
La jícara de carga no se romperá.
Las jícaras de carga no se rasgan, ni se salen fácilmente.
La jícara usada para pedir prestado el maíz es la que debe usarse para reembolsarlo.
Permítenos la indulgencia del buen carácter.
Òwónrín, ató cuentas en el cuello de la hija de Ogbè y esto resultó que fuese muerta.

Òwónrín Òyèkú

Ifá le pide que ofrezca dos platos con ekuru blanco y dos platos más mezclados con aceite usados para proveer a sus enemigos. Ifá le pide que sea cauteloso, que así podrá hacer grandes cosas. Deberá sacrificar para sobrepasar a sus enemigos.

Ìrókò jiwà jiwà èyìnkùlé Onígbò
Níí şefá fún Onígbò Asùnlólá
Ợmợ ajayé Ifá gbindingbindin bi ẹni ń láyin
Níjó ti ń sunkún òun ò lájé
Wón ní kó rúbợ
Wón níre ajé fún un pitipiti
Onígbò bá rúbợ
Ajé dé fún Onígbò
Àşé wợn ò ti jé kí ire è ó wợlé ni
Ayé bé yẹ Onígbò
Ijó ní ń jó n ní ń yò
Ní ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Olódùmarè keji ti ń tún ilé ayée şe
Àşé ayé le yẹni to báyìí ?
Ìrókò jiwà jiwà èyìnkùlé Onígbò
Níí şefá fún Onígbò Asùnlólá
Ợmợ ajayé Ifá gbindingbindin bi ẹni ń láyin
Èyin ẹ wo Ìrókò jiwà jiwà èyìnkùlé Onígbò
Gbogbo ara ló fi so bí okùn
Gbogbo ara ló fi şe idẹ
Gbogbo ara ló fi soa jé winnkinkin kanlè
Ayé Onígbò wáá dára.

El floreciente árbol del Ìrókò en el patio de Onígbò.
Realizó la adivinación a Onígbò Asùnlólá, el hijo de ajayé Ifá gbindingbindin bi ẹni ń láyin, cuando se quejaba de no tener riquezas.
Ellos le pidieron que ofrendara y desearon para él mucha riqueza.
Onígbò ofrendó y la riqueza llegó a manos llenas para él, y tuvo mucha paz y alegría extendida.
Él bailó y alabó a sus babaláwos. Ellos alabaron a Ifá. La Vida le fue placentera.
El segundo de Olódùmarè que está envuelto reformando el Mundo.
¿Así que usted puede hacer esto agradándome a mí la vida?
El floreciente árbol del Ìrókò en el patio de Onígbò.
Realizó la adivinación a Onígbò Asùnlólá, el hijo de ajayé Ifá gbindingbindin bi ẹni ń láyin, quien está disfrutando la benevolente vida que Ifá le ha dado como si goteara miel.
Miren el floreciente árbol del Ìrókò en el patio de Onígbò.
Las cuentas germinando totalmente en el cuerpo.
El latón germinando totalmente en el cuerpo.
Germinando totalmente desde el dedo del pie hasta la cabeza.
La vida de Onígbò será muy buena.

Ilú oró wợn ò júgbèé
Ilú àjòji wợn ò júhe
Íyà ló jẹ àjòji títíítí
Ló tara ilú è jejeeje
A dífá fún Igi Tééré
Èyí ti ń sawoó relé Onígbò
Igi Tééré délé Onígbò
Ó bá bèrè síí so ajé
Onígbò ń kó o
Igi Tééré délé Onígbò
Ó so èjigbàrà bàbá mokún
Onígbò ń kó o
Igi Tééré délé Onígbò
Ó so lááràngúnkà aşợ ợba tó koná yanranyanran
Onígbò ń kó o
Onú è ń dún
Àjòji ni ń dá bírà fóun báyìí?
Ayé yẹ Onígbò
Igbà ó pé sàà
Igi Tééré bá so Orí
Àwợn èèyàn bá lòó pé Onígbò
O ò wáá wo igii rẹ!
Igi Tééré ló yợ Orí báyìí?
Onígbò ni àfi báa ba gé Igi Tééré
Àwợn èèyàn ni ẹ è ráyé bí o?
Níwợ Onígbò
Igi Tééré so Ajé
O ń kó o
Ó so èjigbàrà bàbá mokún
O ń kó o
Ó so lááràngúnkà aşợ ợba tó koná yanranyanran
O ń kó o
Igi Tééré wá so orí
Ó wáá ni kàwợn ó sá ge igi
Wón níwợ Onígbò şe pèlépèlé o
Ilú oró wợn ò júgbèé
Ilú àjòji wợn ò júhe
Íyà ló jẹ àjòji títíítí
Ló tara ilú è jejeeje
A dífá fún Igi Tééré
Èyí ti ń sawoó relé Onígbò
Igi Tééré ń so Ajé
Onígbò ń kó o
Ó so èjigbàrà bàbá mokún
Onígbò ń kó o
Igi Tééré so lááràngúnkà aşợ ợba tó koná yanranyanran
Onígbò ń kó o
Ệ wèèyàn kéèyàn
Igi Tééré wáá so orí
Onígbò ni á gégi
Ệ momo gégi ò
Igi Tééré to sorí
Onígbò mó ge!

Un pueblo lleno de ataques no es fácil vivir allí.
Un nuevo pueblo no es fácil para adaptarse a vivir.
La severa aflicción sufrida por una persona extranjera.
Le hace desear desandar sus pasos atrás y volver a su casa.
Lanzó adivinación para el delgado árbol, cuando estaba desarrollando el sacerdocio en la casa de Onígbò.
El delgado árbol llegó a la casa de Onígbò y comenzó a producir riquezas, las cuales Onígbò recogía y guardaba.
El delgado árbol llegó a la casa de Onígbò y ella germinó lááràngúnkà, el vestido brillante de los reyes, lo cual Onígbò recogió y fue muy feliz.
“Un extranjero realiza muchas maravillas para mí”
La vida para Onígbò se tornó exitosa y placentera.
El delgado árbol germinó una cabeza y las gentes llamaron a Onígbò para que viese ese fenómeno.
Y él dijo que había que cortar ese árbol, a causa de esa rara cabeza
Ellos dijeron a fritos:
-¡Vengan y vean las maravillas de la Vida!-
– Cuando el árbol germinó cuentas, las recogisteis, al igual que èjigbàrà, el padre de las cuentas, al igual que lááràngúnkà, el vestido brillante de los reyes, también lo recogisteis –
– ¿Pero al germinar una cabeza, nos pides que cortemos el árbol? –
– ¡Ejerce el refrenamiento Onígbò! – Las personas avisaron.
Un pueblo lleno de ataques no es fácil vivir allí.
Un nuevo pueblo no es fácil para adaptarse a vivir.
La severa aflicción sufrida por una persona extranjera.
Le hace desear desandar sus pasos atrás y volver a su casa.
Lanzó adivinación para el delgado árbol, cuando estaba desarrollando el sacerdocio en la casa de Onígbò.
Onígbò recogió todos los beneficios que produjo el delgado árbol, pero quiere derribarlo al germinar una cabeza.
– ¡Por favor, Onígbò, no llegues a cortarlo! –

Òwónrín Ìwòrì

Ifá dice que esta persona ha laborado fuertemente sin ver éxitos, su riqueza depende de su nivel de paciencia. Su riqueza llegará en forma de artículo que todos ignorarán. El sacrificio a realizar será para que las buenas bendiciones no le eviten más.

Ìşé ni ò şé Gúnnugún kó bà lóorun
A dífá fún Òwónrín ợmợ Aşégilówó
Òsi ni ò tÀkàlà kó bà lérùwà
A dífá fún Ìwòrì ợmợ Atàpólà sợlà
Ìwợ ò sàì là èmi ò sàì là
A dífá fún Aláfohùnfojúrí ợmợ Asóru tà ra igba ẹrú
Àwợn le là láyé àwợn bí?
Wón ní kí wón ó rúbợ
Wón ní bí ón bá ti rúbợ
Wón ní ìşé tán
Ìşé ni ò şé Gúnnugún kó bà lóorun
Òsi ni ò tÀkàlà kó bà lérùwà
Àwợn ìwợ ò sàì là èmi ò sàì là
Wón ni ìwợ náà ó rà ràà rà
O ó ra igba ẹrú
Wón bá rúbợ
Ni ón bá ń ra igba ẹrú
Wón rú ẹyẹlé
Owó lópòlopò
Ayé bá yẹ wón
Ni wón wá ń jó
Ni wón ń yò
Ni wón ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Wón ni béè làwợn Babaláwo tàwợn wí
Ìşé ni ò şé Gúnnugún kó bà lóorun
A dífá fún Òwónrín ợmợ Aşégilówó
Wón ni kó rúbợ
Yóó là láyé
Òsi ni ò tÀkàlà kó bà lérùwà
A dífá fún Ìwòrì ợmợ Atàpólà sợlà
Wón ní kí Ìwòrì ó rúbợ
Yóó là láyé
Ìwợ ò sàì là èmi ò sàì là
A dífá fún Aláfohùnfojúrí ợmợ Asóru tà ra igba ẹrú
Ệbợ n wón ni kí wón ó şe
Wón si rúbợ
Wón là láyé o
Ìwợ ò sàì là
Èmi ò sàì là
Gbogbo wa lá ó jợ là ńlé ayé porongodo
Ìwợ ò sàì là
Èmi ò sàì là.

Ìşé ni ò şé Gúnnugún kó bà lóorun
Lanzó Ifá para Òwónrín el hijo de Aşégilówó
Òsi ni ò tÀkàlà kó bà lérùwà
Lanzó Ifá para Ìwòrì el hijo de Atàpólà sợlà
Ìwợ ò sàì là èmi ò sàì là
Lanzó Ifá para Aláfohùnfojúrí el hijo de Asóru tà ra igba ẹrú
Ellos preguntaron a Ifá si serían ricos en toda su extensión.
Le dijeron que sacrificaran, que terminado el sacrificio, la pobreza se alejaría de ellos para siempre.
Los sacerdotes Ìşé ni ò şé Gúnnugún kó bà lóorun, Òsi ni ò tÀkàlà kó bà lérùwà, e Ìwợ ò sàì là èmi ò sàì là les dijeron que compraran doscientos esclavos, además de palomas y bastante dinero que sería la ofrenda.
La vida les cambió para grandes éxitos y beneficios.
Ellos alabaron a sus babaláwos, los sacerdotes alabaron a Ifá.
Ellos sacrificaron y se convirtieron en personas acaudaladas.
¡Tú serás rico, al igual que yo!
Todos nosotros seremos afortunados en la vida.
¡Tú serás rico, al igual que yo!

Òwónrín werere werere
Ìwòrì werere werere
A dífá fún Okó
A bú fún Ệpợn
Níjó ti ón ń tòrun bò wálé ayé
Wón ń bí wón pé taa ní ó lợmợ?
Wón ni kí Okó ó rúbợ
Kí Ệpợn náà ó si rúbợ
Wón şe é
Òwónrín werere werere
Ìwòrì werere werere
A dífá fún Okó
A bú fún Ệpợn
Àwợn méjèèjì ń tòrun bò wálé ayé
Ệbợ ợmợ n wón ni kí wón ó şe
Wón gbébợ ńbè wợn rúbợ
Ệ si gbómợ yín pòn séyin
Ệ gbómợ pòn ẹ kóólé
Okó ló wáá lợmợ
Ệpợn ló si lợmợ.

Òwónrín werere werere
Ìwòrì werere werere
Lanzaron Ifá para el Pene y para el Escroto, cuando venían juntos del Cielo a la Tierra.
Ellos se preguntaban que quien sería el dueño de los hijos.
Se les pidió a ambos que sacrificasen y así ellos hicieron.
Òwónrín werere werere
Ìwòrì werere werere
Lanzaron Ifá para el Pene y para el Escroto, cuando venían juntos del Cielo a la Tierra.
Es el sacrificio para tener hijos, lo que se les indicó a ambos.
Y ellos cumplieron con la ofrenda.
Has decidido cargar tus hijos a la espalda.
Has decidido cargar tus hijos a la espalda, y penetrar bien adentro.
Es el Pene y el Escroto quienes tienen los hijos.

Òwónrín Òdí

La esposa será capaz de darle muchos hijos. La persona será reverenciada por muchos. La persona llora mucho internamente y deberá llamar de manera constante e implacable a Ifá, así como ofrendar para buenas bendiciones.

Pòpá kan téérété
A dífá fún Àlúkúlàkà
Níjó ti ń fomi ojúú sògbéré ợmợ
Wón ni ó rúbợ
Wón ni wíndin wìndin lợmợ è ó pò
Bí àbímợ yè bí àbímợ yè
Àlúkúlàkà bí àbímợ yè o
À á şéé mợ Àlúkúlàkà làá pe Orò
A lóun bí wíndin wìndin wíndin wìndin
A tún ké
Bí àbímợ yè bí àbímợ yè
Àlúkúlàkà bí àbímợ yè o
Ó bímợ
Ợmợ pó kárí ayé.

Un palo delgado.
Lanzó adivinación para Àlúkúlàkà, cuando se quejaba de no tener descendencia.
Se le dijo de sacrificar para tener muchos hijos.
Así como exitosos nacimientos.
Àlúkúlàkà, como el parto exitoso.
Àlúkúlàkà es el epíteto de Orò.
Él entona: -¡Yo parí a muchos niños! lo entona agudamente de nuevo, como un parto exitoso.
Àlúkúlàkà, tuvo muchos hijos extendidos por el ancho mundo.

Kiliwí Awo ilé Alájá
Òfàfà lájá ajá Òwónrínsindin
Oriri mòjò o mò şehuùn mi
A dífá fún Oriri mòjò
Èyí ti ń sunkún òun ò lájé
Oriri mòjò ni ń bèèrè
Òun leè lájé báyìí?
Wón ní kó rúbợ
Wón ní ợkàan rè ó balè
Yóó nisinmi
Oriri mòjò bá rúbợ
Ó bá bèrè síí lájé
Ayé yẹ é
Ní bá ń yin Kiliwí
Awoo wợn ńlé Alájá
Àwợn Òfàfà lájá ajá Òwónrínsindin
Ni wá ń jó n ní ń yò
Ni ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn Babaláwo tòún wí
Kiliwí Awo ilé Alájá
Òfàfà lájá ajá Òwónrínsindin
Oriri mòjò o mò şehuùn mi
A dífá fún Oriri mòjò
Èyí ti ń sunkún òun ò lájé
Wón ní ó rúbợ
Oriri mòjò gbà mí ò
Ifá gbà mí dákun
Oriri mòjò gbà mí ò
Ajé rí mo wí
Òpè kóo mó şe gbàgbé
Oriri mòjò gbà mí ò
Oriri mòjò gbà mí ò
Aya tí mo wí
Òpè kóo mó şe gbàgbé
Oriri mòjò gbà mí ò
Oriri mòjò gbà mí ò
Ợmợ tí mo wí
Òpè kóo mó şe gbàgbé
Oriri mòjò gbà mí ò
Oriri mòjò gbà mí ò
Ilé tí mo wí
Òpè kóo mó şe gbàgbé
Oriri mòjò gbà mí ò
Oriri mòjò gbà mí ò

Kiliwí el sacerdote del clan de Alájá
Òfàfà lájá el perro de Òwónrínsindin
Oriri mòjò, te agradezco tu gesto hacía mí.
Lanzaron adivinación para Oriri mòjò, cuando se quejaba a causa de la pérdida de sus riquezas.
¿Podré obtener más riquezas? Él se preguntaba.
Ellos le pidieron que sacrificara, para que recuperara sus riquezas y también paz mental y sosiego.
Oriri mòjò sacrificó y comenzó a obtener lo deseado y expresado.
Él estuvo invocando al sacerdote Kiliwí, el adivino del clan de Alájá
y a Òfàfà lájá, el perro de Òwónrínsindin
Él se regocijó y alabó a sus babaláwos, ellos alabaron a Ifá.
Kiliwí el sacerdote del clan de Alájá
Òfàfà lájá el perro de Òwónrínsindin
Oriri mòjò, te agradezco tu gesto hacía mí.
Lanzaron adivinación para Oriri mòjò, cuando se quejaba a causa de la pérdida de sus riquezas.
Ellos le pidieron que sacrificara. Y así él lo hizo.
Oriri mòjò, por favor ayúdame.
Ifá, por favor ayúdame.
La riqueza que te dije
Òpè no la olvides.
Oriri mòjò, por favor ayúdame.
Oriri mòjò, por favor ayúdame.
La buena fortuna de esposas de las que te hablé.
Òpè no la olvides.
Oriri mòjò, por favor ayúdame.
Oriri mòjò, por favor ayúdame.
La buena bendición de hijos de la que te hablé.
Òpè no la olvides.
Oriri mòjò, por favor ayúdame.
Oriri mòjò, por favor ayúdame.
La buena bendición de la propiedad, casa de la que te hablé.
Òpè no la olvides.
Oriri mòjò, por favor ayúdame.
Oriri mòjò, por favor ayúdame.

Òwónrín Ìrosùn

Ifá le exhorta a no ser malicioso, para que una buena cantidad de buenas bendiciones, no se alejen. Se deberá sacrificar para no morir prematuramente.

Saláámó, Awo ègbé Igi
A dífá fún Àkókó
Èyí tíí sợmợ wợn ní Ìramòrí
Èyí tí ń lợ rèé lókợ nÌrẹsà ợ pè oko
Wón ni kó rúbợ
Gbogbo àwợn ti ón féràn Àkókó
Wón bá bèrè síí sunkún
Wón ń pé ó mó lợ
Àkókó náà ba bèrè síí sunkún
Ó ní bí ón şe şe òun náà ni
N ní ó jèé ki òún ó lợ
Ijó ní ń jó ayò ní ń yò
Ní ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn Babaláwo tòún wí
Saláámó, Awo ègbé Igi
A dífá fún Àkókó
Èyí tíí sợmợ wợn ní Ìramòrí
Èyí tí ń lợ rèé lókợ nÌrẹsà ợ pè oko
Àkókó
Mó lợ
Ó lóun ó lợ
Gbogbo yin lẹ ó gbèé sówó
Gbogbo yin lẹ ó pòn séyin
Ệbợ kan ò lè dà bí ẹbợ Àkókó mó o.

Las hormigas rojas, el sacerdote del tronco del árbol
Adivinó Ifá para Àkókó, su hija en la ciudad de Ìramòrí, cuando se iba a casar en la ciudad de Ìrẹsà ợ pè oko.
A ella se le pidió sacrificar.
Todos los que amaban a Àkókó, empezaron a llorar.
Ellos desearon que ella no partiera y los abandonara.
Àkókó también lloraba, debido a la manera buena que ellos la habían tratado.
Eso hacía difícil su salida para encontrar a un aspirante en otra ciudad.
Ella estuvo bailando y alabó a sus babaláwos y ellos alabaron a Ifá.
Las hormigas rojas, el sacerdote del tronco del árbol
Adivinó Ifá para Àkókó, su hija en la ciudad de Ìramòrí, cuando se iba a casar en la ciudad de Ìrẹsà ợ pè oko.
Àkókó, no te vayas.
Ella dijo que tenía que hacerlo.
Usted abrazará a todos sus niños con sus manos.
Usted a todos los podrá atar a su espalda.
Ningún otro sacrificio podría demostrar ser tan eficaz como el sacrificio de Àkókó.

Àgbàdo ló yòrùkè
Béè ní ò gbó Ifá
A dífá fún ợn nìrosùn o pé oko
Wón ni wón ó rúbợ
Wón rúbợ fún àikú
Wón pabợ
Wón rúbợ, ẹbợ pé
Wón rú girìpá òrúkợ
Àikú ba dé fún wợn
Èmíin wón gùn
Ijó ni wón ń jó
Ayò ni wón ń yò
Babaláwo ní wón ń yin
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Wón ni béè làwợn Babaláwo tàwợn wí
Àgbàdo ló yòrùkè
Béè ní ò gbó Ifá
A dífá fún ợn nìrosùn o pé oko
Ệbợ n wón ní wón ó şe
Wón si gbébợ ńbè
Wón rúbợ
Ệbợợ wón dà
A rÓnítidi ráikú
A wá rÓnítidi kangẹrẹ.

Es el maíz que tiene su estigma que ondula como una cola de caballo
Aún sin saber ni conocer una palabra de Ifá
Lanzó Ifá para ellos en Ìrosùn o pé oko, y les pidió que sacrificaran.
Ellos ofrendaron para obtener longevidad, entregaron todos los artículos necesarios para el sacrificio.
Y para no sentir la muerte prematura, ofrendaron un desarrollado macho cabrío.
Ahora ellos gozan de una muy buena larga vida.
Ellos se regocijaron y alabaron a sus babaláwos y estos alabaron a Ifá.
Es el maíz que tiene su estigma que ondula como una cola de caballo
Aún sin saber ni conocer una palabra de Ifá
Lanzó Ifá para ellos en Ìrosùn o pé oko, y les pidió que sacrificaran.
Ellos ofrendaron para obtener longevidad.
El sacrificio de ellos fue muy eficiente.
Nosotros vemos a Onítidi y vemos a la Vida.
Nosotros vemos a Onítidi, que está muy viejo y frágil.

*Este Ifá es también llamado Òwónrín Onítidi*

Òwónrín Òbàrà

Ifá dice que existe algo que perteneció a su padre, que se ha mantenido como riqueza por largo tiempo en algún lugar y que no se puede perder. Ifá dice que la persona experimenta una carencia de hijos. Deberá investigar acerca de sacrificar para obtener hijos e ir a la ciudad vecina para realizar este sacrificio. Habrá cantidad de buenas bendiciones para esta persona que su creador le brindará.

Òwónrín lawo Gbáro
Ợlòbàrà lawo Alè odò
A dífá fún Mợnírèré ò sèsè
Tí sợmợ Ợlórò kan àtijó
Wón ní ó rúbợ
Wón ní ợròợ babaa wợn kan àtijó
Wón ní ń bẹ ńlè omi
Wón ní kó rúbợ kó báà jáde sí i
Ó bá rúbợ
Tòợ baba è bá jáde sí i
Ní wá ń jó n ní ń yò
Ní ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn Babaláwo tòún wí
Òwónrín lawo Gbáro
Òbàrà lawo Alè odò
A dífá fún Mợnírèré ò sèsè
Tí sợmợ Ợlórò kan àtijó
A wáá rí ợ réwà a ríre
Mợnírèré ò sèsè
A wá rí ợ réwà a ríre
A wáá rí ợ réwà ó ku ợmợ
Mợnírèré ò sèsè
A wáá rí ợ réwà ó ku ợmợ.

Òwónrín el sacerdote de Gbáro
Ợlòbàrà el sacerdote de Alè odò
Lanzaron Ifá para Mợnírèré ò sèsè, la hija de un acaudalado hombre ya entrado en años.
Le dijeron que ofrendase, ya que la riqueza de su padre, estaba en la margen del río, y debía venir a ella.
Ella ofrendó y las riquezas a ella vinieron.
Ella bailó y alabó a sus babaláwos, ellos alabaron a Ifá.
Òwónrín el sacerdote de Gbáro
Ợlòbàrà el sacerdote de Alè odò
Lanzaron Ifá para Mợnírèré ò sèsè, la hija de un acaudalado hombre ya entrado en años.
Nosotros vemos tu belleza, vemos las cosas buenas de la vida.
Mợnírèré ò sèsè
Nosotros vemos que tú belleza, sigue estando en los hijos.
Mợnírèré ò sèsè
Nosotros vemos que tú belleza, sigue estando en los hijos.

Ệdun níí sợmợ Oníyán
Òwè níí sợmợ Ợlóbè
Èşù Òdàrà níí sOlúwo Àgbésinkun lóko
A dífá fún Ìrè ò sèjè tíí sOlógun Ệrànhan
Wón ní ó rúbợ
Ogún si mú nílé
Ìrè ní ń bèèrè pé Ogún ò mú òun báyìí?
Wón ní kí Ìrè ó rúbợ
Ó bá kợrí sí oko
Ệ ó ri ti Ìrè bá kólé lóko
Yóò kólé tán yóó tùún yợ òdèdè
Ilé ni Ìrè ò sèjè ti kúò
Ayé yẹ Ìrè
N ní wá ń jó n ní ń yò
Ní ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn Babaláwo tòún wí
Ệdun níí sợmợ Oníyán
Òwè níí sợmợ Ợlóbè
Èşù Òdàrà níí sOlúwo Àgbésinkun lóko
A dífá fún Ìrè ò sèjè tíí sOlógun Ệrànhan
Ogún jalé kò dóko
Ìrè ò sèjè
Ogún jalé kò dóko
Ńgbà ti gbogboo wón gbó pé Ìrè ti kólé sóko
Wón bá ń lòó wò ó
Ó ni Ogún jalé kò dóko o ò o
Ìrè ò sèjè Ogún jalé kò dóko ò ò o
Ìrè ò sèjè Ogún jalé kò dóko
Ni Ìrè ń wí tée dòni.

Los monos son los hijos de aquel que machaca el Ñame.
Òwè es el hijo de aquel que cocina el estofado.
Èşù Òdàrà, el sacerdote de Àgbésinkun en el campo.
Lanzaron Ifá para el Grillo, el soldado silbador y bullicioso, a quien le pidieron que ofrendara para que la guerra que existía en la ciudad no le envolviese a él dentro del conflicto.
Él sacrificó y se dirigió al campo.
Nosotros siempre veremos al Grillo que levanta su casa en el campo y siempre le hace un balcón o mirador.
El Grillo, dejó la ciudad por el campo y la vida le fue placentera.
Él cantó, bailó y alabó a sus babaláwos. Ellos alabaron a Ifá.
Los monos son los hijos de aquel que machaca el Ñame.
Òwè es el hijo de aquel que cocina el estofado.
Èşù Òdàrà, el sacerdote de Àgbésinkun en el campo.
Lanzaron Ifá para el Grillo, el soldado silbador y bullicioso.
La guerra de la ciudad, no llegará al campo.
Ìrè ò sèjè.
Cuando se escucha acerca de la casa del Grillo en el campo, se le estará rindiendo homenaje.
Él chilló “La guerra en la ciudad no llegó a la granja.”
Ìrè ò sèjè, la guerra de la ciudad, no llegará al campo.
Ìrè ò sèjè, la guerra de la ciudad, no llegará al campo.
Es lo que hasta nuestros días, canta el Grillo cuando se le escucha.

Òwónrín Òkànràn

Se ofrecerá sacrificio para evitar muertes y conflictos severos dentro de los hijos. Se respetarán los tabúes y se observará rigurosamente acerca de los artículos de diferentes sacrificios a realizar, incluyendo aquellos que evitarán que propiedades legítimas le sean arrebatadas.

Òwónrín pòkàn pòkàn
Babaláwo Ệja ló dífá fún Ệja nínú omi
A dífá fún Ìkòrò
Èyí tíí sợmợợ wợn lálè odò
Ệbợ ń wón ni ó şe
Wón ní kí Ệja ó rúbợ
Ìkòrò alè odò
Wón ní kí òun náà ó rúbợ
Alákàn tíí sợmợ wợn ni kòkò odò
Wón ní kí òun náà ó rúbợ
Şùgbón nígbà tí wón sợ fún Ệja àti Ìkòrò
Wón ò gbó bí wón ó ti rúbợ
Alákàn ńtiè
Ó dúó gbó gbogbo ẹbợ è
Wón ní òpòlòpò epo lẹbợ
Ìgìrìpá òrúkợ lẹbợ
Ńtorí ijà àwợn ợmợ aráyé
Alákàn lórí òun ò gbó
Alákàn bá rúbợ
Àwợn Ệja ò gbó
Ayò ni wón ń yò nínú omi
Ńgbà ayò yìí pò lápòjù
Èşù bá pé àwợn ayé
Ó ní ẹ dáké ni?
Ệ è rí Ệja ti ó rúbợ
Ti ón ń yò fèrè lódo.

Òwónrín pòkàn pòkàn
El babaláwo de los Peces, lanzó adivinación para los Peces en el agua.
También lanzó adivinación para Ìkòrò, su hijo en el cauce del río.
A todos se les pidió sacrificar y que observaran bien el sacrificio.
El Cangrejo, su hijo en la otra orilla del río, se le dijo también de ofrendar. Y fue el único de ellos que preguntó acerca de la manera de realizar el sacrificio.
Se le dijo de brindar bastante aceite de palma y 1 chivo desarrollado, a causa de sospechosos ataques que vendrían de sus enemigos terrestres.
El Cangrejo no quiso pasar por esa experiencia y sacrificó.
Los peces e Ìkòrò, rehusaron ofrendar y se divertían de lo lindo. Cuando su diversión fue incontrolable, Èşù llamó a los hombres (enemigos) y les dijo: ¿No han visto Vds. que ellos no sacrificaron y que su carne es apetitosa?…… ¡vayan allá y cácenlos para su alimento!

Aáyán ilé níí forí túgbá
Ológbò níí firù tú iyèfun yàgbà yagba ní koto
Èkúté ilé a bidí jòtó jòtó
Aláňgbá àmù ni ò sáké
Aláňgbá àmù ni ò hợkùn
Ó lé téńté láruru aláruru
A dífá fún Ệja
Èyí tíí sợmợợ wợn ní pápá
A dífá fún Ekú
Èyí tíí sợmợợ wợn nínú ibú
Wón ní kí Ekú ó rúbợ
Kí wón ó mó baà gba odò lówóợ wợn
Ekú ní kín ni ń jẹ béè
Ogún si mú àwợn Ệja ní pápá
Àwợn Ệja bá tợ àwợn Àjàlúbòró lợ
Wón ni nňkan wón ó tutù
Àwợn Àjàlúbòró bá şe Ifá fún Ệja
Wón ní kí Ệja ó tójú Apẹ
Wón bá fi òòrí sínú è
Wón ní kí Ệja ó móợ kùn ún
Ệja bá kùn òòrí sára
Wón bá ní kí Ệja ó kợrí sínú omi
Wón ní kò séni ti ó bá a jà mó
Eku náà si ń bẹ lódò
Wón ń yan kán nínú omi
Ệja bá sá láti pápá
Ó bá lòó bá Ekú nínú omi
Ệja bá múra
Ó bá lé Ekú lódò
Eku ba sá lợ sínúu pápá
Ệja bá ń jó ní ń yò
Ni ń yin àwợn Àjàlúbòró to kó Ệja là lódò
Àwợn Àjàlúbòró náà ń yin Ifá
Ó ni béè làwợn Babaláwo tòún wí
Aáyán ilé níí forí túgbá
Ológbò níí firù tú iyèfun yàgbà yagba ní koto
Èkúté ilé a bidí jòtó jòtó
Aláňgbá àmù ni ò sáké
Aláňgbá àmù ni ò hợkùn
Ó lé téńté láruru aláruru
A dífá fún Ệja
Èyí tíí sợmợợ wợn ní pápá
A dífá fún Ekú
Èyí tíí sợmợợ wợn nínú ibú
Wón ní kí Ekú ó rúbợ
Ki Ệja ó mó gbợdò lówóợ rẹ
Eku gbébợ béè ni ò rúbợ
Ệja nikàn ni ń bẹ léyin to rúbợ
Àjàlúbòró ò
A dúpé
N ló mòmò kỆja là lódò
Àjàlúbòró a dúpé

La cucaracha de la casa usa su cabeza para rasgar los artículos.
El gato usa su cola para quitar el polvo sobre la olla.
El ratón de la casa tiene nalgas suaves y musculosas.
El lagarto viejo es el único que no bravuconea.
El lagarto viejo no roza su vientre cuando se sube encima de alguien.
Lanzaron adivinación para el Pez, su hijo en el campo abierto.
También para la Rata, su hijo en las profundas aguas.
Ellos le pidieron a la Rata que sacrificara para que no fuese apartada de las aguas profundas. Y ella dijo que no existía ninguna fuerza enemiga en el abierto campo que representase peligro alguno para el territorio de las aguas profundas.
El Pez se aproximó al sacerdote Àjàlúbòró y este le dijo que su vida podría convertirse en muy fresca y placentera.
Àjàlúbòró, preparo una porción de Ifá para el Pez.
Y le pidió al Pez que preparara una olla de barro y allí vertió una buena cantidad de manteca de cacao y le pidió al Pez que se lo frotase en el cuerpo y que después entrase al agua.
Y le aseguró que nadie podría competir con él dentro del agua.
Pero la Rata originalmente vivía dentro del agua, y este era su hábitat.
El pez que vino del campo abierto, entró al agua y desplazó a la Rata.
El pez se adaptó al agua y la Rata escapó al campo abierto.
El pez se regocijó y alabó a sus babaláwos, ellos alabaron a Ifá.
El alabó a Àjàlúbòró, que salvó y le dio como medio de hábitat el agua al Pez.
Àjàlúbòró alabó e invocó a Ifá.
La cucaracha de la casa usa su cabeza para rasgar los artículos.
El gato usa su cola para quitar el polvo sobre la olla.
El ratón de la casa tiene nalgas suaves y musculosas.
El lagarto viejo es el único que no bravuconea.
El lagarto viejo no roza su vientre cuando se sube encima de alguien.
Lanzaron adivinación para el Pez, su hijo en el campo abierto.
También para la Rata, su hijo en las profundas aguas.
Ellos le pidieron a la Rata que sacrificara para que no fuese apartada de las aguas profundas.
Àjàlúbòró, te agradecemos muchísimo.
Eres el único que salvó al Pez en el agua.
Àjàlúbòró, te agradecemos muchísimo.

Nota: Faltan o no están completos los signos de Òwónrín Ògúndá y Òwónrín Òsá.

Òwónrín Òsá

Una gallina con cinco dedos es el sacrificio para adquirir grandeza y respeto. Si no se pudiese conseguir esa especial gallina, Ifá aceptará cinco gallinas y 1 huevo, el cual será enterrado en un lugar de aseo, pero el iyèrosun será esparcido sobre el huevo antes de taparlo con tierra.

Òwónrín Ìká

Sus cosas no deberán estar en desorden. Él debe ofrecer sacrificio para saber sobre el tratamiento para usar hojas frescas para medicina.
Ifá prescribe un pez fresco como elemento sacrílego contra sus enemigos reales. Ese pez deberá picarse en seis o nueve partes, y mezclarse con abundante aceite de palma, para no sufrir daños de sus enemigos y que las cosas le marchen mucho mejor.

Olóye lòyé ń yé
Ohun táa bá ń şe níí yé ni
Ìsòwò làá mówòó lò
Báa bá şéwùú lójà
Ká e han ẹni ti ń hunşợ
Agbón ilé wợn ò jiyàn atanná pa
Òrun ò jiyàn akùkó
Òkété tó bá jalè ẹyin
Ní ń filé araa rè han Ikú
A dífá fún Ògún
Ògún lóun ó joyè Ợba Atúnléayéşe
Wón ní à i í jỢba láí ní Àrèmợ
Wón ní táa lÀrèmợò iwợ Ògún
Ògún ní Ìká ni
Ó ní torí òún dájú
Ògún náà ni ón fi ń şe idájó láyé tée dòní
Wón ní à á wáá tí şe?
Ệnikan ò níí fi Ìká joyè e!
Olóye lòyé ń yé
Ohun táa bá ń şe níí yé ni
Ìsòwò làá mówòó lò
Báa bá şéwùú lójà
Ká e han ẹni ti ń hunşợ
Agbón ilé wợn ò jiyàn atanná pa
Òrun ò jiyàn akùkó
Òkété tó bá jalè ẹyin
Ní ń filé araa rè han Ikú
A dífá fún Òòsà
Ó lóun ó joyè Ợba Atúnléayéşe
wợn níwợ Òòsà
Èèyàn è é jỢba láí ni Àrèmợ
Wón ní táa Àrèmợ iwợ Òòsà
Ó ní Ìyà ni
Òún ó móợ fi ìyà jẹ gbogbo àwợn èèyàn ni
À á wáá ti şe fi Ìyà jẹ Ợba?
Olóye lòyé ń yé
Ohun táa bá ń şe níí yé ni
Ìsòwò làá mówòó lò
Báa bá şéwùú lójà
Ká e han ẹni ti ń hunşợ
Agbón ilé wợn ò jiyàn atanná pa
Òrun ò jiyàn akùkó
Òkété tó bá jalè ẹyin
Ní ń filé araa rè han Ikú
A dífá fún Òrúnmìlà
Bàbá lóun ó joyè Ợba Atúnléayéşe
Wón ní à i í jỢba láí ni Àrèmợ
Wón ní táa lÀrèmợ rè?
Ó ní ewé ni
Ó ni bí nňkan bá féé bàjé
Ó ní Ewé ni ẹ móợ wá lợ
Ewé ó móợ tún un şe ni
Tée dòní
Bí nňkan bá ń şe lágbájá
Wón ó pèé ẹ lòó jáwée kinní wá
Ewé náà ni wón fi ń túnlé ayé şe
Ifá lóun lòún ń túnlé ayéé şe
Bí nňkan ó bàá fi bájé
Ewé ni ẹ móợ wá lợ
Wón wá ń yin Ifá
Ìwợ Ifá
O fá a tán
Ayé yẹ wón ńlé ayé
Bí wón ó şe Ìpara
Bí wón ó şe àgbo
Bí wón ó sòògùn
Ewé náà ni gbogboo rè
NIfá wá ń jó n ni ń yò
Ni ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ni béè làwợn Babaláwo tòún wí
Olóye lòyé ń yé
Ohun táa bá ń şe níí yé ni
Ìsòwò làá mówòó lò
Báa bá şéwùú lójà
Ká e han ẹni ti ń hunşợ
Agbón ilé wợn ò jiyàn atanná pa
Òrun ò jiyàn akùkó
Òkété tó bá jalè ẹyin
Ní ń filé araa rè han Ikú
A dífá fún Òrúnmìlà
Ó lóun ó joyè Ợba Atúnléayéşe
Wón ní à I Í jỢba láí ni Àrèmợ
Ńjé táa lÀrèmợ rè?
Ó léwé ni
Ệ móợ wéwé lợ; Ệ móợ wéwé lợ
Bó bá di kó bàjé
Ệ móợ wéwé lợ
A ó wéwé lợ Ìtún Ệrin
Ìtún Ệrin mò nílé Ewé.

Es un intelectual quien mejor entiende los problemas.
Lo absoluto solo está claro para el creador.
Es con un comerciante que uno debe discutir el comercio.
Si nosotros compramos algodón en el mercado.
Nosotros debemos mostrárselo al tejedor.
Una avispa de la casa no conversa con quién se enciende y lo extingue.
El cielo no conversa con un tirador de piedras.
La rata grande es quien se roba la fruta de la palma de aceite.
Fueron quienes lanzaron Ifá para Ògún, cuando comentó que él podría ascender al trono del rey de Atúnléayéşe.
Los creadores de reyes dijeron que: -¡Nadie se convierte en rey sin un Àremợ! –
Y preguntaron: -¿Quién es tú Àremợ, Ògún?
– ¡Es la maldad! – ¡Porque yo soy malo! – él dijo.
Y es el mismo Ògún a quien se usa para medir acerca del castigo.
– ¿Qué podríamos hacer? –
Nadie podrá instalar a la “Maldad” como un rey.
Es un intelectual quien mejor entiende los problemas.
Lo absoluto solo está claro para el creador.
Es con un comerciante que uno debe discutir el comercio.
Si nosotros compramos algodón en el mercado.
Nosotros debemos mostrárselo al tejedor.
Una avispa de la casa no conversa con quién se enciende y lo extingue.
El cielo no conversa con un tirador de piedras.
La rata grande es quien se roba la fruta de la palma de aceite y muestra a la muerte en su casa.
Fueron quienes lanzaron adivinación para Òòsà, cuando comentó que él podría ascender al trono del rey de Atúnléayéşe.
Los creadores de reyes dijeron otra vez que: -¡Nadie se convierte en rey sin un Àremợ! –
Y preguntaron: -¿Quién es tú Àremợ, Òòsà?
– ¡Es el Sufrimiento! -, Òòsà contestó con temeridad.
– ¡Yo infligiré el sufrimiento en todos! – él dijo.
– ¿Cómo podríamos instalar el Sufrimiento en el trono del rey, después de nuestra muerte? – ellos dijeron.
Es un intelectual quien mejor entiende los problemas.
Lo absoluto solo está claro para el creador.
Es con un comerciante que uno debe discutir el comercio.
Si nosotros compramos algodón en el mercado.
Nosotros debemos mostrárselo al tejedor.
Una avispa de la casa no conversa con quién se enciende y lo extingue.
El cielo no conversa con un tirador de piedras.
La rata grande es quien se roba la fruta de la palma de aceite y muestra a la muerte en su casa.
Fueron quienes lanzaron adivinación para Òrúnmìlà, cuando comentó que él podría ascender al trono del rey de Atúnléayéşe.
Los creadores de reyes dijeron otra vez que: -¡Nadie se convierte en rey sin un Àremợ! –
Y preguntaron: -¿Quién es tú Àremợ, Òrúnmìlà?
– ¡Son las hojas medicinales! – él contestó.
– ¿Cómo que son hojas? Ellos preguntaron asombrados.
Él dijo que para que las cosas buenas fueran obtenidas, se debía buscar las hojas apropiadas.
Las hojas lo repararían y lo permitirían.
Hasta el día de hoy, si algo sale o está mal con alguien, ellos pedirán buscar unas ciertas hojas.
Son las hojas empleadas para reparar las cosas.
Ifá dijo que es Él, quien realmente está remendando el mundo.
Él dijo que para que las cosas buenas fueran obtenidas, se debía buscar las hojas apropiadas.
Las hojas lo repararían y lo permitirían.
Y así fue cómo el mundo se volvió un mejor lugar para vivir.
Ellos comenzaron a invocara Ifá y dijeron:
– ¡Oh Ifá, Usted ha aclarado todas las barreras de vida! –
La vida les agradó un tanto más en la tierra.
Si ellos van a fabricar cremas o loción.
Usan las invenciones para propósitos medicinales o la medicina tradicional.
Son las hojas medicinales las usadas en toda esta jurisdicción.
Ifá bailó y se regocijó, alabando a sus babaláwos.
Ellos alabaron a Ifá.
Es un intelectual quien mejor entiende los problemas.
Lo absoluto solo está claro para el creador.
Es con un comerciante que uno debe discutir el comercio.
Si nosotros compramos algodón en el mercado.
Nosotros debemos mostrárselo al tejedor.
Una avispa de la casa no conversa con quién se enciende y lo extingue.
El cielo no conversa con un tirador de piedras.
La rata grande es quien se roba la fruta de la palma de aceite y muestra a la muerte en su casa.
Fueron quienes lanzaron adivinación para Òrúnmìlà, cuando comentó que él podría ascender al trono del rey de Atúnléayéşe.
Los creadores de reyes dijeron otra vez que: -¡Nadie se convierte en rey sin un Àremợ! –
Y preguntaron: -¿Quién es tú Àremợ, Òrúnmìlà?
– ¡Son las hojas medicinales! – él contestó.
– ¡Ve por las maravillosas hojas! – ellos dijeron.
Para la situación que se ha dañado irrevocablemente, se buscarán las hojas adecuadas.
Nosotros buscamos la fuente de las hojas medicinales en Ìtún Ệrin.
Ìtún Ệrin es el reino de las hojas medicinales.

Olówó kó owó gbé
Ìwòfá kú ó daşé ợgbàá lè
Èbè là ń bẹ Òrúnmìlà
Kó tóó fijợ Àikú han ni
Èbè là ń bẹ Òrúnmìlà
Kó tóó fewé Àikú han ni
A dífá fún Òrúnmìlà
Bàbá ń jí nínú ẹlẹyẹ
Ń sùn láàrin Ìsinkú
Nínú Ajogun lòún gbé ń sùn tòún ń jí yìí?
Àwợn ajogun yìí ò mú òun?
Òun şégun ńbè?
Wón níwợ Òrúnmìlà
Ajogun ò níí mú ợ
O ó segúun wợn
Şùgbón rúbợ
Òrúnmìlà bá rúbợ
Ó pèsè fún àwợn ayé
Ajogun kan ò lè mú Òrúnmìlà mó
N ní wá ń jó n ni ń yò
Ni ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ni béè làwợn Babaláwo tòún wí
Olówó kó owó gbé
Ìwòfá kú ó daşé ợgbàá lè
Èbè là ń bẹ Òrúnmìlà
Kó tóó fijợ Àikú han ni
Èbè là ń bẹ Òrúnmìlà
Kó tóó fewé Àikú han ni
A dífá fún Òrúnmìlà
Bàbá ń jí nínú ẹlẹyẹ
Ń sùn láàrin Ìsinkú
A bó lówó Ệlẹyẹ nígbàyí ò
A bó lówó Ệlẹyẹ
Òbòlònbợlò
A bó lówó Ệlẹyẹ
Şe bí bóró bóró lẹjaá bó nínú omi
A bó lówó Ệlẹyẹ
Òbòlònbợlò
A bó lówó Ệlẹyẹ
Ệlẹyẹ ò rí wa şe nígbà yí ò
A bó lówó Ệlẹyẹ
Òbòlònbợlò, A bó lówó Ệlẹyẹ.
Cuando muere el hombre adinerado, el dinero desaparece.
Un Ìwòfá se muere, mientras trabaja detrás del jardín.
Es mendicante como nosotros tenemos que pedir a Òrúnmìlà.
Él nos dirá los días que nosotros sobreviviremos a la muerte.
Es mendicante como nosotros tenemos que pedir a Òrúnmìlà.
Él nos mostrara la hoja que nos hará sobrevivir a la muerte.
Fueron quienes lanzaron Ifá para Òrúnmìlà, cuando estaba en medio de las brujas, y dormía en medio del alcance de la muerte.
Òrúnmìlà razonó que era en medio de los Ajogunes que el dormía y vivía constantemente.
Y preguntó: – ¿Podré ser alcanzado por estos variados males? –
Ellos le dijeron que: – Sacrificando, les sobrepasarás –
Òrúnmìlà sacrificó y ningún Ajogun le pudo hacer daño.
Él comenzó a bailar y alabó a sus babaláwos. Ellos alabaron a Ifá.
Cuando muere el hombre adinerado, el dinero desaparece.
Un Ìwòfá se muere, mientras trabaja detrás del jardín.
Es mendicante como nosotros tenemos que pedir a Òrúnmìlà.
Él nos dirá los días que nosotros sobreviviremos a la muerte.
Es mendicante como nosotros tenemos que pedir a Òrúnmìlà.
Él nos mostrara la hoja que nos hará sobrevivir a la muerte.
Fueron quienes lanzaron Ifá para Òrúnmìlà, cuando estaba en medio de las brujas, y dormía en medio del alcance de la muerte.
Òrúnmìlà razonó que era en medio de los Ajogunes que el dormía y vivía constantemente.
Escapamos de ser cautivos de las brujas.
Òbòlònbợlò.
Es la resbaladiza piel natural de los peces, lo que les permite escapar de las manos del hombre.
Escapamos de ser cautivos de las brujas.
Òbòlònbợlò.
Las brujas no podrán dañarnos entonces.
Escapamos de ser cautivos de las brujas.
Òbòlònbợlò.
Escapamos de ser cautivos de las brujas.

Òwónrín Òtúrúpòn

Ifá dice que las cosas buenas que le han estado limitadas, le serán dadas. Ifá prevé la suerte de mujeres para esta persona. El sacrificio consta de 1 gallina, 1 gallo y pimienta caimán. Deberá escuchar los buenos consejos de las personas, para no apartarse del buen sendero.

Òwónrín bàtú bàtú
Awo Itú ló dífá fún Itú
Itú ń sunkún òun ò láya
Itú ni ò láya
Òun le lóbinrin láyé kí obìín ó sun òun bò báyìí?
Wón ni nígbà ti obìín bá pò tán
Òun náà ò níí le ka iyee wợn
Wón ni òpòlòpò ataare lẹbợ è
Wón ní kó móợ jẹ ataare òhún
Kó si móợ tu ú
Ni kó móợ ké
Wón ni àwợn Obìnrin ó yàdò è wá
Itú rúbợ
Ệ wo Itú pèlú àsánsán obìín téé dòní
Wón ó rògbà yí I ká ní
Ni bá ń yin àwợn Òwónrín bàtú bàtú
Òun ló şe é fún òun ti ayé yẹ òun báyìí?
N ní wá ń jó n ni ń yò
Ni ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ni béè làwợn Babaláwo tòún wí
Òwónrín bàtú bàtú
Awo Itú ló dífá fún Itú
Itú ń sunkún òun ò láya
Ệ tu mií lè mo láya
Mo mò yin Òwónrín bàtú bàtú
Ệ tu mií lè mo láya
Túè.

Òwónrín bàtú bàtú
El adivino de Itú, lanzó Ifá para Itú, cuando lloraba por no tener mujer.
Itú no había tenido ninguna esposa.
– ¿Qué puedo hacer para tenerlas de manera numerosa? – él preguntó.
Ellos le dijeron que en el momento en que ellas vinieran a él como esposas, sería numerosa la cantidad.
También agregaron que bastante pimienta de caimán, era parte del sacrificio, las cuales debía masticar y escupirlas a su debido tiempo, a la vez que se lamentaba. Entonces ellas vendrían a por él.
Él sacrificó y podemos ver a Itú, rodeado de sus incontables esposas.
Él invocó diciendo: ¡Que solo Òwónrín bàtú bàtú, había hecho realidad su sueño!, y alabó a su babaláwo y este alabó a Ifá.
Òwónrín bàtú bàtú
El adivino de Itú, lanzó Ifá para Itú, cuando lloraba por no tener mujer.
Por favor desáteme, ya tengo esposa.
E invoco a Òwónrín bàtú bàtú.
Por favor desáteme, ya tengo esposa.
Túè.

Òwónrín bàjé lésè
A tiro pònhùn; a tiro pònhùn
A dífá fún Olúkòso làlú
Bámbí ợmợ arígba ợta şégun
Níjó ti ń tòrun bò wálé ayé
Wón ní kó rúbợ
Ệni à bi sígbèé si ni Şàngó
Şùgbón nígbà ó rúbợ tán
A sáàrá wàá wàá
Ló bá gbéra è sójú ònà
Ni Şàngó bá ń jó n ni ń yò
Ni ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ni béè làwợn Babaláwo tòún wí
Òwónrín bàjé lésè
A tiro pònhùn; a tiro pònhùn
A dífá fún ẹni táa bí sínú igbé
Ti ó bíra è sójú ònà
Ó bàjé lésè
A tiro pònhùn pònhùn
Ệni à bi sígbèé
Tó fira è sójú ònà
Ní Şàngó ń jẹ.

La pierna de Òwónrín está infectada con una herida.
Por eso cojea y tropieza.
Profetizó Ifá para Olúkòso làlú Bámbí ợmợ arígba ợta şégun, cuando venía del Cielo a la Tierra.
Se le dijo que sacrificara.
Şàngó era una persona empujada al borde del camino, pero cuando terminó el sacrificio, envió torrentes de truenos y volvió a su ruta.
(Persona que tomaba caminos equivocados en su vida).
Şàngó bailó y alabó a sus babaláwos y ellos alabaron a Ifá.
La pierna de Òwónrín está infectada con una herida.
Por eso cojea y tropieza.
Profetizó Ifá para una persona que usualmente tomaba caminos erróneos en su vida y le hizo volver al sendero correcto.
La pierna se pone séptica.
Por eso cojea y tropieza.
Aquel que estaba equivocado, y regresó al sendero exacto de la Vida, es a quien conocemos como Şàngó.

Òwónrín Òtúrá

La persona deberá sacrificar a su Ifá para evitar malas situaciones. El sacrificio consiste en una gran papilla de maíz. A esta persona se le debe una cantidad buena de dinero, pero deberá llenarse de paciencia para no demandar bruscamente ese dinero, ya que sus deudores están tratando de provocar su muerte y así liberarse de sus deudas.

Òréré Èjigbò ni mo kò
A dífá fún Òrúnmìlà
Níjó ti bàbá lóun ò rókè ìpòrí òun bợ mó
Wón ní kí bábá ó sá káalè
Ệbợ ní ó şe
Òrúnmìlà rúbợ
Wón ní yóó rìí Ikin bợ gbèyin
Wón ní ợkàan rè ó balè
Ayé yẹ Òrúnmìlà
Ní wá ń jó n ni ń yò
Ni ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ni béè làwợn Babaláwo tòún wí
Òréré Èjigbò ni mo kò
A dífá fún Òrúnmìlà
Níjó ti bàbá lóun ò rókè ìpòrí òun bợ mó
Ệbợ ni ón ní kí Bàbá ó şe
Bàbá gbébợ ńbè bàbá rúbợ
Oriri Àkàsù
N ó mòmò rIkin bợ nígbèyin
Oriri Àkàsù
Àkàsù Oriri.

Òréré Èjigbò ni mo kò
Lanzó Ifá para Òrúnmìlà, cuando dijo que no podía hallar artículos de nuevo para sacrificar a su Ifá.
Le pidieron que cuidase de la tierra y ofreciera sacrificio.
Òrúnmìlà sacrificó.
Ellos dijeron que hallaría la forma de sacrificar para su Ikin en sus últimos días.
Ellos rezaron para que él tuviese paz y la vida le fuese placentera.
Él se alegró y alabó a sus babaláwos y ellos alabaron a Ifá.
Òréré Èjigbò ni mo kò
Lanzó Ifá para Òrúnmìlà, cuando dijo que no podía hallar artículos de nuevo para sacrificar a su Ifá.
Le pidieron que cuidase de la tierra y ofreciera sacrificio.
Òrúnmìlà sacrificó.
Oriri Àkàsù
Àkàsù Oriri.
Yo definitivamente hallaré como sacrificar a mis Ikines en mis últimos días.
Oriri Àkàsù
Àkàsù Oriri.

Òràn tó bá kan Onílé
Kò níí fOlojò sílè
A dífá fún Ìyó
Ti ń lợ rèé gbólogò lórùn Işu
Wón ní kó rúbợ
Işu ló jẹ Ìyó lówó
Ìyó bá ń lòó sin owó è
Àwợn Aláwo ni kó şe pèlépèlé
Ìyó ni dandan lòún ó fi gbowó òun
Wón ní Elénìní kan ń bẹ lórùn Işu
Kó ó mó wàá lòó sinwóò rẹ
Kó mó di nňkan sí ợ lára
Ìyó ò gbá
Àwợn Òňyàgbè si rèé
Wón ó ni nňkan méjì ni jijẹ tó ju Işu lợ ńbè
Àwợn bá gbin Işu dà sínú Ebè
Ńgbà ó dijó kan
Ìyó bá lòó sinwó
Kò rówó è gbà
Ó bà sùn síbè
Ó jeşu títí kò rówó è gbà
Ààyé ti gbà á
Nígbà ti àwợn Òňyàgbè dé
Ti wón ó kàán Işu jẹ
Ợbẹ ni wón e bợşu lórí
Ni ón bá gbé Işu dé Abúlé
Wón bá kan Ìyó nínú Işu
Wón bá mú Ìyó
Wón bá ta Ìyó lófà
Wón gún Iyán tán
Wón bá fi Ìyó jiyán
Àyin éyin ni ń yin àwợn Awo è
Wón ni àwợn ò pé kó o şe pèlè níbi owó sínsin
Ni wón bá ń jó n ni wón ń yò
Wón ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Wón ni béè làwợn Babaláwo wí
Òràn tó bá kan Onílé
Kò níí fOlojò sílè
A dífá fún Ìyó
Ti ń lợ rèé gbólogò lórùn Işu
Ìyó o ò mòmò şeun
Ìyó o ò mòmò şèèyàn
Emi niwó ń gbólogò lórùn Işuú şe?

Una situación mala sucedida a una casa no ahorraría al visitante.
Lanzó Ifá para el Escarabajo del Ñame, que venía a reclamarle dinero por la fuerza al Ñame.
Se le pidió sacrificar, ya que el Ñame le debía mucho dinero.
Él le reclamaba constantemente al Ñame acerca de su deuda y los sacerdotes le habían advertido varias veces que fuera cuidadoso con sus maneras.
– ¡Hay un poderoso enemigo al lado del Ñame, ten cuidado y no sea un día una fuerte tragedia para ti! Ellos le decían.
El Escarabajo rehusó llevar un comportamiento decente y continuó su demanda en forma descompuesta.
Entretanto, los granjeros no sembraron ninguna otra cosa que no fuese Ñame en esta ciudad particular.
Ellos plantarían cantidades grandes en los terrenos.
En un día fatal, el Escarabajo del Ñame fue con fuerza a exigir su dinero.
Él no tuvo éxitos para cobrar el dinero. Y decidió quedarse allí.
Él empezó comiendo del Ñame, todavía sin cobrar su dinero.
Y creó mucho espacio para él olvidándose donde estaba.
Cuando los granjeros vinieron, ellos empezaron segando la mies de sus Ñames.
Ellos insertaron un cuchillo para segar la mies del Ñame. Y llevarlo a casa para comer.
Quitándole la cáscara para cocinarlo, encontraron al escarabajo del Ñame adentro.
Ellos arrestaron al Escarabajo del Ñame.
Pasaron un palo afilado a través de su cuerpo y le asaron.
Prepararon Ñame machacado y usaron el cuerpo asado del Escarabajo del Ñame para comerlo junto con los otros alimentos.
Él comenzó a invocar a sus babaláwos, ya que se acordó de la advertencia, pero era ya demasiado tarde.
Entonces ellos se divirtieron y alabaron a sus babaláwos y estos alabaron a Ifá.
Una situación mala sucedida a una casa no ahorraría al visitante.
Lanzó Ifá para el Escarabajo del Ñame, que venía a reclamarle dinero por la fuerza al Ñame.
Escarabajo del Ñame, no eres lo suficientemente bueno.
Escarabajo del Ñame, no eres lo suficientemente humano.
¿Por qué reclamas con malas formas tu dinero de tus deudores?

Òwónrín Ìrẹtè

Cuidar que nadie ponga en peligro su vida y la de los amigos o personas que conviven con la persona. Se le avisa de elementos antagónicos, contra los cuales se deberá sacrificar buscando la victoria.
No deberá conversar su secreto a su esposa, ya que a través de ella tratarán de penetrar sus enemigos.

Òwón ilé abèyin góórómò góórómò
A dífá fún Oníwèémò
Èyí tíí şe Ìmùlè Ekòló
Oníwèémò àti Ekòló ni ón jó ń sòré
Àşé bí ón ti jé òré tó
Àşé Ekòló ń gbóguún ti Oníwèémò
Oníwèémò làá pé Àkùkợ adiẹ
Ợró ti ón jợ ni
Bí Ợró ó şe di tí Ekòló
Ní Ekòló ń sánnà
Àkùkợ ba sùn
Oorun rè ò já gaara
Àkùkợ ba tợ Òrúnmìlà lợ
Òrúnmìlà ní À!
Ệnìkan nìyí téérété yìí o
Ti ń gbóguún ti ó!
Ệbợ ní kóo yáa rú
Kín wá lẹbợ?
Òrúnmìlà ni kó tójú araa rè
Wón bá şe Ifá fún Àkùkợ
Ệnu ònà àbáwợlé àti èyinkùlé è
Àkùkợ gbé ẹbợ ti ón ni ó rú síbè
Àti ẹbợ àti Itàn ti ón ró sí i
Nígbà ti Àkùkợ ó tùn sùn lálé
Ekòló bá tún dé
Àşé Ekòló níí móợ na àşẹ látèyinkùlé si Àkùkợ
Ló bá gorí nňkan ti Àkùkợ ti nà sílè
Kò bá le lợ mó
Ó bá gé wélewèle
Ńgbà ó si jé pé àrúbợ só ẹbợ ni
Ó ba di àárò
Àkùkợ lòó wo idi ètùtù tó şe
Ó ba Ekòló to ti ge wélewèle
Àkùkợ wò wòò wò
Kò mợ ohun to lè şe
Wón a gbợdợ bá àgékù Ekòló léyinkùlé òun?
Ó bá sà á mi
Ló gbé gbogbo pónkán pónkán
Léyin igbà diè
Wón bá ń wá Ekòló kiri
Wón ò ri Ekòló mó
Ńgbà ó pé
Àkùkợ bá gbợn apá pi; pii; pi
Ó ni: “Èkó ké wélewèleeeè”
“Èkó ké wélewèleeeè”
Àwợn èèyàn ní níbo ló gbé ri I to ké wéle wèle?
Àkùkợ tún ni
Nínú làá sinkú Ìmùlèé si i!
Nínú làá sinkú Ìmùlèé si í í i!
Ni Àkùkợ bá ń jó n ni ń yò
Ni ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ni béè làwợn Babaláwo wí
Òwón ilé abèyin góórómò góórómò
A dífá fún Oníwèémò
Èyí tíí şe Ìmùlè Ekòló
Nínú ni
Inú làá sinkú Ìmùlè sí
Nínú ni
Nínú mòmò ni
Èké Ìmùlè
Nínú làá sinkú è é sí
Èkó ké wélewèle
Béè ni Àkùkợ ń wí tée dòní.

Òwón ilé abèyin góórómò góórómò
Lanzó Ifá para Oníwèémò, el más cercano amigo del Gusano.
A pesar del profundo nivel de “amistad”, el Gusano era un enemigo oculto de Oníwèémò.
Oníwèémò es el sobrenombre del Gallo.
La propiedad donde ellos vivían era compartida por los dos.
¿Cómo esta propiedad podría ser solo del Gusano?
Este era el truco para lo que él estaba actuando.
Un día el Gallo tuvo muchas pesadillas y se vino a Òrúnmìlà por consulta que sorprendido exclamó: -¡Ah! – hay una delgada persona que aparece en el tablero de Ifá y es tu enemigo antagónico, por lo que deberás sacrificar –
Òrúnmìlà preparó una buena porción de Ifá para él, así como sus entradas principal y trasera, donde el Gallo estableció el sacrificio preparado con el iyèrosùn regado sobre el en grandes cantidades.
Esa noche el Gusano llegó entrada la noche para coger àshé del patio del Gallo y sin saberlo, reptó sobre el sacrificio que le atrapó y no le dejó moverse más, dejándole paralizado de movimientos, mientras iba siendo cortado en pedazos.
Y desde entonces ha sido una manera de poner el sacrificio, para mirar y verificar.
Al amanecer, el Gallo llegó para verificar y al ver los pedazos del Gusano, se los tragó.
Tiempo después las personas, buscaban al Gusano, y no le hallaron, hasta que el Gallo, imposibilitado de seguir guardando silencio, batió sus alas y cantó:
– ¡El Gusano ha sido cortado en pedazos, y es en el estómago donde ha sido enterrado el cuerpo de un amigo cercano! –
El Gallo, empezó a bailar y alabó a su babaláwo, Òrúnmìlà alabó a Ifá.
Òwón ilé abèyin góórómò góórómò
Lanzó Ifá para Oníwèémò, el más cercano amigo del Gusano.
El Gusano está en el estómago de su más cercano amigo.
Y es en el estómago donde ha sido enterrado el cuerpo de un amigo cercano.
Lo que realmente está en el estómago es el falso amigo.
El Gusano fue cortado en pedazos y tragado, es lo que hasta nuestros días sigue gritando el Gallo.

Atợpárá ni ń fikú şeré
A dífá fún Abéşùjiyàn
Èyí tíí sawo Ợlófin
Ó dá àásó méta sorí
Àásó métèèta ti sí ń bẹ lórí è
Métèèta ló lóókợ
Àwợn èèyàn a pé àásó méta yìí
Kín lóó fi wón şe?
Abéşùjiyàn a tún yan aótùún àti sósi
A pé àásó Ìmòràn ni
Ệni ó bá le mò ó
Òun ó móợ wò ó
Wón ń bá ilé ayée lợ
Gbogbo òmòràn ló gbiyànjú àti mò ó
Kò séni to le sợ ìdí è
Ợbá bá mú Abéşùjiyàn tira è
Ni bá ń fún um lówó lósù lósù
Àwợn ó şe mợ ìdí àásó yìí?
Ó ní kò séni ó le mò ó
Ogún ợdún wón ń sanwó fún Abéşùjiyàn
Abéşùjiyàn si ni iyàwó kan
Àwợn ilú ó bá lòó bá Obìnrin òhún
Wón bá a múlè
Àásó orí ợkợò rè yìí
Àwợn gbiyànjú àti mợ orúkợợ wợn
Àwợn ò mó ợ
N si ni àwợn ń sanwó lé lórí
Kín làwợn ó şe tàwợn ó fi mò ó
Ńgbà ó yá
Obiin yìí bá lòó bá ợkợ è Abéşùjiyàn
Ni bá ń fi orí yí I lára
Látijó yìí tóun ti dé òdò rẹ
Àwợn bímợ fúnra àwợn
Àwợn jợ wà fúnra àwợn
Òun ò mợ orúkợ àwợn àásó oríi rẹ yìí
Şe ààbò lòún wáá wá lodo rẹ ni?
Ni ń fi orí yí ợkợ rè lára
Ńgbà ti Obìnrin yìí tẹnu mó òrò yí fún bíi oşù meta
Àárè bá mú Abéşùjiyàn fúnra è
Ó ni òótó kú ni Obìnrin yìí sợ
Àwợn ti bímợ fúnra àwợn
Ó ní kò burú
Òun ó sợ orúkợ rè fún un
Ó ní nínúu àásó ti ń bẹ lórí òun yìí
Èyí ti ń bẹ niwájú un
Oorun ò mợ ikú lóokợ è
Ó ni bí ón bá ní Ikú ó pààyàn
Yóó sùn
Ó lóorun ò mợ Ikú níí jé
Wón sí ti gbé owó ńlá fún Obìnrin yìí
Pé bó bá ti morúkợ àwợn àásó òhún
Kó wáá sợ fún Ợba
Obiin bá forí lé òdò ợba
Ó ní: “Iwợ ợba tóo fé mợ oókợ àásó orí ợkợ òun”
Èyí ti ń bẹ niwájú un
Oorun ò mợ ikú níí jé
Ợba ní: “Méjì tó kú ńkó?
Obiin lóun ò mò ó
Ợba ní: “Báà bá mợ métèèta”
Işé ò tíí tán
Ńgbà ó tún pé sáá
Obiin tún lòó bá Abéşùjiyàn ợkợ è
Ó ní a gbợ pé “Oorun ò mợ Ikú ti tiwájú”
“Tààrin un ńkó”?
Abéşùjiyàn ò tún fura
Ó tún sợ fún un
Ó ní: “Sóo rí tààrin un”
“Obìnrin ò şeé finú hàn níí jé”
Obìnrin bá tún gbéra
Ó dòdò ợba
Ó tún sợ èèkeji fóba
Ńgbà ó tún şe sàà
Obiin tún bi Abéşùjiyàn
Èèkẹta ńkó
Abéşùjiyàn ní: “Sóo rí èèketa un”
Àgbàgbó ò jợ òňbí
Ợmợ ợlómợ ò jợ ợmợ táa bá bí ńnú ẹni
N lóokợ èèketa
BÁbéşùjiyàn bá si ń kợjáá lợ láàrin ilú
Wợn a pé Abéşùjiyàn Ìmòràn làásó oríi rẹ
A pé Ìmòràn ni
Kò séni ò le mò ó
Obìnrin sí ti lòó sợ fún Ợba
Ợba bá pé Abéşùjiyàn
Báwợn bá moókợ àásó métèèta òhún ńkó?
O ni sojú òun ní kí wón e yợ idà
Èyin òun ni kí wón ó kí í bợnú àkò è
Ợba ní: “Ìwợ Abéşùjiyàn”
Òún mò moókợ àwợn àásó orí ẹ yìí
Abéşùjiyàn níró ni
“O ó leè mò ó”
Ợba ní şe kóun ó sợ ó
Ó ní ó sợ ó
Ó ní tiwájú un
Oorun ò mợ Ikú lóokợ è
Abéşùjiyàn bá dorí kodò
Òun ó sợ kinní yìí fún ẹlòmíin
Obiin òun nikan lòun sợ fún
Ợba tún ní: “Òun mò mợ tààrin un náà”
Abéşùjiyàn ní ẹ sợ ó bábá à
Ợba ní tààrin un
Obiin ò şéé finú hàn ní
Abéşùjiyàn dáké
Kò le fợhùn mó
Ợba tún lòun mò mợ èèkẹta náà
Abéşùjiyàn ní bábá béẹ bá mò ó
Ệ sợ ó
Ợba ní èèkẹta un
Àgbàbó ò jợ òňbí
Ợmợ ợlómợ ò leè jợmợ táa bí nínú ẹni
Abéşùjiyàn doríkodò
Ợba ní sóun gbá à?
Ó léẹ mò ó bábá
Ợba ní: “Sóò gbàgbé n tóo wí níjó kinní?
Pé ti mo bá moókợ métèèta?
Wón ní wón ó dè è lápá àti lésè
Ki wón ó sợ ó ságbàlá
Wón ní bó bá dijó méje lónìí
Àwợn ó bèé orí è ni
Kí gbogbo ará ilu ó móợ wá fi sèran wò
N táwợn ń sanwó si lati ợjó yìí
Wón bá ju Abéşùjiyàn séyinkùlé
Ợba sìí móợ lòó yó wò ó
Ợba bá bá Abéşùjiyàn Níbi ó gbé sùn
Ló sùn lợ ní ń hannrun
Ợba ní “Oorun ò mò mợ Ikú lóòótó ò
Ệni àwợn ní àwợn ó pa
N ló sùn lợ yìí
Kódà ń tún ń hannrun
Kéèyàn ó gbúròó pé wón ó pa òun
Kó si móợ hannrun
Ợba dáké
Kó sợ nňkankan mó
Ńgbà ó tó gégé ợjó keje ti wón ó pa á
Ợba bá ránsé pé àwợn Tèètú
Wón bá fa Abéşùjiyàn tòtòòtò
Şùgbón aşợ ti Abéşùjiyàn sán mó idí
Lợ iwájú ợba kí wón ó tóó mú u
Ợmợ tó gbàwò ló ni aşợ òhún
Şé láyé ợjósí
Wóón sán aşợ lợ síwájú ợba ni
Ńjé kí wón ó fa Abéşùjiyàn
Kí wón ó bẹ orí è
Ợmợ tó gbà wò bá sáre dé
Ní bá ń kígbe
Ệ bá òun mú aşợ un
Ệ mó jèé kí èjè ó ta sí i
Aşợ òun ní ń bẹ lórùn è
Ợba ní kí wón ó dúó
Kín ló wí nlá?
Ợmợ ní aşợ òun ló so mórùn
Ợba ní nňkan méta ni Abéşùjiyàn wí
Ó ní métèèta ló ti şẹ
Ó ní ńjé ẹ rí òrò tó sợ
Tó ní oorun ò mợ Iku?
Ợba lóun ti ń wò ó
Ojoojúmó ni ń sùn
Báwợn şe pé àwợn ó pa á tó
Şe Oorun si mợ Ikú lóòótò?
Èèkeji
Obiin ò şeé finú hàn
Ợba ni gbogbo àwợn làwợn ti ri iyuun télè
Şe bí obiin rè ló mú um fún àwợn
Ợba ni gbogboo yín ẹ gbó o
Ệ mó jèé ki àwợn ó lésè lórùn
Ệ jé ki àwợn ó fiílè
Ợba ni ńjé bó bá jé pé ợmợợ rè tó bí ńnú ni ợmợ un
Ti kìí şe ợmợ to gbàwò
Sé yó pèé kí èjèẹ Bàbá òun ó mó ta si aşợ òun?
Ệ è mò pé Àgbàbó ò jòňbí
Ợmợ Ợlómợ ò jợmợ ẹni lóòótò
Abéşùjiyàn bá ń jó n ni ń yò
Ni ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ni béè làwợn Babaláwo wí
Atợpárá ni ń fikú şeré
A dífá fún Abéşùjiyàn
Ti ń sawoó relé Ợlófin
Ó ni wợn ò leè mợ àásó orí òun
Ìmòràn ni
Ệléèkínni nínú àásó oríi ré ń jé Oorun ò mợkú
Ệléèkeji ń jẹ obiin ò şeé finú hàn
Ệléèkẹta tàásó oríi rẹ a móợ jé Àgbàbó ò jòňbí
Ợmợ ợlómợ wợn ò jợmợ ẹni
Abéşùjiyàn o şégun nígbà yí ò
O şégun
Abéşùjiyàn
O şégun.

Él que camina en el alerón del tejado está jugando con la muerte.
Lanzó Ifá para Abéşùjiyàn, el sacerdote de Ợlófin.
Abéşùjiyàn había tallado fuera tres modelos de pelo de su cabeza.
Los tres modelos de pelo de su cabeza tenían sin embargo nombres diferentes.
¿Las personas le preguntaron: Éstos modelos de pelo, ¿para qué usted los está usando?
Abéşùjiyàn les contestó de forma sarcástica:
– Son modelos de sabiduría-
Y solo él sabría sus nombres
La vida continuó sin parar.
Todo hombre sabio intentó y probó.
Ninguno de ellos consiguió la respuesta correcta a esos nombres.
El rey lo tomó como resultado a su lado.
Y le ofreció un sueldo mensual.
¿Nosotros podremos saber algún día los nombres de estos modelos?
Nadie podrá conocerlo, Abéşùjiyàn repetía.
Durante veinte años seguidos, Abéşùjiyàn cobró su paga.
Entretanto Abéşùjiyàn obtuvo una esposa.
El rey les envió emisarios que se le acercaran en secreto, y tuvieran una reunión con la mujer a fin de saber el secreto.
Ella se acercó a su esposo Abéşùjiyàn y le acarició recordándole los hijos, el amor, las peripecias vividas juntos desde su unión inicial, a lo cual añadía el porque ella no podía saber el nombre de esos modelos en su cabello.
A los tres meses de seguir pidiéndole, conocer los nombres, Abéşùjiyàn
Razonó que ella tenía razón, ya que era su esposa a toda ley y tenía el derecho a saber su secreto.
Por eso le llamó decidido a confesarle lo que con tanto esmero había ocultado tanto tiempo.
Él la llamó el y le dijo.
De los tres modelos en mi cabeza.
Hay uno delante y al frente.
El sueño no tiene ninguna consideración para la muerte, es su nombre.
Aun cuando uno aprende de una muerte inminente, él explicó más allá, él dormiría.
El nombre es: “El Sueño no tiene ninguna consideración para la muerte.”
Los jefes habían dado una suma grande de dinero a la mujer previamente y en secreto.
Ya que si por casualidad ella supiera los nombres de los modelos, ella debía partir e informar al rey.
La mujer al saber el nombre salió inmediatamente para el palacio.
Y le informó lo sabido al rey, quien le preguntó acerca de los otros dos estilos o modelos, pero ella dijo no saber aún esos otros dos nombres.
El rey le exigió realizar el trabajo completo.
Poco después, ella le preguntó el nombre del que estaba en el medio.
Él le dijo sin sospechar su traición: – Usted ve el del medio.
“Las mujeres son indeseables para serles dicho los secretos” es el nombre.
Ella enseguida le informó al rey y pasado un breve tiempo, también obtuvo el tercer nombre de esta manera.
Y él al ella preguntarle le dijo: – Vd. ve el tercero en mi cabeza –
“La protección no iguala el linaje”. “El niño de otra persona no puede ser igual que el niño de las entrañas de uno” es el nombre.
Ella le informó el tercer nombre al rey.
Un día el rey llamó al palacio a Abéşùjiyàn y le dijo:
– ¿Si yo supiese los nombres de esos modelos en tu cabeza, qué podría hacerte a ti? –
Abéşùjiyàn contestó: – Saque la espada de su vaina ante mí, y solo devuélvala a la vaina después de mi muerte –
El rey le gritó: -¡Conozco esos nombres Abéşùjiyàn! –
– ¡No puede ser, eso es mentira! – Abéşùjiyàn respondió airado.
El rey le detalló los exactos nombres de los modelos en su cabeza.
Abéşùjiyàn, muy confundido recordó que solo le había confesado esos nombres a su esposa.
El rey ordenó atarle y lanzarlo en el patio trasero.
Y ordenó que en siete días, Abéşùjiyàn fuese decapitado.
Todos los habitantes, cuando le veían, se mofaban de él y le recordaban sus insinuaciones de que nadie sabría los nombres de los modelos.
En una ocasión que el rey, se llegó hasta él, para chequear sus ataduras, le encontró profundamente dormido y roncando y pensó:
– Verdaderamente, “El Sueño no tiene ninguna consideración para la muerte” –
– Miren a esta persona sentenciada a muerte, como duerme e incluso roncando –
El rey se mantuvo en silencio y no comentó con nadie sus ideas.
El día del patíbulo, el rey llamó al Tèétús (decapitador del rey).
Ellos lo tiraron al suelo en un estiramiento.
Pero la tela que Abéşùjiyàn envolvía alrededor de su cintura, para visitar al rey antes de que fuera arrestado, pertenecía a su hijo adoptado.
En tiempos antiguos, las personas usaban alrededor de su cintura, fajas en las ocasiones que se presentaban ante el rey.
Cuando ellos lanzaron al piso a Abéşùjiyàn para ser ejecutado fácilmente, su hijo corrió hacía el rey llorando y gimiendo y le pidió poder tomar su faja, la cual usaba su padre.
Entonces el rey se levantó y ordenó detener el ajusticiamiento y dijo:
– Abéşùjiyàn, has dicho tres grandes verdades –
– “El Sueño no tiene ninguna consideración para la muerte” – y sin embargo, siempre has podido dormir tranquilo.
– “Las mujeres son indeseables para serles dicho los secretos” – y todos sabemos que fue tu esposa quien te entregó, a ti y a tú secreto por una suma de dinero.
– Y sí este niño fuera verdaderamente tu hijo y no fuese adoptado, no podría haber dicho que: – El padre no debe permitírsele rodar en su tela o vestimenta –
Por eso es verdad que: – “La protección no iguala el linaje”, “El niño de otra persona no puede ser igual que el niño de las entrañas de uno”
– Por eso declaró que le suelten, le brinden disculpas y le dejen libre –
Abéşùjiyàn, cantó, se regocijó y alabó a sus babaláwos.
Ellos alabaron a Ifá, ya que él había dicho y hecho como se le orientó.
Él que camina en el alerón del tejado está jugando con la muerte.
Lanzó Ifá para Abéşùjiyàn, el sacerdote de Ợlófin.
Abéşùjiyàn había tallado fuera tres modelos de pelo de su cabeza.
Los tres modelos de pelo de su cabeza tenían sin embargo nombres diferentes.
¿Las personas le preguntaron: Éstos modelos de pelo, ¿para qué usted los está usando?
Abéşùjiyàn les contestó de forma sarcástica:
– Son modelos de sabiduría-
Y solo él sabría sus nombres
El primero se llama: “El Sueño no tiene ninguna consideración para la muerte”.
El segundo se le conoce como: “Las mujeres son indeseables para serles dicho los secretos”.
Y el tercero se le nombra: “La protección no iguala el linaje”, “El niño de otra persona no puede ser igual que el niño de las entrañas de uno”.
Abéşùjiyàn has ganado y lo haz demostrado.
De ahí en adelante, seguirás triunfando.
Abéşùjiyàn.
Has ganado y lo haz demostrado.

Òwónrín Òşé

La pobreza está ya finalizando. Para que no queden testigos ni vestigios de malos tiempos pasados, se deberá sacrificar. Ifá dice que no permitirá que las cosas de esta persona estén desarregladas o en desorden.

Òwónrín Wẹsẹ
N ò wẹsẹ
Ààtàn wẹsẹ wònhin wònhin
A dífá fún Òrúnmìlà
Wón ni bàbá ó rúbợ
Kó le wẹ işé dànù
Ìşé búburú ò sí lórùn òun báyìí?
Wón níwợ Òrúnmìlà
Kó si ìşé kankan mó
Wón ni kó rúbợ
Kó móợ wẹ gbogbo işé dànù
Wón bá şe Ifá fún Òrúnmìlà
Wón ní kó loodò
Kó lòó wẹ gbogbo ibi dànù
Pé kò si işé mó
Ijó ní ń jó n ni ń yò
Ni ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ni béè làwợn Babaláwo wí
Òwónrín Wẹsẹ
N ò wẹsẹ
Ààtàn wẹsẹ wònhin wònhin
A dífá fún Òrúnmìlà
Wón ni bàbá ó rúbợ
Kó le wẹ işé dànù
Ìşé mòmò tán o
Ợrò ló kù
Àwá rójú şẹbợ
A wẹ işé dànù
Àwá rúbợ tán
A wẹ işé dàágbó.

Òwónrín, enjabónese bien.
Yo no me enjabonaré.
El basurero desecha groseramente el poder lavarse.
Lanzaron adivinación para Òrúnmìlà, a quien le dijeron que sacrificara, para poder alejar a la pobreza.
Ellos le dijeron que esa dura pobreza, llegaba al final de su estancia con él.
Y que al sacrificar, lavaría de encima de su cuerpo y de su destino, todas las formas en que se presentaría la pobreza.
Le prepararon una porción de Ifá y le dijeron que se fuera al arroyo y lavase de encima de él, todas aquellas cosas que pintaran mal en su vida.
– ¡La Pobreza, ha finalizado! – ellos dijeron.
Él bailó y alabó a sus babaláwos, ellos alabaron a Ifá.
Òwónrín, enjabónese bien.
Yo no me enjabonaré.
El basurero desecha groseramente el poder lavarse.
Lanzaron adivinación para Òrúnmìlà, a quien le dijeron que sacrificara, para poder alejar a la pobreza.
Ellos le dijeron que esa dura pobreza, llegaba al final de su estancia con él.
Y que al sacrificar, lavaría de encima de su cuerpo y de su destino, todas las formas en que se presentaría la pobreza.
La Pobreza terminó y ahora llegará la Riqueza.
Nosotros observaremos este sacrificio y lavaremos esas cosas que son negativas.
Ahora finalizaremos la ofrenda, y echaremos afuera las penas.

Gbòňgbò ta wórókó ta wórókó
Kóo dónà şe sin sin sin
A dífá fún Òrúnmìlà
Ti ti ń şehun gbogbo tókan ò lójú
Òrúnmìlà ni ń şe gbogbo nňkan ni ò lójú
Nňkan òun le lójú báyìí?
Wón ni kóun náà ó rúbợ
Wón ní bí ti ń pé nňkan ń şe òun
Wón ni àwợn Irúnmợlè ò tíí gbó ohun ti ń wí
Wón ni kó móợ fún àwợn Irúnmợlè gbogbo ní èèwợợ wợn jẹ
Wón ní ti ón bá wá bi í pé èétijé?
Wón ni kó móợ pé idí tóun fi şe béè rèé
Wón ni gbogbo ajogun ní ó lợ
Béè ni Òşun è é sìí muti ợkà
Irinwó imợlè è é mu aró
Igba imợlè ò níí mùtò
Wón ní àwợn Irúnmợlè rò pé ará dè ó ni
Şùgbón fi hàn wón pé ará ò dé ó
Òrúnmìlà ba fún Irinwó imợlè ni aró
Wón ní ki Òrúnmìlà ó fi aró pa ilé è
Wón ni kò fi ìtò pa ilé
Wón ní kó mú ợti ợkà
Kó bù fún Òşun Èwùsí
È é ti ri iwợ Òrúnmìlà?
Tóo fi fún wa ni n tá è é jẹ?
Òrúnmìlà ni béè làá bi ni
Látijó tóun ti ń pé kèè rò mi, kèè rò mí
Ệ è şe nňkankan sí I
Àwợn Irúnmợlè ni àwợn ò mò
Wón ni o ò tún şişe mó láí láí
Ayé bá yẹ Òrúnmìlà
N ní wá ń jó n ni ń yò
Ni ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ni béè làwợn Babaláwo wí
Gbòňgbò ta wórókó ta wórókó
Kóo dónà şe sin sin sin
A dífá fún Òrúnmìlà
Ti ti ń şehun gbogbo tókan ò lójú
Wón ní ó sá káalè ó şẹbợ
Wón ni gbogbo ń ti bá ń şe ní kó lójú
Òrúnmìlà gbébợ ńbè ó rúbợ
Irinwóo Mợlè ó mu aró
È mó pèé mo şişe
Mo dewé Èsisi
È mó pèé mo şişe
Igba imợlè ó mu ito
È mó pèé mo şişe
Mo dewé Èsisi
È mó pèé mo şişe
Òşun Èwùsí ó gbợtí ợkà kó bù mu
È mó pèé mo şişe
Mo dewé Èsisi
È mó pèé mo şişe
Kí n mó şişe lónìí
Kí n mó şişe o
Mo dewé Èsisi
È mó pèé mo şişe.

Las raíces del árbol en forma nebulosa, excavan madrigueras en la tierra.
Lanzó Ifá para Òrúnmìlà, cuando después de hacer muchas cosas, no encontraba el progreso ni el adelanto en su vida.
Le pidieron sacrificar, para que concluyera lo que venía floreciendo para él y su familia.
– Las deidades, no están escuchando lo que les pides – le dijeron.
– Deberás ofrecerles a las deidades sus propios tabúes, y cuando te pregunten porque lo haces, les dirás que estás inconforme con ellos, por no atender tus súplicas, y tendrás por seguro que todos los Ajogunes, se alejarán de ti –
Òrúnmìlà sabía que Òşun, no bebía Vino de sorgum, que cuatrocientas deidades eran contrarias al Tinte Negro y que doscientas deidades, no resistían el Orine.
Entonces, él pintó su casa con tinte negro, la rodeó de orine y le brindó a Òşun un poco de vino de sorgum.
Las deidades le reclamaron diciéndole:
– ¿Por qué nos haces esto, no sabes que son nuestros tabúes? –
Òrúnmìlà, les contestó: – Cada día, mis súplicas son elevadas a Vds., y no veo compensación alguna hacía ellas –
Las deidades le dijeron que no sabían nada, y que sus penas acababan de terminar.
Òrúnmìlà bailó y alabó a sus babaláwos, ellos alabaron a Ifá.
Las raíces del árbol en forma nebulosa, excavan madrigueras en la tierra.
Lanzó Ifá para Òrúnmìlà, cuando después de hacer muchas cosas, no encontraba el progreso ni el adelanto en su vida.
Le pidieron sacrificar, para que concluyera lo que venía floreciendo para él y su familia.
Cuatrocientas deidades beberán el tinte.
No digas que yo cometo el error.
Yo me vuelvo una hoja de Èsisi.
Doscientas deidades beberán Orine.
No digas que yo cometo el error.
Yo me vuelvo una hoja de Èsisi.
No digas que yo cometo el error.
Òşun Èwùsí, tomará un poco de vino de sorgum para beberlo.
No digas que yo cometo el error.
Yo me vuelvo una hoja de Èsisi.
No digas que yo cometo el error.
¿Yo podría hoy cometer el error?
¿Nunca podré cometer ese error?
Yo me vuelvo una hoja de Èsisi.
No digas que yo cometo el error.

Òwónrín Òfún

Ifá le implora a esta persona que no practique su trabajo con familiares o asuntos de una relación. Ifá le está pidiendo tubérculos de ñame y palomas. La esposa deberá tener una jarra con un cucharón lista para recoger agua en el momento requerido, para poder tener paz mental y ser su esposa por toda la vida. Entre varios hermanos, el mayor deberá sacrificar, para que el menor no se burle de él, ni tampoco le pueda estafar, ni sus cosas se pierdan de manera inexplicable.

Apáà mi ò roko
Èyin mi ò bèrè
Béèyàn ò bá mú mi lórí kó mú mi lésè
N ò leè fa gaga eéran tu
A dífá fún Ológoşé
Ti ń fi Ifáa rèé şèbí
N fi Ifáa rèé şèyekan
Wón ní ó rúbợ
Ayé le yẹ òun báyìí?
Wón ni kó mó fi Ifá şèbí mó
Kó mó fi Ifá ẹ şe Ìyekan
Ológoşé rúbợ
Ayé yẹ Ológoşé
Òun náà?
Wón ni gbogbo n ti Ifá bá wí
Ni kó móợ gbà
N ní wá ń jó n ni ń yò
Ni ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ni béè làwợn Babaláwo wí
Apáà mi ò roko
Èyin mi ò bèrè
Béèyàn ò bá mú mi lórí kó mú mi lésè
N ò leè fa gaga eéran tu
A dífá fún Ológoşé
Ti ń fi Ifáa rèé şèbí
N fi Ifáa rèé şèyekan
A ì í fi Ifá şèbí
A ì í fi Ifá şèyekan
Agbè béẹ bá múşu tà
Ệ mówó Ifá wá
A ì í fi Ifá şèbí
A ì í fi Ifá şèyekan.

Mis manos no son muy fuertes para desyerbar un huerto.
Mi espalda no puede agacharse.
Si yo no me rasgo por mi cabeza y mis piernas, no podré desarraigar una sola hierba del césped.
Lanzaron Ifá para Ológoşé, que practicaba Ifá como un asunto familiar solamente.
Se le pidió sacrificar y que dejase de practicar Ifá como asunto familiar solamente.
Ológoşé sacrificó y la vida le fue más placentera.
Ellos dijeron que lo que Ifá dijera, era lo que el recogería de sus clientes.
Él bailó y alabó a sus babaláwos, ellos alabaron a Ifá.
Mis manos no son muy fuertes para desyerbar un huerto.
Mi espalda no puede agacharse.
Si yo no me rasgo por mi cabeza y mis piernas, no podré desarraigar una sola hierba del césped.
Lanzaron Ifá para Ológoşé, que practicaba Ifá como un asunto familiar solamente.
Uno no debe practicar Ifá como un asunto familiar solamente.
Uno no debe practicar Ifá como un asunto solamente.
Todos los granjeros, cuando descascaran sus tubérculos de los ñames cosechados, traen a Ifá, el dinero que es legítimamente ganado.
Uno no debe practicar Ifá como un asunto familiar solamente.
Uno no debe practicar Ifá como un asunto solamente.

Òwónrín wòfun wòfun
Babaláwo Eégún ló dífá fún Eégún
Eégún ń tòrun bò wálé ayé
Òwónrín wòfun wòfun wèdò
Babaláwo Orò ló dífá fún Orò
Orò ń tíkòlé òrun bò wálé ayé
Àwợn méjèèji ni ón jó ń bò látòde òrun
Şùgbón nígbà wón ó mée bò wá
Wón ní kí wón ó rúbợ
Eégún fi aşợ kan náà tó ni
Eégún fi rúbợ
Orò ni aşợ kan náà tóun ni?
Òun á a şe wáá fi rúbợ?
Ńgbàa wón ó jó móợ bò wá
Ti ón dé odi ilú
Eégún duo
Orò duo
Àwợn èèyàn si ti péjo ńnú ilú
Ti ón fé wòran
Orò làgbà
Orò bá ni iwợ Eégún
Wáá lợ inú ilú
Kóo lòó wo bí ibè şe ri
Eégún ní: “Şe bóo ri I pé ihòòhò lòún wà”
Orò bá bò aşợợ rè
Ó bó ợ fún Eégún
Ó ní kó móợ lợ
Ńgbà ti Eégún dé inú ilú
Ó bá àwợn èèyàn
Ti ón ti péé lè
Bí ón ti fojú kan Eégún
Ńjó ni wón ń jó
Ńgbé ni wón gbé Eégún
Ệ gbé mí ò
Fẹẹrẹ gbé mí
Fẹẹrẹ
Ệ gbágan
Fẹẹrẹ gbà mí
Fẹẹrẹ
Níbi wón gbé ń şe iyuun
Eégún ò rántí Orò ńbí ó wà mó
Orò sùn síbè
Ńgbà ó pé pé
Orò bá ń bò
Ìbínú ni ń báá bò
Ní ń ké
Òún ó mu; òún ó mu mi
Òún ó mu
Òún ó mu mi; òún ó mu mi
Şùgbón nígbà ti ò láşợ
Kòrò ló yáá dúó sí
Ifá pé ki eléyiun ó rúbợ
Ki àbúrò ó mó gba ègbón
Lówó ègbón o.

Òwónrín wòfun wòfun
Babaláwo de Eégún lanzó adivinación para Eégún, cuando venía desde el Cielo a la Tierra.
Òwónrín wòfun wòfun wèdò
Babaláwo de Orò lanzó adivinación para Orò, cuando venía de la ciudad celestial a la Tierra.
Se les dijo a ambos que antes de dejar atrás las puertas del cielo, debían sacrificar.
Eégún sacrificó con la única ropa que usaba.
Cuando llegaron a la primera ciudad de la tierra, Orò que era el hermano mayor, le dijo a Eégún que entrase en la ciudad, para observar inicialmente, pero este le contestó que si no veía que estaba desnudo. Entonces Orò, se despojó de su única vestimenta y se la dio al hermano que presto se vistió y entró a la ciudad.
Ya allí, las personas que le vieron se quedaron estupefactas y le cargaron en hombros y bailando, cantaban:
– ¡Rápidamente, elévenme…….elévenme! –
Y durante el jubilo y la celebración, Eégún se olvidó del hermano Orò que esperaba en las afueras de la ciudad, quien dormía plácidamente sin imaginarse lo que sucedía.
Pasado un tiempo, Orò despertó y en gran furia arremetió hacía la ciudad, entrando en ella y gritando:
– ¡Yo lo levantaré y me lo tragaré! –
Pero como estaba desnudo, tuvo que esconderse rápidamente detrás de una cornisa.
Ifá le pide a esta persona que sacrifique, para evitar que su hermano menor, desoiga y se aleje de su autoridad, como hermano mayor.


Palabras Difíciles:

Ìwợ ò sài là, Èmi ò sài là: Nombre de Babaláwo (Usted será rico, yo seré rico).
Àlúkúlàkà: Otro nombre para la deidad Orò, la cual las mujeres no pueden ver. Hermano de Eégún.
Ìrè ò sèjè: El Grillo.
Ìkòrò: Tipo de Pez.
Ìlèrò: una frase que expresa: “Fácil de comparar o de imitar”.
Òwìrìwìrì: Expresa la fiera naturaleza de la llama de fuego.
Àrèmợ: El hijo mayor de un núcleo familiar.
Ìtún Èrin: Una aclamada ciudad donde se originan las hojas curativas.
Òwónrín wòfun wèdò: “Òwónrin, mira en el intestino y en el hígado”.
Yèrèpè: Ortigas.
Èèsún: Los céspedes secos, anormalmente crecidos en el bosque.

Deixe um comentário